Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷
‹‹بذر››
نشریه ی بذر در فروردین سال ۱۳۸۴ با یاری فعالین حزب کمونیست ایران (م ل م) و با همكاری چند تن از جوانان متمایل به جنبش ‹‹چپ›› شروع به کار کرد. بذر خود را ‹‹تریبونی برای تبلیغ و ترویج ایده های مارکسیستی در جنبش دانشجوئی›› می دانست. در مجموع تا اسفند ۱۳۸۹ ، ۵۵ شماره از این نشریه، همراه با شش شماره بذر دانش آموزی و ۴ شماره ویژه، و چند جزوه آموزشی و افشاگرانه، منتشر شد. بسیاری از مقالات متنوع و زنده اش كماكان می تواند نقطه رجوعی برای آموزش سیاسی دانشجویان باشد.
در سر مقاله شماره اول تحت عنوان ‹‹چرا بذر؟›› می نویسد:
‹‹امروز جنبش دانشجوئی وارد مرحله تازه ای از حیات خود شده است؛ بسیاری از جوانان مترقی ایده های رفرمیستی را به زباله دان تاریخ سپرده اند. گرایش خودجوش دانشجویان در گوشه و کنار کشور به سوی تفکرات رادیکال و چپ به طرز قابل توجه ای در حال فزونی است. ... بزرگترین خلا در این جنبش پراکندگی فکری و عدم هماهنگی فعالین چپ می باشد ... دست اندر کاران بذر به سهم خود در صدد پر کردن این خلا و ارائه اخبار و تحلیل های درست به جنبش دانشجوئی هستند. ...›› و می گوید نشریه بذر سعی می کند: ‹‹ تریبونی باشد برای تبلیغ و ترویج ایده های مارکسیستی در میان دانشجویان و به بالا بردن سطح تئوریک و آگاهی های سیاسی آنان کمک کند. منعکس کننده مبارزات رادیکال دانشجویان باشد و از آن ها حمایت کند. مبلغ اتحاد جنبش دانشجوئی با جنبش کارگران، معلمان، زنان، ملل و خلق های ستم دیده و سایر زحمتکشان شهر و روستا باشد. فعالانه به دفاع از روشنگری علمی و مقابله با خرافات مذهبی بپردازد و سنت های پوسیده را به مصاف بطلبد. مبلغ جنبش آنتی گلوبالیزاسیون سرمایه داری و جنبش چپ در سطح بین المللی باشد و زمینه های همکاری دانشجویان ایرانی را با این جنبش ها فراهم آورد. حلقه گم شده ی میان نسل کنونی با نسل قبلی چپ را بازسازی کند و با دیدگاهی پویا و نقاد تجارب جنبش چپ ایران و جهان را در اختیار نسل جدید بگذارد. نقش فعالی در نقد مکاتب ضد مارکسیستی که امروزه در میان دانشجویان مطرح است بر عهده گیرد. دیدگاه های مختلف جنبش چپ را به دانشجویان معرفی کند و به دور از هیاهوی سکتاریستی به بحث و مناظره ی علمی میان آنان دامن زند. از کوشش در جهت اتحاد میان آزادی خواهان، نیروهای رادیکال و مترقی کوتاهی نکند.››  
 بذر 
  ÈÐÑ 55   ÈÐÑ 54
  ÈÐÑ 53   ÈÐÑ 52
  ÈÐÑ 51   ÈÐÑ 50
  ÈÐÑ 49   ÈÐÑ 48
  ÈÐÑ 47   ÈÐÑ 46
  ÈÐÑ 45   ÈÐÑ 44
  ÈÐÑ 43   ÈÐÑ 42
  ÈÐÑ 41   ÈÐÑ 40
  ÈÐÑ 39   ÈÐÑ 38
  ÈÐÑ 37   ÈÐÑ 36
  ÈÐÑ 35   ÈÐÑ 34
  ÈÐÑ 33   ÈÐÑ 32
  ÈÐÑ 31   ÈÐÑ 30
  ÈÐÑ 29   ÈÐÑ 3
  ÈÐÑ 2   ÈÐÑ 1
  ÈÐÑ 28   ÈÐÑ 27
  ÈÐÑ 26   ÈÐÑ 25
  ÈÐÑ 24   ÈÐÑ 23
  ÈÐÑ Öãیãå 22   ÈÐÑ Öãیãå 21
  ÈÐÑ 21   ÈÐÑ 20
  ÈÐÑ 19æیŽå Ìی 8   ÈÐÑ 19
  ÈÐÑ 18   ÈÐÑ 17
  ÈÐÑ 16   ÈÐÑ 15
  ÈÐÑ 14   ÈÐÑ 13
  ÈÐÑ 12   ÈÐÑ 11
  ÈÐÑ 10   ÈÐÑ 9
  ÈÐÑ 8   ÈÐÑ 7
  ÈÐÑ 6   ÈÐÑ 5
  ÈÐÑ 4
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در