Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷
هدف از درج آرشیو اسناد تاریخی آشنا كردن خوانند گان سایت با مواضع این سازمان در دوره قبل از انقلاب و سال های ۵۷ تا ٦٠ می باشد.
اين آرشيو خواننده را با قوت و ضعف های خطی مشی اتحاديه کمونيست های ايران در مقاطع مختلف آشنا می کند و مصالح ارزشمندی را برای پژوهش گران تاريخ چپ فراهم می کند.
پس از شکست قیام ۵ بهمن ۱۳۶٠ در آمل، یورش امنیتیِ جمهوری اسلامی به اتحادیه کمونیست های ایران منجر به دستگیری و اعدام رهبران و اکثریت کادرهای آن شد و این سازمان تا آستانه ی نابودی کامل رفت. از آن پس فرآیند پر افت و خیزِ بازبینی/ بازسازی تشکیلاتی، سیاسی و ایدئولوژیک اتحادیه کمونیست های ایران توسط شماری اندک از بازماندگان آن آغاز شد. در مرکز این بازبینی/ بازسازی جمع بندی از تئوری و پراتیک اتحادیه کمونیست های ایران قرار داشت. خط سیاسی و ایدئولوژیک این سازمان در نتیجه ی گسست از جوانب نادرست و التقاطی خط سیاسی و ایدئولوژیک گذشته دستخوش دگرگونی شد. تغییر نام سازمان به اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) بیان گر آغاز دوران جدیدی در حیات آن بود. نشریه ی حقیقت دوره دوم بازتاب این دوران جدید است. انتشار دوره دوم حقیقت با ‹‹ویژه نامه سالگرد قیام ۵ بهمن ۱۳۶٠ آمل›› آغاز شد به تاریخ ۵ بهمن ۱۳۶۳. این ویژه نامه در روستای هَه لَه دِن در کردستان عراق نوشته و صفحه آرائی و تکثیر شد. برگزاری مراسم سالگرد ۵ بهمن با حضور رفقای انقلابی از سازمان های دیگر و انقلابیون کردستان عراق و با افروختن آتش در دل آن کوه ها در واقع اعلام برخاستن این جریان از خاکستر خویش بود. ویژه نامه ‹‹به خاطره همه جانباختگان آرمان کمونیسم، به خاطره ده ها کمونیست سربداری که در روزهای ۵ تا 8 بهمن ماه ۱۳۶٠ در پیشاپیش انقلاب و در پای درفش سرخ پرولتاریای آگاه به خاک افتادند، ...›› تقدیم شد و با این نقل قول مارکس سخن آغاز کرد: انقلاب های بورژوائی از نوع قرن هجدهم به سرعت از یک کامیابی به کامیابی دیگر می رسند، جلوه های شکوهمند آن ها یکی از دیگری بیش تر است، افراد و اشیاء گوئی در زیر تابش نور الماس قرار دارند، حالت جذبه تجلی روح هر روز است ولی این حالت مستعجل است؛ زود به نقطه ی اوج خود می رسد و جامعه قبل از آن که بتواند با سر هشیار ره آوردهای دوران توفان و هجوم خود را درک کند، به خماری طولانی دچار می گردد ولی انقلاب های پرولتری یعنی انقلاب های قرن نوزدهم برعکس مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که انجام یافته به نطر می رسد باز می گردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند، خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاش های اولیه ی خود را بیرحمانه به باد استهزاء می گیرند، دشمن خود را گوئی فقط برای آن بر زمین می کوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غول آسا علیه آن ها قد برافرازد، در برابر هیولای مبهم هدف های خویش آنقدر پس می نشیننند تا سرانجام وضعی پدید آید که هرگونه راه بازگشت آن ها را قطع کند و خود زندگی با بانگ صولتمند اعلام دارد: Hic Rhodus, His Salta!
گل اینجاست، همین جا برقص! مارکس، هجدهم برومر لوئی بناپارت
حقیقت دوره دوم، ارگان اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) در ۳۶ شماره و چند ضمیمه تا بهمن ۱۳۷۹ منتشر شد. پس از تاسیس حزب کمونیست ایران (م ل م) در مه ۱۳۸٠ نشریه حقیقت دوره سوم آغاز به کار کرد و اولین شماره اش به تاریخ اول خرداد ۱۳۸٠ با گزارش های کنگره ی موسس حزب منتشر شد.  
