Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 

 جان باختگان  جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۴ فوريه ۲۰۱۷

  آنانكه در زندگی مظهر جامعه نوين بودند و در مرگ بذر آن

كمونيستهای انقلابی پيشروان و رهبران آگاه طبقه كارگرند. آنها در جريان نبرد طبقاتی گداخته و آبديده گشته اند. آگاهی و تهور، گذشتن از منافع شخصي، سازش ناپذيری در برابر دشمن و پايداری بر اصول و آرمانهای انقلابی آنها را مظهر جامعه نوين ساخته است. و اگر در ميدان جنگ انقلابی زير شكنجه يا در مقابل جوخه اعدام يا مرگ در راه بشريت ستمديده روبرو شوند، آنرا قهرمانانه می پذيرند. جانباختن كمونيستهای انقلابی افشاندن بذر جامعه نوين است.

در راه نبرد برای كمونيسم، همواره افرادی در صحنه مبازره ظهور می يابند كه بيش از ديگران در اين راه تلاش كرده و تاثيرات كيفيتا عميقتری بر جای می گذارند. اينها آميزه ای از استواری بر اصول كمونيسم و قدرت بكارگيری اين علم و توان هدايت و هماهنگ ساختن مجموعه نيروهای آگاه طبقه را در خود فشرده كرده اند و به مفهومی خود بهترين و روشنترين بيان جهانبيني، سياست و ايدئولوژی پرولتاريا هستند. اينها رهبرانی كمونيست اند كه زندگی و حركت انقلابی شان به نمونه و سرمشقی برای تمام كمونيستها و كارگران و خلقهای ستمديده تبديل می گردد، و در عين حال اين زندگی و حركت خود از پراتيك و تجربه انقلابی توده ها و آنچه آنها به پيشروان می آموزند سرچشمه گرفته است.

در مورد ليست زير:

جانباختگان اتحاديه کمونيست ها و عده ای ديگر از جانباختگان راه رهائی بشريت

اين ليست شامل اسامی و زندگينامه كليه رفقای جانباخته اتحاديه كمونيستهای ايران (سربداران) نيست. برای كامل كردن آن به كمك شما نياز داريم. اگر از رفقائی كه نام شان در اين ليست است، اطلاعات بيشتری داريد، اگر رفقائی را می شناسيد كه اسم شان در اين ليست نيست، يا اگر عكسهائی از رفقا در اختيار داريد، حتما ما را در جريان بگذاريد تا بتوانيم زندگی پربار اين عزيزان را به سرمشقی برای نسل جوان انقلابی بدل كنيم. 

بسياری از رفقائی كه نام شان در ليست زير موجود است پس از مدتی اسارت در زندانهای رژيم جمهوری اسلامی ايران اعدام شدند. اكثريت اين رفقا تا به آخر قهرمانانه مقاومت كردند و در مقابل رژيم كوتاه نيامدند. در عين حال در رابطه با برخی ديگر ، ما با درجات متفاوتی از مقاومت و ضعف روبرو بوديم. ما هنوز از جزئيات برخورد تك تك اين رفقا در زندانهای رژيم باخبر نيستيم. اينكه اين دسته از رفقای اسير در زندانها و در آخرين نبردشان چه انتخابی كردند و مسئوليت های انقلابی خود را بطور كامل و تا به آخر پيش بردند و آنگونه كه شايسته بود عمل كردند يا خير به معنی انكار خدماتی كه آنان قبل از دستگيری در راه انقلاب و مردم انجام دادند، نيست. آنها آن خدمات را با انتخاب آزادانه و آگاهانه خويش انجام دادند. يعنی در شرايطی كه با موقعيت اسارت تحت شكنجه های وحشيانه جسمی و روانی متفاوت است. به همين دليل اينان نيز، نامشان در دفتر جانباختگان راه رهائی طبقه كارگر و توده های ستمديده ثبت شده است.

