Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهانی برای فتح  سه-شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷       
ÒäÏå ÈÇÏ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã

ÒäÏå ÈÇÏ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã

ÓäÏی ÇÒ ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí

 

ãÞÏãå

ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí Èå ÓÇá 1984 ÊÔßíá ÔÏ. æ ÈÏíä ÊÑÊíÈ åÓÊå ÇäÞáÇÈíæä ãÇÆæÆíÓÊ ÌåÇä ßå ÚÒ㠁íÔÈÑÏ äÈÑÏ ÑÇ ÏÑ ÑÇå ÇíÌÇÏ ÌåÇäí ÚÇÑí ÇÒ ÓÊã æ ÇÓÊËãÇÑ¡ ÌåÇäí ÈÏæä ÇãÑíÇáíÓã¡ ÌåÇäí ÈÏæä ÊÈÚíÖÇÊ ØÈÞÇÊí¡ ÌåÇä ßãæäíÓÊí ÂíäÏå ÑÇ ßÑÏå ÈæÏäÏ¡ ÈæÌæÏ ÂãÏ. ÇÒ ÒãÇä ÊÇÓíÓ ÌäÈÔ¡ íÔÑæí ãÇ ÇÏÇãå íÇÝÊå æ ÇãÑæÒ åãÒãÇä ÈÇ ÕÏãíä ÓÇáÑÏ ÊæáÏ ãÇÆæÊÓå Ïæä¡ ÈÇ ÏÑß ÚãíÞ ãÓÆæáíÊí ßå ÈÑ ÏæÔ ÏÇÑíã¡ Èå ÑæáÊÇÑíÇí Èíä Çáãááí æ ÊæÏå åÇí ÌåÇä ÇÚáÇã ãí ßäíã ßå ÇíÏÆæáæŽí ÑÇåäãÇí ãÇ¡ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÇÓÊ.

ÌäÈÔ ãÇ ÈÑ Çíå ÈíÇäíå ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí ¡ ãÕæÈå Ïæãíä ßäÝÑÇäÓ Èíä Çáãááí ÇÍÒÇÈ æ ÓÇÒãÇäåÇí ãÇÑßÓíÓÊ – áäíäíÓÊ¡ Èå ÓÇá 1984 ÊÔßíá ÔÏ. ÈíÇäíå ÇÒ ÇíÏÆæáæŽí ÇäÞáÇÈí ÑæáÊÇÑíÇ Èå ÏÝÇÚ ÈÑ ãíÎíÒÏ æ ÈÑ Âä Çíå Èå æÙÇíÝ ßãæäíÓÊåÇí ÇäÞáÇÈí ßÔæÑåÇí ãÎÊáÝ æ ÏÑ ãÞíÇÓ ÌåÇäí Èå ÊÇÑíÎ ÌäÈÔ Èíä Çáãááí ßãæäíÓÊí æ ÔãÇÑí ãÓÇÆá ÍíÇÊí ÏíÑ ÈÑÎæÑÏí ÚãÏÊÇ ÕÍíÍ ÇÎÊíÇÑ ãí ßäÏ. ÇãÑæÒ ÈÇÑ ÏíÑ ÊÇßíÏ ãí ßäíã ßå ÈíÇäíå ÔÇáæÏå ãÍßãí ÈÑÇí ÌäÈÔ ãÇÓÊ ßå ÈÑ Çíå Âä Èå æÖæÍ ÈíÔÊÑ æ ÔäÇÎÊ ÚãíÞÊÑí ÇÒ ÇíÏÆæáæŽí ÎæíÔ¡ æ æÍÏÊ ãÓÊÍßãÊÑí ÏÑ ÕÝæÝ ÌäÈÔãÇä ÏÓÊ ãí íÇÈíã.

ÈíÇäíå Èå ÏÑÓÊí ÈÑ «ÊßÇãá ßíÝí Úáã ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã ÊæÓØ ãÇÆæÊÓå Ïæä» æ Çíäßå æí Çíä Úáã ÑÇ Èå «ãÑÍáå Çí äæíä» ÇÑÊÞÇÁ ÏÇÏ¡ ÊÇßíÏ ãí ßäÏ. ÈÇ Çíä æÌæÏ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÚÈÇÑÊ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ÇäÏíÔå ãÇÆæÊÓå Ïæä ÏÑ ÈíÇäíå ãÇ¡ ÈÇÒÊÇÈ ÔäÇÎÊ ßãÇßÇä äÇÞÕ ÇÒ Çíä ãÑÍáå ÌÏíÏ ÈæÏ. Øí 9 ÓÇá ÇÎíÑ ÌäÈÔ ãÇ ÏѐíÑ ÈÍË æ ãÈÇÑÒå Çí ØæáÇäí¡ Ûäí æ åãå ÌÇäÈå ÈÑÇí ÏÓÊ íÇÈí Èå ÏÑßí ßÇãáÊÑ ÏÑ ãæÑÏ ÊßÇãá ãÇÑßÓíÓã ÊæÓØ ãÇÆæÊÓå Ïæä ÈæÏå ÇÓÊ. Øí åãíä ÏæÑå Êß Êß ÇÍÒÇÈ æ ÓÇÒãÇäåÇí ÌäÈÔ ãÇ æ ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí ÈØæÑ ßá¡ ÏѐíÑ ãÈÇÑÒå ÇäÞáÇÈí Úáíå ÇãÑíÇáíÓã æ ÇÑÊÌÇÚ ÈæÏå ÇÓÊ. ãåãÊÑíä Çíä ãÈÇÑÒÇÊ¡ ÊÌÑÈå íÔÑÝÊ Ìä ÎáÞ ÊÍÊ ÑåÈÑí ÍÒÈ ßãæäíÓÊ Ñæ ÇÓÊ ßå ãæÝÞ Èå ÈÓíÌ ãíáíæäåÇ ÊæÏå¡ ãÍæ ÏæáÊ ßåä ÏÑ ÈÎÔåÇí ÈÓíÇÑí ÇÒ ßÔæÑ æ ÈÑÞÑÇÑí ÞÏÑÊ ßÇѐÑÇä æ ÏåÞÇäÇä ÏÑ Çíä ãäØÞå ÔÏå ÇÓÊ. Çíä íÔÑÝÊåÇí ÊÆæÑíßí æ ÑÇÊíßí ãÇ ÞÇÏÑ ÓÇÎÊ ßå ÏÑß ÎæÏ ÑÇ ÇÒ ÇíÏÆæáæŽí ÑæáÊÑí ÚãíÞ ÊÑ ßäíã æ ÈÑ Çíä Çíå Çã ÈáäÏÊÑí ÈÑÏÇÑíã íÚäí ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÑÇ ÈÚäæÇä ãÑÍáå ÌÏíÏ¡ Óæãíä æ ÚÇáíÊÑíä ãÑÍáå ãÇÑßÓíÓã ÈÔäÇÓíã.

