Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 شنبه ۵ فروردين ۱۳۹۶ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۱۷
«جهانی برای فتح»
مجله ای تئوریک که با الهام از «جنبش انقلابی انترناسیونالیستی» Revolutionary Internationalist Movement منتشر می شد: از سال ۱۹۸۴ تا 2006 در ۳۲ شماره. تمام وقایع مهم جهان و کشورهای مختلف از ۵ قاره ی جهان و مسائل جنبش کمونیستی بین المللی در آن مورد تجزیه و تحلیل و چالش قرار می گرفت. این مجله به طور منظم به فارسی نیز منتشر می شد و در نوع خود بی نظیر بود. متاسفانه تمام مقالات درج شده در ۳۲ شماره در نسخه ی الکترونیک موجود نیست و در این جا اهم مقالات را ملاحظه می کنید. برای دست یافتن به نسخه های انگلیسی و برخی نسخه های اسپانیائی این مجله می توانید به آدرس های اینترنتی زیر مراجعه کنید:
http://www.aworldtowin.org/
http://www.aworldtowin.org/back_issues/index.htm  
 جهانی برای فتح 
  جهانی برای فتح - شماره 30 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 30 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 30 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 30 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 30 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 30 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 26 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 26 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 26 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 26 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 26 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 26 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 25 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 25 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 25 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 25 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 25 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 25 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 23 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 23 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 23 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 23 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 23 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 23 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 22 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 22 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 22 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 22 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 22 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 22 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 21 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 21 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 21 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 21 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 21 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 21 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 20 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 20 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 20 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 20 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 20 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 20 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 19 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 19 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 19 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 19 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 19 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 19 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 18 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 18 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 18 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 18 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 18 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 18 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 17 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 17 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 17 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 17 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 17 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 17 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 16 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 16 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 16 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 16 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 16 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 16 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 15 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 15 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 15 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 15 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 15 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 15 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 14 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 14 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 14 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 14 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 14 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 14 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 13 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 13 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 13 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 13 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 13 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 13 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 12 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 12 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 12 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 12 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 12 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 12 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 11 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 11 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 11 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 11 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 11 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 11 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 10 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 10 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 10 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 10 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 10 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 10 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 9 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 9 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 9 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 9 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 9 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 9 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 8 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 8 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 8 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 8 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 8 - بخش 1   جهانی برای فتح - شماره 8 - بخش 2
  جهانی برای فتح - شماره 7 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 7 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 7 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 7 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 7 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 7 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 6 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 6 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 6 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 6 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 6 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 6 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 5 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 5 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 5 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 5 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 5 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 5 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 4 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 4 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 4 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 4 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 4 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 4 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 3 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 3 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 3 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 3 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 3 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 3 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 2 - بخش 6   جهانی برای فتح - شماره 2 - بخش 5
  جهانی برای فتح - شماره 2 - بخش 4   جهانی برای فتح - شماره 2 - بخش 3
  جهانی برای فتح - شماره 2 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 1 - بخش 6
  جهانی برای فتح - شماره 1 - بخش 5   جهانی برای فتح - شماره 1 - بخش 4
  جهانی برای فتح - شماره 1 - بخش 2   جهانی برای فتح - شماره 2 - بخش 1
  جهانی برای فتح - شماره 1 - بخش 3   جهانی برای فتح - شماره 1 - بخش 1
 مهاجر مجرم نیست، نظام سرمایه داری امپریالیستی مجرم است  نگاهی به نقش ماندلا در ترمیم حاکمیت سرمایه داری-امپریالیسم در آفریقای جنوبی
 نگاهی به ماهیت کنگره ملی آفریقا، حزب حاکم در آفریقای جنوبی  جهانی برای فتح شماره 20
 جهانی برای فتح شماره 21  جهانی برای فتح شماره 22
 جهانی برای فتح شماره 23  جهانی برای فتح شماره 24
 جهانی برای فتح شماره-25  جهانی برای فتح شماره27
 جهانی برای فتح شماره-26  جهانی برای فتح شماره 28
  جهانی برای فتح شماره 29 htm   pdf  لیست اعضاء جنبش انقلابی انترناسیونالیستی
 گرامیداشت پنجمین سالگرد تشكیل جنبش انقلابی انترناسیونالیستی  درباره اوضاع جهانی
 سندی از جنبش انقلابی انترناسیونالیستی : زنده باد ماركسیسم – لنینیسم – مائوئیسم  بیانیه جنبش انقلابی انترناسیونالیستی
  جهانی برای فتح شماره 32 htm   pdf   جهانی برای فتح شماره31 htm   pdf
  جهانی برای فتح شماره - 30 htm   pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در