 مبلغ دانا و تواناي کمونيسم بياد رفيق فريبرز لساني  زندگي كوتاه اما پربار!  به ياد رفيق بيژن بازرگان
 به ياد رفيق منصور قماشي  منصور كامران - منوچهر  به ياد يک رهبر کمونيست رفيق سيامک زعيم
 به ياد رفيق ناصر قاضي زاده - کاک آزاد  بياد رفيق جانباخته نادر اسلامي كمونيستي انقلابي و سازش ناپذير  به ياد رفيق محمد رالا
 آذری مالك  آزادی محمود  آزمايش عبدالرحمان
 آيت الله زاده علی اصغر  ابراهيمی سيدعبدالرضا  ابوالقاسمی غلامحسين
 ابوالقاسمی حسن  اثنی عشری نرگس  احمدگل تپه جهانگير
 احمدی شكرالله  احمدی محمد  ازلی فرشته
 اسدالله زاده كاظم  اسدی مسعود  اسديان امين
 اسدی پور حشمت الله - مجتبی  اسلامی نادر  اصالت جمشيد
 افتخاری هادی  اكبر اصفهان - حسن  اكبرپور رستم
 اكبرپور محمدرحيم  اماره ابراهيم  اميری اصغر- پرويز
 اميری بيژن - شوان  اميری حسن - جلال  اميری خليل
 اميری سوسن - سحر  اميری فريبرز - كورش  امين اسدی محمد
 امينی ايرج  امينی شهرام  اهوازی حميد
 اهوازی مجيد  بابا احمدي  بازرگان بيژن
 بدر رضا  بلوردی محمود  بهادری كيانوش
 بهادری منوچهر  بهرامی ناصر  بهروز - بهزاد گيلان
 بيات جعفر  بيگله عبدالرحيم  پرتويی فريدون
 پرند جمشيد  پرويزی  پوييد محمد - يوسف
 تحويلی رحيم  توفيقيان ناصر  توكلی محمد
 تهرانی مرتضی  جاوری شهنی البرز  جاويد نازنين
 جزايری نسرين  چهارمحالی علی  حاتم نژاد حسن
 حاتم نژاد قاسم  حميد  حيدرنژاد
 حيدری مسعود  حيدری نژاد امير  خباز صادق
 خدامراد پور نادر  خسرو  خرم روز سياوش
 خرم روز فريدون  خرم نژاد فرح  خرميان رسول
 خيابانی حميدرضا  درخشان غلامعباس  دوانی بهرام
 دوستی مسعود  راجپوت حميد  رجايی علی
 رحمتی بيژن  رحمانی علی  رحمانی عباسی رستم
 رحيمی  رحيمی پرويز  روح شهباز كامبيز
 رودگرمی بهنام  رهبر مرتضی  رياحی حسين
 رياحی صدری  زارع فرخ  زعيم سيامك
 زمانپور قاسم  ساری علي  سپرغمی غلامرضا
 ستوده فرزاد - امير جنوب  سجاد فريدون  سليمانی مجتبي
 سليمی ابوالفضل  سمنانی فرامرز  سراج فرهنگ
 سراج فريدون  سريع القلم فريد  سهيلی سهيل - يوسف گرجی
 سينا احمد  شرهانی نژاد اسعد  شكری قربانعلي
 شمس برهان صلاح الدين  شيرانی اسد  شيرعلی فوری ايرج
 صابر داريوش  صادقی عبدالرضا  صراف زاده قاسم
 صميمی بهبهانی كامران  ضرغامی رهام  عالی پور شاپور -امين
 عالی پور نوذر  عبدمنافی ضياء  عباسی فر سيروس
 عدلو كاظم  عطايی حسين  علی آبادی فريدون
 علی زاده علي  علی ملايری تورج  عماره ابراهيم
 غفوری بهروز  غفوری روزبه  فاضلی حسين
 فتاحی بيژن  فتحی بهروز  فتحی يدالله
 فرادتی كامران  فرجاد فروهر - فرخ  فرزاد فرامرز
 فرهادی محمد -رالا  فريدون شمال  فردوس احمد - حيدر
 فردوس علی - بابك  قادر - صلاح - انبار  قاضی زاده ناصر
 قدك بهرام  قربانی داوود  قريشوندی صفر
 قماشی اميد  قماشی منصور  قنبرزاده اسكندر
 كاشانی محمد  كاظم  گرگی پور محمود
 گوگوشويلی بهناد  لسانی فرج الله - فريبرز  مازندرانی هاشم
 محمدپور حجت - اميرجنوب  محمدی پيروت - اسماعيل  محمدی رسول - محمد
 مدرسی وريا  مدی مسعود  مردانی خليفه - ابراهيم
 مرزان كلاهی صادق  مزدايی كامران  مسعودی محمد علی
 مسيحا قدرت  مشاعری علي  معادی محمد
 معادی مصطفي  معمارنژاد محمدعلي  مكارم شيرازی مصطفي
 ملك محمدی مصطفي  منافی روزبه  موسوی سيدصادق
 مهدي  مهرپور مهرداد  مير آويسی عبدالله - عبه سنندج
 ميرحسينی رضا  ميرهاشمي  ناصرنژاد ذبيح الله
 نقدی اصغر  نوذری كيومرث  نورمحمدی خيرنساء - منير
 نوروزی عيدی محمد  وثوقی محمدرضا  همتيان غلام
 يزدان پناه صادق  يزدانی بهزاد  يزدانی سيروس
 يقينی اصغر  يقينی جواد  قتل رفيق آزاد – از کمونيست هاي برجسته هند
 يادى از رفيق على رضا سپاسى  رنج نامه فرزاد کمانگر  ابراهيم كايپاكايا
 زندان لوريگانچو  چيان چين  در باره بهرام قدک
 رنجنامه احسان فتاحيان ، دو روز پيش از اعدام از زندان مرکزی سنندج
در باره ما 
تاريخجه حزب
برنامه حزب
اساسنامه حزب
کنگره ها و پلنوم ها
جان باختگان
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در