 

ãÑÍáå ÌÏíÏ¡ Óæãíä æ ÚÇáíÊÑíä ãÑÍáå ãÇÑßÓíÓã

 

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÏÑ Òãíäå íßÑÔÊå ãÓÇÆá ÍíÇÊí ÇäÞáÇÈ¡ ÊÒåÇí ÈÓíÇÑí ÑÇ Èå ÏÞÊ ÊÏæíä ßÑÏ. ÇãÇ ãÇÆæÆíÓã ÝÞØ ÌãÚ ÌÈÑí ÎÏãÇÊ ÚÙíã ãÇÆæ äíÓÊ. Èáßå ÊßÇãá ÝÑǐíÑ æ åãå ÌÇäÈå ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã Èå ãÑÍáå ÚÇáíÊÑ ÇÓÊ. ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã íß ßá æÇÍÏ ÇÓʺ ÇíÏÆæáæŽí ÑæáÊÇÑíÇÓÊ ßå Èå ãÑÇÍá äæíäí ÓäÊÒ ÔÏå æ ÊßÇãá íÇÝÊå ÇÓÊ: ÇÒ ãÇÑßÓíÓã Èå ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã æ ÓÓ Èå ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã. ÇíäßÇÑ ÊæÓØ ßÇÑá ãÇÑßÓ¡ æáÇÏíãíÑ Çíáí áäíä æ ãÇÆæÊÓå Ïæä ÈÑ Çíå ÊÌÑÈå ãÈÇÑÒå ØÈÞÇÊí¡ ãÈÇÑÒå ÊæáíÏí æ ÂÒãæäåÇí Úáãí ÑæáÊÇÑíÇ æ äæÚ ÈÔÑ ÇäÌÇã ÔÏå ÇÓÊ.  ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÓáÇÍ ÔßÓÊ äǁÐíÑí ÇÓÊ ßå ÑæáÊÇÑíÇ ÑÇ ÞÇÏÑ Èå Ýåã ÌåÇä æ ÊÛííÑ Âä ÇÒ ØÑíÞ ÇäÞáÇÈ ãí ßäÏ. ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÇíÏÆæáæŽí Úáãí æ ÒäÏå Çí ÇÓÊ ßå íæÓÊå ÊßÇãá ãí íÇÈÏ æ ßÇÑÈÑÏí ÌåÇäÔãæá ÏÇÑÏ. ÈßÇÑÈÓÊ Çíä ÇíÏÆæáæŽí ÏÑ ÇäÌÇã ÇäÞáÇÈ æ äíÒ íÔÑÝÊ Úãæãí ÏÇäÔ ÈÔÑ¡ ÂäÑÇ Ûäí ÊÑ ãí ßäÏ. ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÏÔãä åÑ Ôßáí ÇÒ ÑæíÒíæäíÓã æ ϐãÇÊíÓã ÇÓÊ. Çíä ÇíÏÆæáæŽí ÞÏÑÊí ÚÙíã ÏÇÑÏ ÒíÑÇ ÍÞíÞÊ ÇÓÊ.

 

ßÇÑá ãÇÑßÓ

äÒÏíß Èå 150 ÓÇá íÔ¡ ßãæäíÓã ÇäÞáÇÈí ÈÑÇí äÎÓÊíä ÈÇÑ ÊæÓØ ßÇÑá ãÇÑßÓ ÈæÌæÏ ÂãÏ. Çæ Èå ßãß ÑÝíÞ åãÏæÔ ÎæÏ¡ ÝÑíÏÑíÔ ÇäáÓ¡ íß ÏÓʐÇå ÝÑǐíÑ ÝáÓÝí íÚäí ãÇÊÑíÇáíÓã ÏíÇáßÊíß ÑÇ ÈæÌæÏ ÂæÑÏ æ ÞæÇäíä Çíå Çí Ôßá íÑí ÊÇÑíÎ ÈÔÑ ÑÇ ßÔÝ äãæÏ.

Úáã ÇÞÊÕÇÏ ÓíÇÓí ãÇÑßÓ ÑÏå ÇÒ ÑÇÒ ÇÓÊËãÇÑ ÑæáÊÇÑíÇ æ ÂäÇÑÔí æ ÊÖÇÏåÇí ÐÇÊí Ôíæå ÊæáíÏ ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÈÑÏÇÔÊ. ßÇÑá ãÇÑßÓ ÊÆæÑí ÇäÞáÇÈí ÎæíÔ ÑÇ ÏÑ ÇÑÊÈÇØ äÒÏíß ÈÇ ãÈÇÑÒå ØÈÞÇÊí ÑæáÊÇÑíÇí Èíä Çáãááí æ ÏÑ ÎÏãÊ Èå Âä ÑæÑÇäÏ. Çæ ÇäÊÑäÇÓíæäÇá Çæá ÑÇ ÇíÌÇÏ ßÑÏ. æ ÈåãÑÇå ÇäáÓ ãÇäíÝÓÊ ßãæäíÓÊ ÑÇ äæÔÊ ßå ÝÑÇÎæÇäí Øäíä ÇÝßä ÏÇÔÊ: «ßÇѐÑÇä åãå ßÔæÑåÇ¡ ãÊÍÏ ÔæíÏ!» ãÇÑßÓ ÊæÌå ÚÙíãí Èå ÏÑÓåÇí ßãæä ÇÑíÓ¡ íÚäí äÎÓÊíä ÊáÇÔ ÈÒѐ ÑæáÊÇÑíÇ Èå ÓÇá 1871 ÌåÊ ßÓÈ ÞÏÑÊ ÏæáÊí¡ ãÈÐæá ÏÇÔÊ æ Çíä ÏÑÓåÇ ÑÇ ÌãÚÈäÏí ßÑÏ.

Çæ Èå ÑæáÊÇÑíÇí ÌåÇäí ÂãæÎÊ ßå ÑÓÇáÊ ÊÇÑíÎí ÇÔ ÚÈÇÑÊÓÊ ÇÒ ßÓÈ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ÇÒ ØÑíÞ ÇäÞáÇÈ æ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ Çíä ÞÏÑÊ (ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ) ÈÑÇí ϐѐæä ßÑÏä ÔÑÇíØ ÇÌÊãÇÚí ÊÇ ÈÏÇäÌÇ ßå ßáíå Òãíäå åÇí ÊÞÓíã ÌÇãÚå Èå ØÈÞÇÊ ãÎÊáÝ¡ ãÍæ ÔæÏ.

ãÇÑßÓ ãÈÇÑÒå Úáíå ÝÑÕÊ ØáÈÇä ÏÑæä ÌäÈÔ ÑæáÊÑí ÑÇ ÑåÈÑí ßÑÏ. Çíä ÝÑÕÊ ØáÈÇä ÏÑ í Âä ÈæÏäÏ ßå ãÈÇÑÒå ßÇѐÑÇä ÑÇ Èå ÇэæÈ ãÈÇÑÒå ÈÑÇí ÈåÈæÏ ÔÑÇíØ ÈÑϐí ãÒϐí ãÍÏæÏ ßääÏ æ äÐÇÑäÏ ßå ßÇѐÑÇä Èå ãÈÇÑÒå Úáíå ãæÌæÏíÊ Çíä ÈÑϐí ÈÑÎíÒäÏ.

ãæÖÚ¡ ÏíϐÇå æ ÑæÔ ãÇÑßÓ ÈåãÑÇå åã¡ ãÇÑßÓíÓã äÇ㠐ÑÝÊ. ãÇÑßÓíÓã ãÚÑÝ äÎÓÊíä Þáå ÚÙíã ÏÑ ãÓíÑ ÊßÇãá ÇíÏÆæáæŽí ÑæáÊÇÑíÇÓÊ.

 

æáÇÏíãíÑ Çíáí áäíä

æáÇÏíãíÑ Çíáí áäíä ÏÑ ÌÑíÇä ÑåÈÑí ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÑæáÊÑí ÏÑ ÑæÓíå æ ãÈÇÑÒå Úáíå ÑæíÒíæäíÓã ÏÑæä ÌäÈÔ Èíä Çáãááí ßãæäíÓÊí¡ ãÇÑßÓíÓã ÑÇ ÊßÇãá ÏÇÏ.

