Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 
‹حقیقت› ارگان مرکزیِ حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) ، ناشر و مروج نظریه های کلان و مواضع سیاسی و ایدئولوژیک آن است.

تاریخ انتشار ‹حقیقت› به سه دوره تقسیم میشود.
دوره اول از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰ به عنوان ارگان مرکزیِ اتحادیه کمونیستهای ایران و دوره دوم از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۸۰ به عنوان ارگان مرکزی اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) منتشر میشد.

دوره سوم آن از سال ۱۳۸۰ به عنوان ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) منتشر میشود.
 حقيقت ۷۵  چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۷
      ۶۹   ۷۰   ۷۱   ۷۲   ۷۳   ۷۴   ۷۵   ۷۶   ۷۷   ۷۸   ۷۹        
نسخه کامل
  نسخه کامل htm  نسخه کامل pdf 
äæÚ ÈÔÑ Èå ÏäیÇیی ÈäیÇÏÇð ãÊÝÇæÊ äیÇÒ ÏÇÑÏ!
ÊÍáیá ÇÒ ÇæÖÇÚ ÓیÇÓی ÇیÑÇä¡ ãäØÞå æ ÌåÇä
ÌäÈÔ ˜ÇѐÑی æ ÌäÈÔ ˜ãæäیÓÊی
ÊÕæیÑی ÇÒ Âä ä˜ÈÊ Çáåی
ÈÍÑÇä ÏÑ ØÈÞå ی Íǘãå ی ÇãÑیÇáیÓã ÂãÑی˜Ç æ ãÝÇåیã Âä ÈÑÇی ÇäÞáÇÈ
Úáã æ ÇäÞáÇÈ
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
حقيقت
 
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در