 اتحاديه کمونيست های ايران_سربداران _ جزوات 
  ÒäÇä æ ÇäÞáÇÈ   ÒäÇä ÏÑ یä ãÇÆæÆیÓÊی äیãی ÇÒ ÂÓãÇä ÑÇ ÈÑ ÏæÔ ÏÇÔÊäÏ
  ÐÎیÑå ÓÇÒی äیÑæåÇی ÇäÞáÇÈی ÈÑÇی äãÇیÔ ÞÏÑÊی ˜å ÏÑ یÔ ÇÓÊ   æیÊäÇã ÓÞØ ÇäÞáÇÈ
  ÝÑæÒÇäÊÑ ÈÇÏ ÂÊÔ ÎÔã ÊæÏå åÇی ÔæÑÔÑ   ãیÑÇË ˜ãیäÊÑä ÊÆæÑی ÈÍÑÇä Úãæãی
  ÊÑÝäÏåÇی ÑÇå ˜ÇÑÑ   ÊäåÇ ÇÓÎ Çیä ÌäÇیÊ ÓÑäæäی ÑŽیã ÌãåæÑی ÇÓáÇãی ÇÓÊ
  ÊÍæáÇÊ ÏÑ ÔÑÞ ÂáãÇä   ÊÚÑÖ ÖϘãæäیÓÊی ÑÇ ÏÑåã Ô˜äیÏ
  ãÊä ˜Çãá ÓÎäÑÇäی ÏÑ ÓãیäÇÑ ÇæÖÇÚ ÓیÇÓی ÇیÑÇä æ ÏæÑäãÇی Âä   ÓیäãÇی ÂÔÊی ãáی ÓیäãÇی ãÑÏÓÇáÇÑ
  ÏÑ ˜äÇÑ ÔæÑÔ áæÓ ÂäÌáÓ ÈÇیÓÊیÏ   Èå یÇÏ ÔÔãیä ÓÇáÔÊ ÞیÇã ÓÑÈÏÇÑÇä
  ÓãیäÇÑ ÇÓÊیÕÇẘÇÈæÓ Ìä ÇäÞáÇÈی   ÏÑ ÈÇÑå ÑæیÏÇÏåÇی ˜ÑÏÓÊÇä ÚÑÇÞ
  ÓÓÊ ÇÒ ÇیÏå åÇی ˜åä   یÇã Èå ãäÇÓÈÊ ÑæÒ یÔãÑå ˜ÑÏÓÊÇä
  یÇã Èå ãäÇÓÈÊ åáãیä ÓÇáÑÏ ÊÇÓیÓ ˜äÝÏÑÇÓیæä ãÍÕáیä æ ÏÇäÔÌæیÇä ÇیÑÇäی   یÇã Èå ØÈÞå ˜ÇѐÑ
  ÇÓÎ Èå äÏ ÑÓÔ ÏÑ ÈÇÑå ãÈÇÑÒå ãæÝÞی ˜å Úáیå ÈѐÒÇÑی ˜äÝÑÇäÓ ÈÑáیä ÇäÌÇ㠐ÑÝÊ   åэå ÈÑÇÝÑÇÔÊå ÊÑ ÈÇÏ Ñã ÓÑÎ ãÇÆæ ÊÓå Ïæä
  ÑÇå ˜ÇÑÑ ÒیÑ Ñã ÏÑæÛیä Ïã˜ÑÇÓی Èå ÏäÈÇá ʘیå Çåی ÏÑ ˜ÑÏÓÊÇä   ÇæÌ یÑی ÑÇÓیÓã
  ÈÑÞ ãæÔ˜ åÇی ÇÓ ÇÓ 20 ÔæÑæی ÇÒ áÇÈáÇی ÓÊæä åÇی äÔÑیå ˜ÇÑ   ãÕÇÍÈå äÔÑیå ÍÞیÞÊ ÈÇ ÓÎäæی ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ ÇÝÛÇäÓÊÇä
  ÇãæÇÌ ãÞÇæãÊ ÚÇÏáÇäå æ ÖÑæÑÊ ÇäÞáÇÈی ÇåÇäå   ãÈÇÑÒå ØÈÞÇÊی ÏÑ یä
