Print  |  close
فرخ نگهدار و وصیتنامهی خمینی

فرخ نگهدار و وصیتنامهی خمینی

 

فرخ نگهدار، رهبر معلوم الحال سازمان فدائیان اکثریت از جنایت هایش ممنون است! وی در گفتگو با برنامه ی بی پرده، بی تعارف در صدای آمریکا (در مصاحبه با آقای فلاحتی- 3 مارس 2013) با وقاحت اعلام کرد که از همکاری سازمان اکثریت با سپاه پاسداران در سرکوب قیام آمل 5 بهمن 1360 پشیمان نیست و در آینده نیز در شرایطی مشابه دست به چنین جنایتی خواهد زد.

http://ir.voanews.com/media/video/1614359.html?z=3327&zp=1

شاید به جرات بتوان گفت که خارج از دایره ی سران جمهوری اسلامی هیچ کس به اندازه ی فرخ نگهدار قادر به بازتابِ حس کینه و خشم خمینی نسبت به قیام آملِ سربداران نیست و خارج از دایره ی راهیان امام هیچ کس به اندازهی وی وفادار به وصیت نامه ی خمینی نیست که گفت، اتحادیهی کمونیستها و آمل را فراموش نکنید! سران جمهوری اسلامی هر ساله در سالروز 5 بهمن نوحه سر می دهند و لاف جنایتهایشان علیه سربداران را می زنند. نگهدار نیز چنین میکند. هنگامی که فرخ نگهدار علیه قیام آمل دهان باز میکند چهرهی کریه و سخنانِ خمینی را به یاد می آورد که گفت: این ها همه ی قوایشان را جمع کردند و به آمل آن حمله ی وحشیانه ی غافلگیرانه را کردند. بسیاری از جانیان و آدمکشان جمهوری اسلامی که امروز در زمره ی کارخانه داران و سرمایه داران محترم کشور هستند کارنامه ی جنایات خود را در آمل دست مایه ی بالا رفتن از نردبان ترقی کردند. فرخ نگهدار نیز بی شک بی نصیب نمانده است. فرخ نگهدار یک بار دیگر از کارنامه ی سازمان خود در لو دادنِ مخالفین جمهوری اسلامی و همکاری با دستگاه امنیتی رژیم دفاع کرد و وقیحانه به چنین سیاست و اخلاقی مباهات ورزید. او مانند هر جنایت کارِ دیگر مختار است حیات انگلی خود را هر طور که صلاح می داند سر کند. اما وای به حال جامعه ای که در راس آن اصول اخلاقی و سیاسی امثال فرخ نگهدار حاکم باشد.

فرخ نگهدار ما را تهدید میکند! جوابمان از دهان نسل جوان کمونیستهای ایران چنین است:

 

پیمان سرخ

از: آزاد- به مناسبت سی امین

سالگرد قیام سربداران در آمل

نیامده ام به آمل

برای وداع با پیکر سرختان

بل می جویم در این شبانگاه

سلاح بر زمین افتادهاتان را

 

سلاحی با خشابی پر ز کینه

از جنس عشق

که برابری می جست

و به جرم همدستی با خلق بر زمین افتاد ...

 

ما آمده ایم

با شمایم ای گذشتگان

ای جویندگان لطافت گل سرخ

که شبانگاهان آفتاب را فریاد کشیدید ...

 

آمده ایم

به جنگ خفاشانِ غار نشین

آخر ما همان بذرهای کاشته شده به دستِ شما در زمینِ خلقیم

همان نطفههای بسته شده در دریا

 

آری بی شک ما همدستِ شماییم

و کینهِ مان

عقلهای سرخمان

برابر جوییمان

و ستمهای رفته برما

همه از جنسِ شماست

ما سرا پا کینهایم

آخر در این روزگاران که میمکَند از وجودمان آزادی را

دیگر صلح با زالوها معنا ندارد

آری ما آمدهایم

تا در گسترهی این جهان

کارهای نیمهتمام را کنیم تمام

انتقام های نگرفته گیریم

دلهای غم زده دهیم جلا

و سفرهی برابری را به قامت جهان پهن کنیم

پس بسپارید به یاد!

قرارمان

روز موعود

در سرزمین بارور شده از بذرِ گلِ سرخ