ÏÑ ãíÇä ÎÏãÇÊ ÈÓíÇÑ áäíä¡ ÇÒ ÊÍáíá æí ÏÑ ãæÑÏ ÊßÇãá ÓÑãÇíå ÏÇÑí Èå ÚÇáíÊÑíä æ ÂÎÑíä ãÑÍáå ÎæÏ íÚäí ÇãÑíÇáíÓã¡ ÈÇíÏ äÇã ÈÑÏ. Çæ äÔÇä ÏÇÏ ßå ÌåÇä Èå ãÔÊí ÞÏÑÊåÇí ÇãÑíÇáíÓÊí æ ÇßËÑíÊí ÚÙíã ßå ÎáÞåÇ æ ãáá ÓÊã ÏíÏå ÑÇ ÏÑ ÈÑ ãí íÑÏ¡ ÊÞÓíã ÔÏå ÇÓÊ. áäíä äÔÇä ÏÇÏ ßå ÞÏÑÊåÇí ÇãÑíÇáíÓÊí ãÌÈæÑäÏ ÏæÑå Èå ÏæÑå ÌåÊ ÊÞÓíã ãÌÏÏ ÌåÇä ãíÇä ÎæÏ¡ ÏѐíÑ Ìä ÔæäÏ. áäíä ÚÕÑí ßå ãÇ ÏÑ Âä ÈÓÑ ãíÈÑíã ÑÇ ÈÚäæÇä ÚÕÑ ÇãÑíÇáíÓã æ ÇäÞáÇÈÇÊ ÑæáÊÑí ÊÔÑíÍ äãæÏ. Çæ ÍÒÈ ÓíÇÓí ÊÑÇÒ äæíä¡ ÍÒÈ ßãæäíÓÊ ÑÇ ÈÚäæÇä ÇÈÒÇÑ ÖÑæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÌåÊ ÑåÈÑí ÊæÏå åÇí ÇäÞáÇÈí ÏÑ ãÓíÑ ßÓÈ ÞÏÑÊ¡ ÈäíÇä äåÇÏ.

ãåãÊÑ ÇÒ åãå Çíäßå¡ áäíä ÏÑ ÌÑíÇä ÑåÈÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÈÑÇí ßÓÈ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí æ ÈÑÞÑÇÑí ÏíßÊÇÊæÑí ÇäÞáÇÈí ÑæáÊÇÑíÇ æ ÊÍßíã Âä ßå ÈÑÇí Çæáíä ÏÑ ÊÇÑíÎ ÈÇ íÑæÒí ÇäÞáÇÈ ÇßÊÈÑ 1917 ÏÑ ÑæÓíå ÊÒÇÑí ÓÇÈÞ ÑÎ ÏÇÏ¡ ÊÆæÑí æ ÑÇÊíß ÇäÞáÇÈ ÑæáÊÑí Èå ÓØÍí ßÇãáÇ äæíä ÇÑÊÞÇÁ ÏÇÏ.

áäíä ãÈÇÑÒå Çí ÍíÇÊí ÑÇ Úáíå ÑæíÒíæäíÓÊåÇí ÏæÑå ÎæÏ ÏÑæä ÇäÊÑäÇÓíæäÇá Ïæã Èå íÔ ÈÑÏ. Çíä ÑæíÒíæäíÓÊåÇ Èå ÇäÞáÇÈ ÑæáÊÑí ÎíÇäÊ ßÑÏå ¡ ßÇѐÑÇä ÑÇ Èå ÏÝÇÚ ÇÒ ãäÇÝÚ ÇÑÈÇÈÇä ÇãÑíÇáíÓÊ ÎæÏí ÏÑ Ìä ÌåÇäí Çæá ÝÑÇ ãí ÎæÇäÏäÏ.

«ÊæåÇí ÇßÊÈÑ» æ ãÈÇÑÒå áäíä Úáíå ÑæíÒíæäíÓã¡ ÌäÈÔ ßãæäíÓÊí ÑÇ åÑ å ÈíÔÊÑ ÏÑ ÓÑÇÓÑ ÌåÇä ÇÔÇÚå ÏÇÏ¡ ãÈÇÑÒÇÊ ÎáÞåÇí ÓÊãÏíÏå ÑÇ ÈÇ ÇäÞáÇÈ ÌåÇäí ÑæáÊÑí ãÊÍÏ ßÑÏ æ ÇäÊÑäÇÓíæäÇá Óæã (ßãæäíÓÊí) ÊÔßíá ÔÏ.

ÊßÇãá åãå ÌÇäÈå æ ÝÑǐíÑ ãÇÑßÓíÓã ÊæÓØ áäíä ãÚÑÝ Ïæãíä ÌåÔ ÚÙíã ÏÑ ÊßÇãá ÇíÏÆæáæŽí ÑæáÊÑí ÇÓÊ.

ÈÚÏ ÇÒ ãѐ áäíä¡ ŽæÒÝ ÇÓÊÇáíä ÇÒ ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÏÑ ÈÑÇÈÑ ÏÔãäÇä ÏÇÎáí æ ÊÌÇæҐÑÇä ÇãÑíÇáíÓÊ Øí Ìä Ïæã ÌåÇäí ÏÝÇÚ ßÑÏ. æ ÇãÑ ÓÇÎÊãÇä æ ÊÍæá ÓæÓíÇáíÓÊí ÏÑ ÇÊÍÇÏ ÔæÑæí ÑÇ Èå íÔ ÈÑÏ. ÇÓÊÇáíä ÈÑÇí Çíäßå ÌäÈÔ Èíä Çáãááí ßãæäíÓÊí¡ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã ÑÇ Èå ÚäæÇä Ïæãíä Þáå ÚÙíã ÏÑ ÊßÇãá ÇíÏÆæáæŽí ÑæáÊÑí ÈÑÓãíÊ ÈÔäÇÓÏ ãÈÇÑÒå ßÑÏ.

 

ãÇÆæÊÓå Ïæä

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÏååÇ ÓÇá ÇäÞáÇÈ íä æ ãÈÇÑÒÇÊ ÌåÇäí Úáíå ÑæíÒíæäíÓã ãÏÑä ÑÇ ÑåÈÑí ßÑÏ æ ÇÒ åãå ãåãÊÑ¡ ÏÑ ÊÆæÑí æ ÑÇÊíß¡ Èå ÑæÔ ÇÏÇãå ÇäÞáÇÈ ÊÍÊ ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÌåÊ ÌáæíÑí ÇÒ ÇÍíÇÁ ÓÑãÇíå ÏÇÑí æ ÇÓÊãÑÇÑ íÔÑæí Èå Óæí ßãæäíÓã¡ ÏÓÊ íÇÝÊ. ÏÑ ÌÑíÇä ÑåÈÑí Çíä ãÈÇÑÒÇÊ Çæ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã ÑÇ Èå ãÑÍáå Çí ÌÏíÏ æ ÚÇáíÊÑ ÊßÇãá ÏÇÏ. ãÇÆæÊÓå Ïæä åÑ Óå ÌÒÁ ãÊÔßáå ãÇÑßÓíÓã íÚäí ÝáÓÝå¡ ÇÞÊÕÇÏ ÓíÇÓí æ ÓæÓíÇáíÓã Úáãí ÑÇ Èå äÍæí ÚÙíã ÊßÇãá ÏÇÏ.

ãÇÆæ ÝÊ: «ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ÇÒ áæáå ÊÝä ÈíÑæä ãí ÂíÏ.» Çæ ÏÇäÔ äÙÇãí ÑæáÊÇÑíÇ ÑÇ ÇÒ ØÑíÞ ÊÆæÑí æ ÑÇÊíß Ìä ÎáÞ Èå äÍæí ÝÑǐíÑ ÊßÇãá ÏÇÏ. ãÇÆæ ÂãæÎÊ ßå ÏÑ íÔ ÈÑÏ Ìä ÇäÓÇä ÊÚííä ßääÏå ÇÓÊ äå ÓáÇÍ. Çæ ÎÇØÑäÔÇä äãæÏ ßå åÑ ØÈÞå Çí ÕÇÍÈ Ôßá ÎÇÕí ÇÒ Ìä ÈÇ ÎÕáÊ¡ ÇåÏÇÝ æ ÇÈÒÇÑ ÎÇÕ ÎæÏ ãí ÈÇÔÏ. Çæ ÊÇßíÏ ßÑÏ ßå ßá ãäØÞ äÙÇãí ÑÇ ãí ÊæÇä ÏÑ Çíä ÇÕá ÎáÇÕå ßÑÏ: «Êæ Èå ÑæÔ ÎæÏ ÈÌä æ ãä Èå Ôíæå ÎæÏ ãí Ìäã.» æ Çíäßå ÑæáÊÇÑíÇ ÈÇíÏ ÇÓÊÑÇʎí äÙÇãí æ ÊÇßÊíßåÇÆí ÇÊÎÇÐ ßäÏ ßå ÇãÊíÇÒÇÊ æíŽå Çæ ÑÇ Èå ãíÏÇä ÂæÑÏå æ ÇíäßÇÑ ÇÒ ØÑíÞ ÈÑÇäíÎÊä ÊæÏå åÇ æ ÇÊßÇ Èå ÇÈÊßÇÑ Úãá æ ÔæÑ æ ÔæÞ ÇäÞáÇÈí ÂäÇä ããßä ãí ÔæÏ.