  ÒÇÑÔی ÇÒ ˜ÇÑÒÇÑ ãÈÇÑÒÇÊی Úáیå ÓÝÑ ÎÇÊãی Èå ÂáãÇä   ãÞÇáå åÇÆی ÇÒ ÍÞیÞÊ ÏÑ ÇÝÔÇÁ æ ØÑÏ ÑæیÒیæäیÓÊ åÇی ÑÇå ˜ÇѐÑ
  ãÇ æ ÞØÚäÇãå 6 ÌÑیÇä æ ÔÎÕیÊ ÓیÇÓی   ˜ÑÏÓÊÇä ÊÑÓیã ÇÝÞ یÑæÒی ÏÑ ˜Çäæä ÊáÇÞی ÊÖÇÏåÇ
  ˜äÝÑÇäÓ ÊÏÇјÇÊی ÓÝÑ ÎÇÊãی Èå ÂáãÇä Èåã ÎæÑÏ   ÎØ áæáå ÍÑÕ æ ÂÒ
  ÎØ ˜ãیäÊÑä ÏÑ ãæÑÏ Ìä ÏÇÎáی ÇӁÇäیÇ   ÏÑæÏ ÈÑ ãÈÇÑÒÇÊ ÑÒãäÏå ÊæÏå åÇی Èå Ç ÎÇÓÊå ÏÑ ˜ÑãÇäÔÇå
  ˜ÇÑäÇãå ÓیÇÓÊ åÇی ÊæØÆå ÑÇäå æ ÊÌÇæÒ˜ÇÑÇäå ÇãÑیÇáیÓã ÂãÑی˜Ç æ ÓæÓیÇá ÇãÑیÇáیÓã ÔæÑæی   ÒäÇä ãÇÔیä ÌæÌå ˜Ôی äیÓÊäÏ
  ÌäÈÔ Ñæ Èå ÓÊÑÔ ˜ÇѐÑی   ÈæáÊä ÎÈÑی ÏÑ ÈÇÑå ÌäÈÔ ÏÇäÔÌæÆی æ ÑæیÏÇÏåÇی ÌÇÑی
  ÏÑ ÈÇÑå ÌäÈÔ ÏÇäÔÌæÆی æ ÑæیÏÇÏåÇی ÌÇÑی   ÇÒ ˜æåÓÊÇä åÇی ÂäÏ ÑÝÊå ÊÇ åیãÇáیÇ ÊäåÇ Ñå ÑåÇÆی Ìä ÎáÞ ÇÓÊ
  ÈÑäÇãå åäÑ æ ÇäÞáÇÈ   ÇÞÏÇã ÍÒÈ ÓæÓیÇáیÓÊ ˜ÑÏÓÊÇä ÑÇ Èå ÔÏÊ ã͘æã ˜äیÏ
  ÍÓÇÈÔÇä ÑÇ ãی ÑÓیã   ÍÓ˜ ã͘æã ãی ÔæÏ
  ÏÑ ÈÇÑå ãÓÆáå åãÌäÓ ÑÇÆی æ ÑåÇÆی ÒäÇä   ÈÑÇی äÌÇÊ ÌÇä æ ÑåÇÆی ÕÏÑ æäÒÇáæ äÈÑÏ ˜äیÏ
  ÏÑ ÍÇÔیå Ýیá㠐å ÓÇÎÊå ãÎãáÈÇÝ   ÞØÚäÇãå ÑÇÌÚ Èå ÓÆæÇáÇÊ ãÚیäی ÏÑ ÈÇÑå ÊÇÑیÎ ÍÒÈ ãÇ-ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ یä
  ÈÇÒÇÑ Èیä Çáãááی æ ÝæÊÈÇá ÇیÑÇä   å ˜Óی ÈÑäÏå ÎæÇåÏ ÔÏ¿ ÝæÊÈÇá 98 ÝÑÇäÓå
  ÈÎÔ åÇÆی ÇÒ ˜ÊÇÈ Ýä Ôä   ÝÊÍ ÌåÇä
  ÝÑÇÎæÇä ÈÑÇی ÊÌãÚ ÏÑ ÈÑáیä   ÇØáÇÚیå
  ÇØáÇÚیå   ÇäÊÎÇÈ ی˜ ÎÇÏã ÇãÊÍÇä Ó ÏÇÏå æ ÇÚáÇãیå ˜ÔÊÇÑی ˜å Èå ÏÓÊæÑ æÇÔäÊä ÏÑ áیãÇ ÇیÊÎÊ Ñæ ÇäÌÇ㠐ÑÝÊ
