Print  |  close
اعتصاب غذای زندانيان در آمريکا

اعتصاب غذای زندانيان در آمريکا

 


زندانيانِ بخش اس.اچ.يو در زندان ايالتی خليج پليکان در کاليفرنيای آمريکا در اول ژوئيه دست به اعتصاب غذا زدند و 6600 تن از زندانيان 13 زندان در حمايت از آنان دست از غذا خوردن کشيدند. صدها زندانی اعلام کردند تا حد مرگ مبارزه خواهند کرد و ديگر حاضر به تحمل شرايط حيوانی و غير انسانی و شکنجه نيستند. خواست زندانيان عبارت بود از: پايانِ زندان انفرادی که زندانيان 23 ساعت در روز بدون هيچ تماس انسانی در سلولها نگاهداری می شوند، پايانِ تنبيه دستهجمعی و بازجوئيهای دائم، دسترسی به امکانات درمانی، غذای انسانی، برنامههای توانبخشی و آموزشی، حق تلفن يکبار در هفته، حق داشتن تقويم ديواری، لباس گرم و ...

 

سلولهای بتونی 2.5 در 3 متر، بدون پنجره و هوا، حدود هفتاد زندانی را در اينجا در خود جای داده اند. نگهبانان می توانند تصميم بگيرند که زندانی را به دليل عدم همکاری (مثلا، بيرون نگذاشتن سينی غذا) بطور دسته جمعی و با تجهيزات ضد شورش به زير کتک بگيرند. زندانيان 5 تا 30 سال است که در چنين شرايطی بسر می برند بدون آنکه هرگز آسمان را ببينند و نوای موسيقی به گوششان بخورد. اين نوع محروميت برای ديوانه کردن زندانی طراحی شده است. اين نوع حبس انفرادی در ضديت با استانداردهای بينالمللی حقوق بشر و کنوانسيون سازمان ملل عليه شکنجه و ديگر تنبيههای غيرانسانی است. زندان اس.اچ.يو در زندان ايالتی خليج پليکان زندانی است در درون زندان. به قول مقامات زندان بدترينِ بدترين ها به اينجا آورده می شوند. زندانيان به صرف اينکه اعتراض و فکر می کنند سر از اس.اچ.يو در می آورند. يکی از اعتصابيون در نامهای به صندوق نشريات انقلابی برای زندانيان (سازمان يافته توسط نشريه انقلاب -ارگان حزب کمونيست انقلابی آمريکا) می نويسد: نگهبانان زندانيان شورشگر و مترقی را نشان کرده و تحت عنوان اينکه عضو فلان و بهمان باند هستند به اس.اچ.يو می فرستند. از اين زندان مثل چماقی برای منفعل کردن زندانيان استفاده می کنند درست مثل تهديد به اخراج مهاجرين يا شلاق نشان دادن به برده. ... در چنين شرايطی است که حتا خواندن کتابهای فلسفه و تاريخ سانسور می شود. اس.اچ.يو در خليج پليکان فقط برای کنترل کردن طراحی شده است. ...

 

اين اعتصاب غذا جمعيت بسياری را در خارج از زندان به حول دفاع از خواست زندانيان و افشای شکنجه و شرايط حيوانی در زندانهای آمريکا فعال کرد و بطور عينی، ارتجاعی و نامشروع بودن اين نظام و ماهيت دروغين عوامفريبيهای آمريکا که خود را رهبر جهان آزاد و نگهبان دموکراسی و حقوق بشر معرفی می کند نشان داد. نشان داد که چگونه نظام از سرکوب پليسی و خفقان، از قوانين و دادگاهها و زندانهايش برای حفظ روابط اقتصادی و اجتماعی ستمگرانه و حفظ کنترل خود بر مردمی که از شورششان عليه ستم و استثمار می هراسد استفاده می کند. اين سيستمی است که از پتانسيل ميليونها تن از مردمی که در اين سيستم هيچ ايندهای ندارند هراس دارد.