Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 يكشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۵ آوريل ۲۰۲۰
‹‹نشريه ی آتش››
امروز اگر کسی بخواهد عليه دروغ و ناآگاهی مبارزه کند، به قول برتولت برشت ‹‹بايد ... در شرايطی که همه جا حقيقت را پنهان میکنند، شهامت نوشتن آن را داشته باشد. ... . بايد به اندازۀ کافی دارای قدرت تشخيص باشد تا آن را به دست افرادی بسپارد که از آن به شکل مؤثر استفاده کنند. بايد به زيرکی حقیقت را ميان آنان منتشر کند. البته برای کسانی که تحت شرايطی مینويسند که حکومت فاشيستی قدرت را قبضه کرده، اين دشواریِ بزرگی است. ...››
نشریه ی آتش چنین نقشی را ایفا می کند. آتش در بهمن ۱۳۹٠ شروع به انتشار کرد. خط عمومی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) راهنمای این نشریه در تجزیه و تحلیل اوضاع و مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران، برشکافتن تضادهای طبقاتی، جنسیتی، ملی و مذهبی و ارائه ی راه حل ریشهای و انقلابی برای این تضادها است. آتش مخالف بی چون و چرای دنیای وارونه سرمایه داری است با همه رنج و جنون و زشتیهایش، از اشغال گری امپریالیستی و جنگهای ناعادلانه گرفته تا بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی، از نابودی محیط زیست گرفته تا تجارت سكس و كار كودكان. این نشریه وقایع و تحولات مهم بین المللی، موقعیت جنبشها و انقلابات مردمی، جنگها و مداخلات امپریالیستی، علل و نتایج بحرانها را بررسی میکند.
آتش فرهنگ عقب گرا و مخدری كه مثل كوه زباله بر افكار جامعه سنگینی میكند را به چالش میگیرد. دیدگاه آتش، یک دیدگــاه کمونیستی است ــ کمونیسمی شاداب و پر توان که افســانه ‹‹مرگ کمونیسـم›› را به ریشخند میگیرد.
آتش همه كمونیستها، زنان آگاه و آزادیخواه، فعالان و مبارزان كارگر، هنرمندان و ادیبان ترقیخواه، دانشگاهیان و دانش پژوهان نواندیش و آزادمنش، جوانان شورش گر را دعوت می کند که آن را غنی تر کنند و مهم تر از همه این که به پخش گسترده ی آن یاری برسانند و مطالب هر شماره را با افراد مستعد و علاقمند در گروههای كوچك یا به شكل فردی به بحث بگذارند.
 
 آتش 
 ده سال پس از جنبش 88   نشریه آتش شماره 92
  بحـران،جنگهای ارتجـاعی و ضــرورت یک انقلاب کمونیســتی برای پایان دادن به دهشتها و رنجها!  بازی با جان و زندگی پناهدگان افغانستانی موقوف!- در حاشیه تهدید عراقچی مبنی بر اخراج پناهندگان افغانستانی
 واقعیــت کمونیسـم چیسـت؟ - جدایی جنبش کمونیستی از جنبش کارگری، نیروهای پیشبرندة انقلاب   یادداشتی درباره وقایع اخیر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  رضاشاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران- بخش سیزدهم و پایانی: به کوری چشمِ‌ تون، رضا شاه هم تو ماهه  یــــه وا
  نشریه آتش شماره 91   نشریه آتش شماره 90
  نشریه آتش شماره 89   نشریه آتش شماره 88
  نشریه آتش شماره 87   نشریه آتش شماره 86
  نشریه آتش شماره 85   نشریه آتش شماره 84
  نشریه آتش شماره 83   نشریه آتش شماره 82
  نشریه آتش شماره 81   نشریه آتش شماره 80
  نشریه آتش شماره 79   نشریه آتش شماره 78
  نشریه آتش شماره 77   نشریه آتش شماره 76
  نشریه آتش شماره 75   نشریه آتش شماره 74
  نشریه آتش شماره 73   نشریه آتش شماره 72
  نشریه آتش شماره 71   نشریه آتش شماره 70
  نشریه آتش شماره 69   نشریه آتش شماره 68
  نشریه آتش شماره 67   نشریه آتش شماره 66
  نشریه آتش شماره 65   نشریه آتش شماره 64
  نشریه آتش شماره 63   نشریه آتش شماره 62
  نشریه آتش شماره 61   نشریه آتش شماره 60
  نشریه آتش شماره 59   نشریه آتش شماره 58
  نشریه آتش شماره 57   نشریه آتش شماره 56
  نشریه آتش شماره 55   نشریه آتش شماره 54
  نشریه آتش شماره 53   نشریه آتش شماره 52
  نشریه آتش شماره 51   نشریه آتش شماره 50
  نشریه آتش شماره 49   نشریه آتش شماره 48
  نشریه آتش شماره 47   نشریه آتش شماره 46
  نشریه آتش شماره 45   نشریه آتش شماره 44
  نشریه آتش شماره 43   نشریه آتش شماره 42
  نشریه آتش شماره 41   نشریه آتش شماره 40
  نشریه آتش شماره 39   نشریه آتش شماره 38
  نشریه آتش شماره 37   نشریه آتش شماره 36
  نشریه آتش شماره 35   نشریه آتش شماره 34
  نشریه آتش شماره 33   نشریه آتش شماره 32
  نشریه آتش شماره 31   نشریه آتش شماره 30
  نشریه آتش شماره 29   نشریه آتش شماره 28
  نشریه آتش شماره 27   نشریه آتش شماره 26
  نشریه آتش شماره 25   نشریه آتش شماره 24
  نشریه آتش شماره 23   نشریه آتش شماره 22
  نشریه آتش شماره 21   نشریه آتش شماره 20
  نشریه آتش شماره 19   نشریه آتش شماره 18
  نشریه آتش شماره 17   نشریه آتش شماره 16
  نشریه آتش شماره 15   نشریه آتش شماره 14
  نشریه آتش شماره 13   نشریه آتش شماره 12
  نشریه آتش شماره 11   نشریه آتش شماره 10
  نشریه آتش شماره 9   نشریه آتش شماره 8
  نشریه آتش شماره 7   نشریه آتش شماره 6
  نشریه آتش شماره 5   نشریه آتش شماره 4
  نشریه آتش شماره 3   نشریه آتش شماره 2
  نشریه آتش شماره 1
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در