ãÇÆæ ËÇÈÊ ßÑÏ ßå ÓíÇÓÊ ÝÊÍ ãäÇØÞ ÇíÇåí æ ÇÓÊÞÑÇÑ ãäÙã ÞÏÑÊ ÓíÇÓí¡ ÈÑÇí ÈÑÇäíÎÊä ÊæÏå åÇ æ ÊæÓÚå ÊæÇä äÙÇãí ÂäÇä æ ÓÊÑÔ ãæÌ æÇÑ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ÎáÞ¡ ßáíÏí ÇÓÊ. Çæ ãÕÑÇäå ÈÑ ÖÑæÑÊ åÏÇíÊ ÊæÏå åÇ ÏÑ ãäÇØÞ ÇíÇåí ÈÑÇí ÇäÌÇã ÊÍæáÇÊ ÇäÞáÇÈí æ ÊæÓÚå ÓíÇÓí¡ ÇÞÊÕÇÏí æ ÝÑåäí Çíä ãäÇØÞ ÏÑ ÎÏãÊ Èå íÔÑæí Ìä ÇäÞáÇÈí¡ ÊÇßíÏ ßÑÏ.

ØÈÞ ÂãæÒå ãÇÆæ¡ ÍÒÈ ÈÇíÏ ÈÑ ÊÝä Íßã ÈÑÇäÏ æ åÑÒ äÈÇíÏ ÇÌÇÒå ÏÇÏ ÊÝä ÈÑ ÍÒÈ ãÓáØ ÔæÏ. ÍÒÈ ÈÇíÏ ÈÚäæÇä ÇÈÒÇÑí ßå ÊæÇä ÈÑÇå ÇäÏÇÎÊä æ åÏÇíÊ Ìä ÇäÞáÇÈí ÑÇ ÏÇÔÊå ÈÇÔÏ¡ ÓÇÎÊå ÔæÏ. Çæ ÊÇßíÏ ßÑÏ ßå æÙíÝå ãÑßÒí ÇäÞáÇÈ¡ ßÓÈ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ÇÒ ØÑíÞ ÞåÑ ÇäÞáÇÈí ÇÓÊ. ÊÆæÑí Ìä ÎáÞ ßå ÊæÓØ ãÇÆæÊÓå Ïæä ÊÏæíä ÔÏå ÈØæÑ ÌåÇäÔãæá ÏÑ åãå ßÔæÑåÇ ßÇÑÈÑÏ ÏÇÑÏ¡ ÇãÇ ÈÇíÏ ØÈÞ ÔÑÇíØ ãÔÎÕ åÑ ßÔæÑ ÈßÇÑÈÓÊå ÔæÏ. æ ÈæíŽå ÈÇíÏ ÑÇååÇí ÇäÞáÇÈ ÏÑ Ïæ äæÚ ßáí ÇÒ ßÔæÑåÇí ÌåÇä íÚäí ßÔæÑåÇí ÇãÑíÇáíÓÊí æ ßÔæÑåÇí ÊÍÊ ÓáØå ÏÑ äÙÑ ÑÝÊ.

ãÇÆæ ãÓÇÆá ãÑÈæØ Èå ÇäÌÇã ÇäÞáÇÈ ÏÑ ßÔæÑåÇí ÊÍÊ ÓáØå ÇãÑíÇáíÓã Íá ßÑÏ. ÑÇåí ßå Çæ ÈÑÇí ÇäÞáÇÈ íä ÊÑÓíã äãæÏ ãÚÑÝ ÎÏãÊí Èí ÍÓÇÈ Èå ÊÆæÑí æ ÑÇÊíß ÇäÞáÇÈ ÈæÏå æ ÈØæÑ Çíå Çí ÑÇåäãÇí ßÓÈ ÑåÇÆí ÏÑ ßÔæÑåÇí ÊÍÊ ÓÊã ÇãÑíÇáíÓã ÇÓÊ. Çíä Èå ãÚäÇí Ìä ÏÑÇÒãÏÊ ÎáÞ¡ ãÍÇÕÑå ÔåÑåÇ ÇÒ ØÑíÞ ÏåÇÊ¡ ßå ÏÑ Âä ãÈÇÑÒå ãÓáÍÇäå Ôßá ÚãÏå ãÈÇÑÒå æ ÇÑÊÔ ÊÍÊ ÑåÈÑí ÍÒÈ Ôßá ÚãÏå ÊÔßíáÇÊ ÊæÏå åÇÓÊ. ÈÓíÌ ÏåÞÇäÇä ÈæíŽå ÏåÞÇäÇä ÝÞíÑ¡ ÇäÌÇã ÇäÞáÇÈ ÇÑÖíº ÓÇÎÊä ÌÈåå ãÊÍÏ ÊÍÊ ÑåÈÑí ÍÒÈ ßãæäíÓÊ ÈÑÇí ÇäÌÇã ÇäÞáÇÈ ÏãæßÑÇÊíß äæíä Úáíå ÇãÑíÇáíÓã¡ ÝÆæÏÇáíÓã æ ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÈæÑæßÑÇÊ æ ÈÑÞÑÇÑí ÏíßÊÇÊæÑí ãÔÊÑß ØÈÞÇÊ ÇäÞáÇÈí ÊÍÊ ÑåÈÑí ÑæáÊÇÑíÇ¡ ÖÑæÑí ÇÓÊ. ÇäÞáÇÈ ÏãæßÑÇÊíß äæíä Èå ãäÒáå íÔ ÏÑÂãÏ ÖÑæÑí ÈÑÇí ÇäÞáÇÈ ÓæÓíÇáíÓÊí ÇÓÊ æ ÈÇíÏ ÝæÑÇ ÈÚÏ ÇÒ íÑæÒí ãÑÍáå  äÎÓÊ ÇäÞáÇÈ Èå ÓæÓíÇáíÓ㠐Ç㠐ÐÇÔÊ. ãÇÆæ ÊÒ «Óå ÓáÇÍ ãÚÌÒå ÂÓÇ» íÚäí ÍÒÈ¡ ÇÑÊÔ æ ÌÈåå ãÊÍÏ ÑÇ Ìáæ ÐÇÔÊ. ÇíäåÇ ÇÈÒÇÑ áÇÒã ÈÑÇí ÇäÌÇã ÇäÞáÇÈ ÏÑ ÊãÇãí ßÔæÑåÇ ÈÑ ØÈÞ ÔÑÇíØ æ ÑÇå ÇäÞáÇÈ ãÔÎÕ åÑ íß ÇÒ ÂäåÇÓÊ.