  ÏÑ ÈÇÑå ÇäÊÎÇÈÇÊ ãÌáÓ ÔæÑÇی ÌäÇیÊ æ ÛÇÑÊ ÇÓáÇãی   ãäÊÎÈی ÇÒ ÇÚáÇãیå åÇی ÇÊÍÇÏیå ˜ãæäیÓÊ åÇی ÇیÑÇä ÓÑÈÏÇÑÇä 66-70
  Ç˜æäæãیÓã ãÓáÍ   Úáیå ÇÎÑÇÌ åÒÇÑÇä äÇåäÏå ÇیÑÇäی ÇÒ åáäÏ ãÈÇÑÒå ˜äیã
  ÏæÑÇä ÊÛییÑÇÊ ÈÒѐ   ÏÑæÏ ÈÑ ãÑÏ㠐Çå æãÈÇÑÒ ÓääÏÌ
  ÏÑæÏ ÈÑ ˜ÇѐÑÇä ãÈÇÑÒ ÕäÚÊ äÝÊ   ÏÈÑ塐æÇÑÇ æ ÑæیÒیæäیÓã ãÓáÍ
  ÎØ äÙÇãی ÓÇÒãÇä ÂÒÇÏیÈÎÔ ÝáÓØیä æ ÏÑÓ åÇی ÈیÑæÊ   ÏÑÓ åÇÆی ÈÑÇی ÂÛÇÒ Ìä ÎáÞ
  ÏÇϐÇå á æÊ   ÏÇÑåÇی ÞÇáی
  å ÈÑ ÓÑ ãÇ ãی ÂæÑäÏ¿ å ÈÇیÏ ÈÑ ÓÑ ÂäåÇ ÈیÂæÑیã   ÈæáÊä ÎÈÑی ÏÑ ãæÑÏ ÓÝÑ ÎÇÊãی Èå ÝÑÇäÓå
  ÈیÇäå ÈÇ ÇäÞáÇÈ   ÈیÇäیå ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈی ÇäÊÑäÇÓیæäÇáیÓÊی
  ÈÑÎی ÊÝÇæÊ åÇی ˜ãæäیÓã ÇäÞáÇÈی ÈÇ ˜ãæäیÓã ˜ÇѐÑی   ÈÑϐی ÏÑ ÈÇÒÇÑ ÂÒÇÏ ÊÌÇÑÊ ÌåÇäی Òä ÊÍÊ ÓÑãÇیå ÏÇÑی
  ÈÑÇی å ãÈÇÑÒå ãی ˜äی㠍æäå ãÈÇÑÒå ãی ˜äیã ÏÑ ÈÇÑå ãÓæáå Òä   ÈÑ ˜ÑÏÓÊÇä å ÐÔÊ
  ÈÇÓáÇÍ äÞÏ   ÇäیÔÊä¡ÝÒی˜ æ ãÊÇÝÒی˜
  Úáیå ÑÝÑãیÓã¡ÔæäیÓã æ ǁæÑÊæäیÓã «ÍÒÈ ˜ãæäیÓÊ ÇیÑÇä   ÏÑ ÕÝæÝ ãÊÍÏ æ ÑÒãäÏå Úáیå ÓÝÑ ÎÇÊãی Èå ÇÑæÇ ãÈÇÑÒå ˜äیÏ
  ÒäÏå ÈÇÏ Çæá ãÇå ãå ÓÑÎ ÏÑæÏ ÈÑ ØÈÞå ˜ÇÑÑ ÞåÑãÇä   ÒäÏå ÈÇÏ Çæá ãÇå ãå ÓÑÎ
  ÈیÇäیå ÇÊÍÇÏیå ˜ãæäیÓÊ åÇی ÇیÑÇä (ÓÑÈÏÇÑÇä) Èå ãäÇÓÈÊ Çæá ãÇå ãå   Çæá ãÇå ãå 69
  ÒäÏå ÈÇÏ Çæá ãÇå ãå ÓÑÎ
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در