Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
حقيقت شماره 84 منتشر شدانتشارات حزب کمونیست ایران م-ل-م


 
آتش شماره 86 منتشر شد

ایستادگی برای زمین

مبارزات زیست محیطی در پاریس را از طریق این
وبلاگ انترناسیونالیستی
دنبال کنید


 
 تازه ها   جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۰۱ مارس ۲۰۱۹
   
 
 
  در حمایت از فراخوان عصیان زنان ایران علیه حجاب اجباری   
اطلاعیه گروه مانیفست کمونیست انقلاب در آلمان
  از شورش زنان ایران علیه چهل سال حجاب اجباری حمایت کنیم!   
اطلاعیه گروه مانیفست کمونیست انقلابی (RCMG) در آلمان در حمایت از فراخوان «عصیان زنان ایران علیه حجاب اجباری»
  Support the Uprising of Women in Iran Against 40 Years of Forced Hijab!  
Fight against women's oppression and patriarchy globally!
  Unterstützt die Erhebung von Frauen in Iran gegen 40 Jahre Zwangsverschleierung!  
Global gegen Frauenunterdrückung und Patriarchat kämpfen!
  در ونزوئلا:جنگ قدرت میان دو جناح از حکومت،   
رقابت میان امپریالیسم آمریکا و روسیه - چین و فاجعۀ تقسیم توده های مردم میان این قطب های ارتجاعی!
مقدمه ای برای نسخه صوتی کتاب پرنده نوپرواز 
به مناسبت سی و هفتمین سالگرد قیام مسلحانه سربداران آمل
  راهپیمایی بزرگ زنان در آمریکا علیه ترامپ، آغشته به توهمات بزرگ  
در روز شنبه، 19 ژانویه، ده ها هزار تن از زنان و مردان در سراسر آمریکا راهپیمایی کردند. این راهپیمایی اولین بار در ژانویه 2017، پس از مراسم تحلیف ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و در اعتراض به رژیم ترامپ، در واشنگتن برگزار شد. جنبشی که در آن زمان سربلند کرد هرچه بیشتر به زیر رهبری حزب دموکرات آمریکا برای پیشبرد رقابت های انتخاباتی اش درآمده است. برگزار کنندگان این راهپیمایی آن را «موج زنان» خوانده اند. آن چه در زیر میخوانید، بخشی از اطلاعیه ای است که در این تظاهرات از سوی فعالین آر سی پی (حزب کمونیست انقلابی) پخش شد. این متن به زبان انگلیسی در نشریه انقلاب (16 ژانویه 2019) در دسترس است.
  تبلیغات ضد کمونیستی اتاق های فکر جمهوری اسلامی  
کوته فکران تروریست، محمد قوچانی و مبارزه مسلحانه مردمی گزیده ای از نشریه حقیقت شماره 73، آبان ماه 1394
  در دفاع از کمونیسم نوین و معمار آن، باب آواکیان  
از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) نشریه حقیقت 78- بهمن 1395
  گزارش تصویری از تجمع اعتراضی علیه گردهمایی سران کشورهای امپریالیستی و ترامپ در پاریس!  
فعالین و هواداران حزب کمونیست ایران )مارکسیست لنینیست مائوئیست( - 11 نوامبر 2
  فرزند زریوار و شِلِر   
مصاحبه نشریه آتش با رفیق لقمان ویسی دربارۀ زندگی، دیدگاه ها و مرگ زنده یاد شریف باجور
  در دفاع از فراخوان اعتصاب عمومی 21 شهریور در کردستان!  
اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م)
  جمهوری اسلامی را از چوبه های دارش بیاویزیم   
اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) دربارۀ اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی
  جمهوری اسلامی در تنگای شورش مردم!  
هفت توقف بر بستر مبارزه علیه دشمنان داخلی و خارجی مردم:
  بی آبی مردم ایران برای عده ای قلیل نان دارد!   
در باره مبارزه مردم خرمشهر و آبادان
  بخش دوم: شکلگیری دولت متمرکز وابسته به امپریالیسم   
رضا شاه و تشکل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
  معلم‌های مبارز نقش مهمی در انقلاب اجتماعی دارند!   
آن‌ها می‌توانند مطالباتِ همه مردم را به میدان بیاورند!
از هویتگرایی تا کمونیسم 
بحثی دربارۀ شناخت علمی، خرافات و علم¬ستیزی
  با جمهوری اسلامی بجنگیم، مردم را برای انقلاب سازماندهی کنیم!   
مرگ بر جمهوری اسلامی، نبرد برای جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران!
  حق تعیین سرنوشت ملل را به رسمیت می شناسیم اما مردم کُرد به چیزی بیشتر از «کردستان مستقل» نیاز دارند  
واقعیت بسیار آشکار است: منافع کوتاه مدت و درازمدت طبقات تحت ستم و استثمار کردستان هیج جایی در این «استقلال» ندارد. آنچه مردم کردستان به ویژه ستمکش ترین اقشار و طبقات این خطه به شدت و به طور عاجل نیاز دارند، نه تبدیل اقلیم کردستان به دولتی مستقل با همان روابط بهره کشی و ستم گری، بلکه انقلابی است که با حضور توده های آگاه و فداکار مردم کردستان به تمام انواع تبعیض و استثمار خاتمه داده و کردستان را به واقع به یک منطقۀ پایگاهی برای انقلاب جهانی کمونیستی تبدیل کند.
  بیانیه ای ازعشق و شور برای یک شورشگر  
بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران م ل م به مراسم یادمان رفیق امیر
  به‌نام داعش، به‌کام تشدید اسلام‌گرایی و سرکوب امنیتی  
خامنه‌ای دستور «آتش به‌اختیار» می‌دهد!
  دشمن را سرنگون می کنند، نه انتخاب!  
اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م ل م) پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ایران و تحریم آن
  شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی، همدستی با جنایت‌کاران است!  
مسبب وضعیت اسفناک موجود کلیت این نظام است. هرگز نبایستی فراموش کرد که جامعه ایران مانند همه‌ی جوامع دیگر یک نظام طبقاتی است و کارگران و زحمتشکان و کل توده‌های مردم باید در پس وعده و وعیدهای اخلاقی و سیاسی سیاست‌مداران مرتجع، منافع طبقات را جستجو کنند نه این‌که گوشت دم توپ جناح‌های مختلف استثمار کنندگان بشوند. بایستی مرتجعین حاکم را به زیر بکشیم و اجازه ندهیم آن بالا بنشینند و از میان خودشان یک نفر را رئیس‌جمهور کنند، از ما مشروعیت بگیرند و حاکم بر سرنوشت‌مان شوند.
  بشریت نیاز به یک انقلاب تمام عیار دارد!  
بیانیه‌ی نشریه‌‌ی آتش به‌مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در