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÝáÓÝå ÑæáÊÑí íÚäí ãÇÊÑíÇáíÓã ÏíÇáßÊíß ÑÇ ÊßÇãáí ÚÙíã ÏÇÏ. Çæ ÈæíŽå ÊÇßíÏ ßÑÏ ßå ÞÇäæä ÊÖÇÏ íÚäí æÍÏÊ æ ãÈÇÑÒå ÇÖÏÇÏ¡ ÞÇäæä ÇÓÇÓí ÍÇßã ÈÑ ØÈíÚÊ æ ÌÇãÚå ÇÓÊ. Çæ ÎÇØÑäÔÇä ßÑÏ ßå æÍÏÊ æ åãæäí ÊãÇãí ÇãæÑ¡ ãæÞÊí æ äÓÈí ÇÓÊ. ÍÇá Âäßå ãÈÇÑÒå ÇÖÏÇÏ¡ Èí æÞÝå æ ãØáÞ ÇÓÊ æ åãíä ÇãÑ ÇÓÊ ßå ÓÓÊåÇí ÑíÔå Çí æ ÌåÔåÇí ÇäÞáÇÈí ÑÇ ÈÇÚË ãí ÔæÏ. Çæ ÇÓÊÇÏÇäå äíä ÏÑßí ÑÇ ÏÑ ÊÍáíá ÇÒ ãäÇÓÈÇÊ Èíä ÊÆæÑí æ ÑÇÊíß ÈßÇÑ ÈÓÊ æ ÊÇßíÏ ßÑÏ ßå ÑÇÊíß¡ ÊäåÇ ãäÈÚ æ ãÚíÇÑ äåÇÆí ÓäÌÔ ÍÞíÞÊ ÇÓʺ æ ÏÑ ÑÇÈØå Çíä Ïæ ÈÑ ÌåÔ ÇÒ ÊÆæÑí Èå ÑÇÊíß ÇäÞáÇÈí ÊÇßíÏ äãæÏ. ÈÏíä ÊÑÊíÈ ãÇÆæ ÊÆæÑí ÑæáÊÑí ÔäÇÎÊ ÑÇ ÊßÇãá ÈíÔÊÑí ÏÇÏ. Çæ ÝáÓÝå ÑÇ ÇÒ ØÑíÞ ÝÑǐíÑ ßÑÏä¡ ÏÑ ÏÓÊÑÓ ÊæÏå åÇí ãíáíæäí ÞÑÇÑ ÏÇϺ ÏÑ Çíä ÑÇÈØå ãí ÊæÇä ÇÒ ÇÕá «íß Èå Ïæ ÊÞÓíã ãí ÔæÏ» äÇã ÈæÏ ßå ÏÑ ÖÏíÊ ÈÇ ÊÒ ÑæíÒíæäíÓÊí « Ïæ ÏÑ íß ÊÑßíÈ ãí ÔæÏ» ÝÑǐíÑ ÔÏ. 

ãÇÆæÊÓå Ïæä Çíä ÏÑß ÑÇ ÊæÓÚå ÈÎÔíÏ ßå «ÊæÏå åÇ æ ÝÞØ ÊæÏå åÇ äíÑæí ãÍÑßå ÂÝÑíäÔ ÊÇÑíÎ ãí ÈÇÔäÏ.» Çæ ÏÑß ãÊßÇãáÊÑí ÇÒ ãÔí ÊæÏå Çí ÇÑÇÆå ÏÇÏ: «äÙÑÇÊ (ÑÇßäÏå æ äÇãäÙã) ÊæÏå åÇ ÑÇ ÑÏ ÂæÑíÏ æ ãÊãÑßÒ ßäíÏ (ÇÒ ØÑíÞ ãØÇáÚå ÂäåÇ ÑÇ Èå äÙÑÇÊ ãÊãÑßÒ æ ãäÙã ÊÈÏíá ßäíÏ). ÓÓ Èå ãíÇä ÊæÏå åÇ ÈÑæíÏ æ Çíä äÙÑÇÊ ÑÇ ÊÈáíÛ ßÑÏå¡ ÈÑÇíÔÇä ÊÔÑíÍ äãÇÆíÏ ÊÇ Âäßå ÊæÏå åÇ ÂäÑÇ ÇÒ Âä ÎæÏ ÏÇäÓÊå¡ ÈÇ Âä íßí ÔÏå æ ÏÑ Úãá íÇÏå ßääÏ æ ÕÍÊ ÂäÑÇ ÏÑ Úãá ÏÑíÇÈäÏ.» ãÇÆæ ÈÇ ÊÇßíÏ ÈÑ Çíä ÍÞíÞÊ ÚãíÞ ßå ãÇÏå æ ÔÚæÑ ãí ÊæÇääÏ ãÊÞÇÈáÇ Èå íßÏíÑ ÊÈÏíá ÔæäÏ¡ ÏÑß ãÊßÇãáÊÑí ÇÒ äÞÔ æíÇ æ ÇåÇäå ÇäÓÇä ÏÑ ÊãÇãí ÚÑÕå åÇí ÊáÇÔ ÈÔÑí¡ ÇÑÇÆå ÏÇÏ.

ãÇÆæÊÓå Ïæä ãÈÇÑÒå Èíä Çáãááí Úáíå ÑæíÒíæäíÓã ãÏÑä Èå ÓÑßÑϐí ÑæíÒíæäíÓÊåÇí ÎÑæԍÝí ÑÇ ÑåÈÑí ßÑÏ. Çæ ÇÒ ÎØ ÇíÏÆæáæŽíß – ÓíÇÓí ßãæäíÓÊí ÏÑ ãÞÇÈá ÑæíÒíæäíÓÊåÇí ãÏÑä Èå ÏÝÇÚ ÈÑÎÇÓÊ æ ÇäÞáÇÈíæä ÑæáÊÑí ÑÇÓÊíä ÑÇ Èå ÓÓÊ ÇÒ ÑæíÒíæäíÓÊåÇ æ ÇíÌÇÏ ÇÍÒÇÈí ãÊßí ÈÑ ÇÕæá ãÇÑßÓíÓÊí – áäíäíÓÊí – ãÇÆæÆíÓÊí ÝÑÇÎæÇäÏ.

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÊÍáíáí äÇÝÐ ÇÒ ÏÑÓåÇí ÇÍíÇÁ ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÏÑ ÇÊÍÇÏ ÔæÑæí æ ßãÈæÏåÇ æ ÏÓÊÇæÑÏåÇí ãËÈÊ ÓÇÎÊãÇä ÓæÓíÇáíÓã ÏÑ Âä ßÔæÑ Èå Úãá ÂæÑÏ. ãÇÆæ ÏÑ Úíä ÏÝÇÚ ÇÒ ÎÏãÇÊ ÈÒѐ ÇÓÊÇáíä ÇÔÊÈÇåÇÊ æí ÑÇ ÌãÚÈäÏí ßÑÏ. Çæ Èå ÌãÚÈäÏí ÇÒ ÊÌÇÑÈ ÇäÞáÇÈ ÓæÓíÇáíÓÊí ÏÑ íä æ ãÈÇÑÒå Ïæ ÎØ ÏÑæä ÍÒÈ ßãæäíÓÊ Çíä ßÔæÑ ßå ãßÑÑÇ Úáíå ãÞÑåÇí ÝÑãÇäÏåí ÑæíÒíæäíÓÊí ÈÑÇå ãí ÇÝÊÇÏ ÑÏÇÎÊ. Çæ ÏíÇáßÊíß ãÇÊÑíÇáíÓÊí ÑÇ ÏÑ ÊÍáíá ÇÒ ÊÖÇÏåÇí ÌÇãÚå ÓæÓíÇáíÓÊí ÇÓÊÇÏÇäå ÈßÇÑ ÈÓÊ.

