Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷
هدف از درج آرشیو اسناد تاریخی آشنا كردن خوانند گان سایت با مواضع این سازمان در دوره قبل از انقلاب و سال های ۵۷ تا ٦٠ می باشد.
اين آرشيو خواننده را با قوت و ضعف های خطی مشی اتحاديه کمونيست های ايران در مقاطع مختلف آشنا می کند و مصالح ارزشمندی را برای پژوهش گران تاريخ چپ فراهم می کند.
پس از شکست قیام ۵ بهمن ۱۳۶٠ در آمل، یورش امنیتیِ جمهوری اسلامی به اتحادیه کمونیست های ایران منجر به دستگیری و اعدام رهبران و اکثریت کادرهای آن شد و این سازمان تا آستانه ی نابودی کامل رفت. از آن پس فرآیند پر افت و خیزِ بازبینی/ بازسازی تشکیلاتی، سیاسی و ایدئولوژیک اتحادیه کمونیست های ایران توسط شماری اندک از بازماندگان آن آغاز شد. در مرکز این بازبینی/ بازسازی جمع بندی از تئوری و پراتیک اتحادیه کمونیست های ایران قرار داشت. خط سیاسی و ایدئولوژیک این سازمان در نتیجه ی گسست از جوانب نادرست و التقاطی خط سیاسی و ایدئولوژیک گذشته دستخوش دگرگونی شد. تغییر نام سازمان به اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) بیان گر آغاز دوران جدیدی در حیات آن بود. نشریه ی حقیقت دوره دوم بازتاب این دوران جدید است. انتشار دوره دوم حقیقت با ‹‹ویژه نامه سالگرد قیام ۵ بهمن ۱۳۶٠ آمل›› آغاز شد به تاریخ ۵ بهمن ۱۳۶۳. این ویژه نامه در روستای هَه لَه دِن در کردستان عراق نوشته و صفحه آرائی و تکثیر شد. برگزاری مراسم سالگرد ۵ بهمن با حضور رفقای انقلابی از سازمان های دیگر و انقلابیون کردستان عراق و با افروختن آتش در دل آن کوه ها در واقع اعلام برخاستن این جریان از خاکستر خویش بود. ویژه نامه ‹‹به خاطره همه جانباختگان آرمان کمونیسم، به خاطره ده ها کمونیست سربداری که در روزهای ۵ تا 8 بهمن ماه ۱۳۶٠ در پیشاپیش انقلاب و در پای درفش سرخ پرولتاریای آگاه به خاک افتادند، ...›› تقدیم شد و با این نقل قول مارکس سخن آغاز کرد: انقلاب های بورژوائی از نوع قرن هجدهم به سرعت از یک کامیابی به کامیابی دیگر می رسند، جلوه های شکوهمند آن ها یکی از دیگری بیش تر است، افراد و اشیاء گوئی در زیر تابش نور الماس قرار دارند، حالت جذبه تجلی روح هر روز است ولی این حالت مستعجل است؛ زود به نقطه ی اوج خود می رسد و جامعه قبل از آن که بتواند با سر هشیار ره آوردهای دوران توفان و هجوم خود را درک کند، به خماری طولانی دچار می گردد ولی انقلاب های پرولتری یعنی انقلاب های قرن نوزدهم برعکس مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام یافته به نطر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاش های اولیه ی خود را بیرحمانه به باد استهزاء می گیرند، دشمن خود را گوئی فقط برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آن ها قد برافرازد، در برابر هیولای مبهم هدف های خویش آنقدر پس می نشیننند تا سرانجام وضعی پدید آید که هرگونه راه بازگشت آن ها را قطع کند و خود زندگی با بانگ صولتمند اعلام دارد: Hic Rhodus, His Salta!
گل اینجاست، همین جا برقص! مارکس، هجدهم برومر لوئی بناپارت
حقیقت دوره دوم، ارگان اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) در ۳۶ شماره و چند ضمیمه تا بهمن ۱۳۷۹ منتشر شد. پس از تاسیس حزب کمونیست ایران (م ل م) در مه ۱۳۸٠ نشریه حقیقت دوره سوم آغاز به کار کرد و اولین شماره اش به تاریخ اول خرداد ۱۳۸٠ با گزارش های کنگره ی موسس حزب منتشر شد.  
 نشريه حقيقت دوره دوم 
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 28   æیŽå äÇãå ÓÇáÑÏ ÞیÇã 5 Èåãä 1360 Âãá
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 36   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 35
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 34   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 33
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 32   ÍÞیÞÊ æیŽå äÇãå ÔãÇÑå 31
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 31   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 30
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 29   ÍÞیÞÊ Öãیãå ÔãÇÑå 28
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 27   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 26
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 25   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 24
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 23   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 22
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 21   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 20
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 19   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 18
  ÍÞیÞÊ æیŽå äÇãå ÔãÇÑå 18   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 17
  ÍÞیÞÊ Öãیãå ÔãÇÑå 16   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 16
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 15   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 14
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 13   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 12
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 11   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 10
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 9   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 8
  ÍÞیÞÊ Öãیãå ÔãÇÑå 7   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 7
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 6   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 5
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 4   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 3
  ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 2   ÍÞیÞÊ ÔãÇÑå 1
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در