 ØÈÞ ÂãæÒå ãÇÆæ¡ ÍÒÈ ÏÑ ÌÑíÇä ãÈÇÑÒå ÊÇÑíÎí ÈÑÇí ßãæäíÓã¡ åãæÇÑå - ÞÈá ÇÒ ßÓÈ ÞÏÑÊ¡ ÏÑ ÌÑíÇä ßÓÈ ÞÏÑÊ æ ÈÚÏ ÇÒ Âä – ÈÇíÏ äÞÔ íÔÇåä ÑÇ ÏÑ ÑåÈÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÈÇÒí ßäÏ. Çæ ÏÑß ãÊßÇãáÊÑí ÇÒ æäí ÍÝÙ ÎÕáÊ ÇäÞáÇÈí ÑæáÊÑí ÍÒÈ ÈæÓíáå ãÈÇÑÒå ÇíÏÆæáæŽíß ÝÚÇá Úáíå ÊÇËíÑÇÊ ÈæюæÇÆí æ ÎÑÏå ÈæюæÇÆí ÏÑ ÕÝæÝ ÍÒÈ æ ÇÒ ØÑíÞ ÈÇÒÓÇÒí ÇíÏÆæáæŽíß ÇÚÖÇí ÍÒÈ æ ÇäÊÞÇÏ – ÇäÊÞÇÏ ÇÒ ÎæÏ æ íÔÈÑÏ ãÈÇÑÒå Ïæ ÎØ Úáíå ÎØæØ ÝÑÕÊ ØáÈÇäå æ ÑæíÒíæäíÓÊí ÏÑ ÍÒÈ¡ ÇÑÇÆå ÏÇÏ. ØÈÞ ÂãæÒå ãÇÆæ¡ ÈÚÏ ÇÒ Çíäßå ÑæáÊÇÑíÇ ÞÏÑÊ ÑÇ ßÓÈ äãæÏ æ ÍÒÈ Èå äíÑæí ÑåÈÑí ßääÏå ÏæáÊ ÓæÓíÇáíÓÊí ÊÈÏíá ÔÏ¡ ÊÖÇÏ ãíÇä ÍÒÈ æ ÊæÏå åÇ Èå ÊÈÇÑÒ ÝÔÑÏå Çí ÇÒ ÊÖÇÏåÇÆí ÈÏá ÎæÇåÏ ÔÊ ßå ãÔÎÕå ÌÇãÚå ÓæÓíÇáíÓÊí (Èå ãËÇÈå íß ÌÇãÚå ÏÑ ÍÇá ÐÇÑ ÇÒ ÓÑãÇíå ÏÇÑí Èå ßãæäíÓã) åÓÊäÏ.

 

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÏÑß ÑæáÊÇÑíÇ ÇÒ ÇÞÊÕÇÏ ÓíÇÓí¡ äÞÔ ãÊäÇÞÖ æ æíÇí ÎæÏ ÊæáíÏ æ ÑÇÈØå ãÊÞÇÈáÔ ÈÇ ÑæÈäÇí ÓíÇÓí æ ÇíÏÆæáæŽíß ÌÇãÚå ÑÇ ÊßÇãá ÈÎÔíÏ. ãÇÆæ ÂãæÎÊ ßå ÏÑ ãäÇÓÈÇÊ ÊæáíÏí¡ äÙÇã ãÇáßíÊ äÞÔ ÊÚííä ßääÏå ÑÇ ÏÇÑÏ ÇãÇ ÊÍÊ ÓæÓíÇáíÓã ÈÇíÏ ãÊæÌå ÈæÏ ßå ãÇáßíÊ åãÇäí åã ÏÑ ãÍÊæÇ æ åã ÏÑ Ôßá ÓæÓíÇáíÓÊí ÈÇÔÏ. Çæ ÈÑ ÊÇËíÑ ãÊÞÇÈá äÙÇã ãÇáßíÊ ÓæÓíÇáíÓÊí æ Ïæ  ÌäÈå ÏíÑ ãäÇÓÈÇÊ ÊæáíÏí íÚäí ãäÇÓÈÇÊ Èíä ÇÝÑÇÏ ÏÑ ÑæäÏ ÊæáíÏ æ äÙÇã ÊæÒíÚ ÊÇßíÏ ßÑÏ. ãÇÆæ Çíä ÊÒ áäíäíÓÊí ßå ÓíÇÓÊ ÊÈÇÑÒ ÝÔÑÏå ÇÞÊÕÇÏ ÇÓÊ ÑÇ ÈÓØ ÏÇÏ æ äÔÇä ÏÇÏ ßå ÏÑ ÌÇãÚå ÓæÓíÇáíÓÊí¡ ÕÍÊ ÎØ ÇíÏÆæáæŽíß æ ÓíÇÓí ÊÚííä ãí ßäÏ ßå ÂíÇ ÑæáÊÇÑíÇ Èå æÇÞÚ ÕÇÍÈ ÇÈÒÇÑ ÊæáíÏí ÇÓÊ íÇ äå. Çæ ÎÇØÑäÔÇä ßÑÏ ßå ÞÏÑÊ íÇÈí ÑæíÒíæäíÓã Èå ãÚäÇí ÞÏÑÊ íÇÈí ÈæюæÇÒí ÇÓÊ. æ ÈÇ ÊæÌå Èå ãÇåíÊ ãÊäÇÞÖ ÒíÑÈäÇí ÇÞÊÕÇÏí ÓæÓíÇáíÓÊí ÇÑ ÑåÑæÇä ÓÑãÇíå ÏÇÑí Èå ÞÏÑÊ ÈÑÓäÏ¡ ÇÓÊÞÑÇÑ ãÌÏÏ äÙÇã ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÈÑÇíÔÇä ÂÓÇä ÎæÇåÏ ÈæÏ.

Çæ ÊÆæÑí ÑæíÒíæäíÓÊí äíÑæåÇí ãæáÏå ÑÇ ÚãíÞÇ ãæÑÏ ÇäÊÞÇÏ ÞÑÇÑ ÏÇÏ. æ äíä äÊíÌå ÑÝÊ ßå ÑæÈäÇ¡ Çåí¡ ãí ÊæÇäÏ ÒíÑÈäÇ ÑÇ ÏÑæä ßäÏ æ ÈÇ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ãí ÊæÇä äíÑæåÇí ãæáÏå ÑÇ ÊßÇãá ÏÇÏ. ßá Çíä ÈÍË ÏÑ Çíä ÔÚÇÑ ãÇÆæ ÊÌáí ãí íÇÈÏ: «ÇäÞáÇÈ ÑÇ ÏÑíÇÈíÏ! ÈÑ ÊæáíÏ ÈíÝÒÇÆíÏ! »

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ßÈíÑ ÑæáÊÇÑíÇÆí ÈÑÇå ÇäÏÇÎÊ æ ÑåÈÑí ßÑÏ. Çíä ÇäÞáÇÈ ãÚÑÝ ÌåÔí ÚÙíã ÏÑ ÊÌÑÈå ÇÚãÇá ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÈæÏ. ÕÏåÇ ãíáíæä äÝÑ ÈÇ ÎÇÓÊäÏ ÊÇ ÑåÑæÇä ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÑÇ ÓÑäæä ßääÏ. Çíä ÑåÑæÇä ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÇÒ ÏÑæä ÌÇãÚå ÓæÓíÇáíÓÊí ÓÑÈáäÏ ßÑÏå æ ÈæíŽå ÏÑæä ÑåÈÑí ÎæÏ ÍÒÈ áÇäå ßÑÏå ÈæÏäÏ (ÇÝÑÇÏí äÙíÑ áíæÔÇÆæí¡ áíä íÇÆæ æ Ïä ÓíÇÆæ íä). ãÇÆæ ÑæáÊÇÑíÇ æ ÊæÏå åÇ ÑÇ ÏÑ ãÈÇÑÒå Úáíå ÑåÑæÇä ÓÑãÇíå ÏÇÑí æ ÊÍãíá ãäÇÝÚ¡ ÏíϐÇå æ ÇÑÇÏå ÇßËÑíÊ ÚÙíã ÏÑ ÚÑÕå åÇÆí ßå ßãÇßÇä¡ ÍÊí ÏÑ ÌÇãÚå ÓæÓíÇáíÓÊí¡ ØÈÞÇÊ ÇÓÊËãÇÑÑ Âä ÑÇ ÚÑÕå ÇäÍÕÇÑí ÎæÏ ÍÓÇÈ ãí ßÑÏäÏ æ Ôíæå ÊÝßÑÔÇä ÏÑ ÂäåÇ ÛáÈå ÏÇÔÊ¡ ÑåÈÑí ßÑÏ.

íÑæÒí ÚÙíã ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ÈÑÇí íß Ïåå ÇÒ ÇÍíÇÁ ÓÑãÇíå ÏÇÑí ÏÑ íä ÌáæíÑí äãæÏ æ Èå ÊÍæáÇÊ ÚÙíã ÓæÓíÇáíÓÊí ÏÑ ÒíÑÈäÇí ÇÞÊÕÇÏí æ ÏÑ ÂãæÒÔ æ ÑæÑÔ¡ ÇÏÈíÇÊ æ åäÑ¡ ÊÍÞíÞÇÊ Úáãí æ ÓÇíÑ ÈÎÔåÇí ÑæÈäÇ ÇäÌÇãíÏ. ÊÍÊ ÑåÈÑí ãÇÆæ¡ ÊæÏå åÇ Òãíäå åÇí ÑÔÏ ÓÑãÇíå ÏÇÑí (ãÇääÏ ÍÞ ÈæюæÇÆí æ Óå ÊãÇíÒ ÈÒѐ Èíä ÔåÑ æ ÑæÓÊÇ¡ ßÇÑÑ æ ÏåÞÇä æ ßÇÑ ÝßÑí æ íÏí ) ÑÇ ãÍÏæÏÊÑ ßÑÏäÏ.

ãíáíæäåÇ ßÇÑÑ æ ÇäÞáÇÈíæä ÏíÑ ÏÑ ÌÑíÇä ãÈÇÑÒå ÇíÏÆæáæŽíß æ ÓíÇÓí ÍÇÏ¡ Çåí ØÈÞÇÊí æ ÇÍÇØå ÎæíÔ ÈÑ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã Èå äÍæí ÚÙíã ÚãÞ ÈÎÔíÏå æ ÏÑ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ÊæÇäãäÏÊÑ ÔÏäÏ. ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí Èå ãäÒáå ÈÎÔí ÇÒ ãÈÇÑÒå Èíä Çáãááí ÑæáÊÇÑíÇ Èå íÔ ÈÑÏå ÔÏ æ ãíÏÇä ÂãæÒÔ ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓ㠁ÑæáÊÑí ÈæÏ.

ÏÑ ÑÇÈØå ÈÇ ÊÇãíä ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ¡ ãÇÆæ ÑÇÈØå ÏíÇáßÊíßí Èíä ÖÑæÑÊ ÑåÈÑí ÇäÞáÇÈí æ äíÇÒ Èå ÈÑÇäíÎÊä ÊæÏå åÇí ÇäÞáÇÈí ÇÒ ÇÆíä æ ÇÊßÇ ÈÑ ÂäåÇ ÑÇ ÏÑß ßÑÏ. ÈÏíä ÊÑÊíÈ¡ ÊÞæíÊ ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÑí ÎæÏ Èå ãÚäÇí ÓÊÑÏå ÊÑíä æ ÚãíÞ ÊÑíä ÏãæßÑÇÓí ÑæáÊÑí ÏÑ ÌåÇä ÈæÏ ßå ÊÇ Âä ÒãÇä äÙíÑ äÏÇÔÊ.

ÏÑ ÌÑíÇä ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ÑåÈÑÇä ÇäÞáÇÈí ÞåÑãÇäí æä íÇä íä æ Çä æä íÇÆæ Ç Èå ãíÏÇä ÐÇÑÏå æ ÊæÏå åÇ ÑÇ ÏÑ äÈÑÏ Úáíå ÑæíÒíæäíÓÊåÇ ÑåÈÑí ßÑÏäÏ æ ÈÚÏåÇ ÏÑÝÔ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÑÇ ÏÑ ãæÇÌå ÈÇ ÔßÓÊ ÊáÎ åãäÇä ÏÑ ÇåÊÒÇÒ äÇå ÏÇÔÊäÏ.

áäíä ÝÊ: «ÝÞØ ÂäßÓ ãÇÑßÓíÓÊ ÇÓÊ ßå ÞÈæá ãÈÇÑÒå ØÈÞÇÊí ÑÇ Èå ÞÈæá ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÈÓØ ÏåÏ.» ÏÑ ÑÊæ ÏÑÓåÇ æ íÔÑÝÊåÇí ÑÇäÈåÇÆí ßå Øí ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ßÈíÑ ÑæáÊÇÑíÇÆí ÊÍÊ ÑåÈÑí ãÇÆæÊÓå Ïæä ÈÏÓÊ ÂãÏ¡ Çíä ÎØ ÊãÇíÒ ãÔÎÕ ÊÑ ÔÏ. ÇãÑæÒ ãí ÊæÇä ÇÙåÇÑ ÏÇÔÊ: ÝÞØ ÂäßÓ ãÇÑßÓíÓÊ ÇÓÊ ßå ÞÈæá ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÑÇ Èå ÞÈæá ãæÌæÏíÊ Úíäí ØÈÞÇÊ¡ ÊÖÇÏåÇí ÂäÊǐæäíÓÊí ØÈÞÇÊí¡ ãæÌæÏíÊ ÈæюæÇÒí ÏÑ ÍÒÈ æ ÇÏÇãå ãÈÇÑÒå ØÈÞÇÊí ÊÍÊ ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ ÏÑ ÓÑÇÓÑ ÏæÑÇä ÓæÓíÇáíÓã ÊÇ ÝÑÇÑÓíÏä ßãæäíÓã¡ ÈÓØ ÏåÏ. åãÇäØæÑ ßå ãÇÆæ ÞæíÇ ÇÙåÇÑ ÏÇÔÊ: «äÇÑæÔäí ÈÑ ÓÑ Çíä ãÓÇáå Èå ÑæíÒíæäíÓã ãí ÇäÌÇãÏ.»

ÇÍíÇí ÓÑãÇíå ÏÇÑí ßå ãÊÚÇÞÈ ßæÏÊÇí ÖÏ ÇäÞáÇÈí 1976 ÈÑåÈÑí åæÇßæÝä æ Ïä ÓíÇÆæíä Èå æÞæÚ íæÓÊ¡ ÈåíæÌå äÇÝí ãÇÆæÆíÓã íÇ ÏÓÊÇæÑÏåÇí ÊÇÑíÎí – ÌåÇäí æ ÏÑÓåÇí ÚÙíã ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ßÈíÑ ÑæáÊÇÑíÇÆí äíÓÊ. ÏÑÓÊ ÈÑÚßÓº Çíä ÔßÓÊ ÊÇÆíÏí ÇÓÊ ÈÑ ÊÒåÇí ãÇÆæ ÏÑ ãæÑÏ ÎÕáÊ ÌÇãÚå ÓæÓíÇáíÓÊí æ äíÇÒ Èå ÇÏÇãå ÇäÞáÇÈ ÊÍÊ ÏíßÊÇÊæÑí ÑæáÊÇÑíÇ.

ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ßÈíÑ ÑæáÊÇÑíÇÆí Èå æÖæÍ ãÚÑÝ íß ÍãÇÓå ÇäÞáÇÈí ÊÇÑíÎí– ÌåÇäí¡ íß ÌåÔ íÑæÒãäÏ ÈÑÇí ßãæäíÓÊåÇ æ ÇäÞáÇÈíæä ÌåÇä íß ÏÓÊÇæÑÏ ÌÇæÏÇäí ÇÓÊ. åÑ äÏ åäæÒ ÑæäÏ ßÇãáí ÑÇ ÈÇíÏ ÇÒ ÓÑ ÈÐÑÇäíã¡ ÇãÇ ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ÏÑÓåÇí ÚÙíãí ÈÑÇí ãÇ ÈÑÌÇí äåÇÏå ßå ÇÒ åã Çßäæä ÂäåÇ ÑÇ ÈßÇÑ ÑÝÊå Çíã. ãËáÇ Çíä äßÊå ßå ÊÍæá ÇíÏÆæáæŽíß ÌåÊ ßÓÈ ÞÏÑÊ ÇÒ ÌÇäÈ ØÈÞå ãÇ¡ ÇÓÇÓí ÇÓÊ.

 

ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã: Óæãíä Þáå ßÈíÑ

ãÇÆæ ÏÑ ÌÑíÇä ÇäÞáÇÈ íä ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã ÑÇ ÏÑ Òãíäå åÇí Ñ ÇåãíÊí ÊßÇãá ÏÇÏå ÈæÏ. ÇãÇ ÏÑ ßæÑå ÇäÞáÇÈ ÝÑåäí ßÈíÑ ÑæáÊÇÑíÇÆí ÈæÏ ßå ÇíÏÆæáæŽí ãÇ ÌåÔí ßÑÏ æ Óæãíä Þáå ÚÙíã íÚäí ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ßÇãáÇ Èå ÙåæÑ ÑÓíÏ. ÇÒ ÝÑÇÒ Þáå ÑÝíÚ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ßãæäíÓÊåÇí ÇäÞáÇÈí ÊæÇäÓÊäÏ ÂãæÒÔåÇí ÑåÈÑÇä ßÈíÑ ÞÈáí ÑÇ ÚãíÞÊÑ ÇÒ ÞÈá ÏÑß ßääÏ æ ÏÑ æÇÞÚ ÍÊí ÎÏãÇÊ ÞÈáí ãÇÆæÊÓå Ïæä ãÚäÇí ÚãíÞÊÑí íÇÝÊ. ÇãÑæÒ ÈÏæä ãÇÆæÆíÓã¡ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓãí æÌæÏ äÏÇÑÏ. äÝí ãÇÆæÆíÓã íÞíäÇ Èå ãÚäÇí äÝí ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓã ÇÓÊ.

åÑ íß ÇÒ Þáá ÑÝíÚ ÏÑ ãÓíÑ ÊßÇãáí ÇíÏÆæáæŽí ÇäÞáÇÈí ÑæáÊÇÑíÇ ÈÇ ãÞÇæãÊí ÓÎÊí ÑæÈÑæ ÔÏå æ ÈÑÓãíÊ ÔäÇÓÇäÏä åÑ Þáå ÝÞØ ÇÒ ØÑíÞ ãÈÇÑÒå ÍÇÏ ÊæÓØ ÈßÇÑÈÓÊ Âä ÏÑ ÑÇÊíß ÇäÞáÇÈí ããßä ÔÏå ÇÓÊ. ÇãÑæÒ ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí ÇÚáÇã ãí ßäÏ ßå ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÈÇíÏ ÝÑãÇäÏå æ ÑÇåäãÇí ÇäÞáÇÈ ÌåÇäí ÔæÏ.

ÕÏåÇ ãíáíæä ÊæÏå ÑæáÊÑ æ ÓÊãÏíÏå ÌåÇä ÈØæÑ ÝÒÇíäÏå Çí Èå ÚÑÕå ãÈÇÑÒå Úáíå äÙÇã ÌåÇäí ÇãÑíÇáíÓÊí æ ßá ÇÑÊÌÇÚ ßÔÇäÏå ãí ÔæäÏ. ÂäåÇ ÏÑ ãíÇä äÈÑÏ ÈÇ ÏÔãä ÈÏäÈÇá ÏÑÝÔ ÎæíÔ ãí ÑÏäÏ. ßãæäíÓÊåÇí ÇäÞáÇÈí ÈÇíÏ Çíä ÇíÏÆæáæŽí ÌåÇäÔãæá ÑÇ ÈßÇÑ íÑäÏ¡ ÂäÑÇ ÏÑ Èíä ÊæÏå åÇ ÇÔÇÚå ÏåäÏ ÊÇ ÈÑÇí ßÓÈ ÞÏÑÊ ÓíÇÓí ÇÒ ØÑíÞ ÞåÑ ÂäÇä ÑÇ ÈÑÇäíÎÊå æ ÞæÇíÔÇä ÑÇ ÓÇÒãÇä ÏåäÏ. ÏÑ åÑ ßÌÇ ßå íß ÍÒÈ ãÇÑßÓíÓÊ – áäíäíÓÊ – ãÇÆæÆíÓÊí ãÊÔßá ÏÑ ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí ãæÌæÏ äíÓÊ¡ ÈÇíÏ ÂäÑÇ ÇíÌÇÏ ßÑÏ. æ åÑ ÂäÌÇ ßå äíä ÍÒÈí ãæÌæÏ ÇÓÊ ÈÇíÏ ÂäÑÇ ÊÞæíÊ ßÑÏ ÊÇ Ìä ÎáÞ ÌåÊ ßÓÈ ÞÏÑÊ ÈÑÇí ÑæáÊÇÑíÇ æ ÎáÞ ÓÊãÏíÏå ÑÇ ÊÏÇÑß ÏíÏå¡ ÈÑÇå ÇäÏÇÎÊå æ Èå íÔ ÈÑÏ. ãÇ ÈÇíÏ ÏÑÝÔ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÑÇ ÈÑÇÝÑÇÔÊå¡ æ ÇÒ Âä ÏÝÇÚ ßäíã. æ  ÇÒ åãå ãåãÊÑ¡ Âä ÑÇ ÈßÇÑ ÈäÏíã.

ãÇ ÈÇíÏ ãÈÇÑÒå ÎæíÔ ÈÑÇí ÊÔßíá íß ÇäÊÑäÇÓíæäÇá ßãæäíÓÊí ÊÑÇÒ äæíä ãÈÊäí ÈÑ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÑÇ ÊÔÏíÏ ßäíã. ÇäÞáÇÈ ÌåÇäí ÑæáÊÑí ÈÏæä ÏÇÔÊä Çíä ÓáÇÍ äãí ÊæÇäÏ Èå íÑæÒí ÏÓÊ íÇÈÏ ÒíÑÇ åãÇäØæÑ ßå ãÇÆæÊÓå Ïæä Èå ãÇ ÂãæÎÊ¡ íÇ åãí ÈÓæí ßãæäíÓã ÎæÇåíã ÑÝÊ íÇ åíßÓ äÎæÇåÏ ÑÝÊ.

ãÇÆæÊÓå Ïæä ÝÊ: «ãÇÑßÓíÓã åÒÇÑÇä ÍÞíÞÊ ÑÇ ÏÑ ÈÑ ãí íÑÏ. ÇãÇ ÏÑ ÊÍáíá äåÇÆí åãå ÑÇ ãí ÊæÇä ÏÑ íß Ìãáå ÎáÇÕå ßÑÏ: ÔæÑÔ ÈÑÍÞ ÇÓÊ.» ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí ÔæÑÔ ÊæÏå åÇ ÑÇ äÞØå ÚÒíãÊ ÎæíÔ ÞÑÇÑ ãí ÏåÏ æ ÑæáÊÇÑíÇ æ ÇäÞáÇÈíæä ÌåÇä ÑÇ ÝÑÇ ãí ÎæÇäÏ ßå ÊÍÊ ÏÑÝÔ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓ㠐ÑÏ ÂíäÏ. Çíä ÇíÏÆæáæŽí ÑåÇÆíÈÎÔ æ ÌÇäÈÏÇÑ ãí ÈÇíÏ ÏÑ ÇÎÊíÇÑ ÑæáÊÇÑíÇ æ ÊãÇãí ÓÊãÏíϐÇä ÞÑÇÑ íÑÏ ÒíÑÇ ÝÞØ Çíä ÇíÏÆæáæŽí ÇÓÊ ßå ãí ÊæÇäÏ ÔæÑÔ ÊæÏå åÇ ÑÇ ÈÓæí ãÍæ ÇÓÊËãÇÑ äÏíä ÓÇáå ØÈÞÇÊí æ ÂÝÑíäÔ ÌåÇä äæíä ßãæäíÓÊí åÏÇíÊ ßäÏ.

 

ÏÑÝÔ ÓÑÎ æ ßÈíÑ ãÇÑßÓíÓ㠖 áäíäíÓ㠖 ãÇÆæÆíÓã ÑÇ åÑ å ÑÝíÚ ÊÑ Èå ÇåÊÒÇÒ ÏÑ ÂæÑíÏ!

26 ÏÓÇãÈÑ 1993

ÌäÈÔ ÇäÞáÇÈí ÇäÊÑäÇÓíæäÇáíÓÊí 

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در