Print  |  close
ما در انتخابات شرکت نمی کنیم

ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!

 

این انتخابات علیه مردم است.

شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به معنی تایید فقر و فلاکت و نکبتی است که این نظام ضدمردمی و طبقه حاکمه تبهکار بر سر مردم آوار کرده است.

شرکت در انتخابات به معنی مشروعیت بخشیدن به بهره کشی طبقاتی و ستم جنسیتی و ملی و مذهبی است. به معنی تایید حجاب اجباری و گشت ارشاد و بی آیندگی و کشتن آرزوهای نسل جوان است.

شرکت در انتخابات به معنی چشم بستن بر سرکوب ها و کشتارهای حکومت در سی و پنج سال گذشته است.

شرکت در انتخابات به جمهوری اسلامی کمک می کند که در این شرایط بحرانی فرصت تنفس پیدا کند؛ مخالفانش را تحقیر و دلسرد کند؛ به فرصت طلبی و خودفریبی در جامعه دامن بزند.

ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!

 

ما می خواهیم در جامعه ای زندگی کنیم که در آن:

هیچکس نتواند کار و اندیشه انسان های دیگر را به مالکیت خود در آورد. نتواند دسترنج میلیون ها زن و مرد و ثروت ها و منابع کشور را به جیب بزند.

دین از دولت جدا باشد. دستگاه روحانیت حق دخالت در حکومت، قضاوت، امور اقتصادی، آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر، حق صدور فتوا بر سر جان و مال مردم را نداشته باشد.

اکثریت مردمش گرفتار فقر و بیکاری و تحقیر و بهره کشی نباشند.

شادابی و تعاون و مبارزه جویی جای فرهنگ نوحه و عزا و خرافه را بگیرد.

هیچکس به خاطر نظرات سیاسی و مرام و عقیده اش سرکوب و زندانی نشود.

زنانش از بند مردسالاری و تبعیض جنسیتی و تجاوز آزاد باشند. حکومت، قانون، شرع و عرف نتواند به جای شان تصمیم بگیرد که چه بپوشند، چگونه معاشرت کنند، شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کنند، چه درسی بخوانند و به کجا سفر کنند.

جامعه ای که معنی زندگی در آن، تلاش آگاهانه و به هم پیوسته مردمی باشد که حال و آینده شان را خود تعیین می کنند.

جامعه ای که در آنجا دیگر سرمایه داران و آقازاده های شان، سرداران و آیت الله ها نیستند که سیاست و اقتصاد و فرهنگ را بر اساس منافع اقتصادی و امتیازات اجتماعی شان کنترل می کنند.

جامعه ای که چرخ هایش با اتکاء به نیروی مردم و رها از سلطه سود و نظام جهانی سرمایه داری به حرکت در می آید. که یاران و متحدانش را در میان ستمدیدگان و آزادیخواهان دنیا پیدا می کند و نه در بین قدرت های سلطه گر و واپس گرایان عوامفریب.

جامعه ای که در آن شهروند افغانی و کرد و عرب و بلوچ و ترک با همه تنوع و تفاوت های ملی و نژادی و زبانی مورد تبعیض و تحقیر قرار نگیرند.

جامعه ای که در آن، مردم در تعیین سرنوشت خود و تصمیم گیری ها شرکت فعال داشته باشند؛ در نهادهای اداره امور جامعه متشکل شوند؛ دیگر ولی فقیه یا یک گروه کوچک از بالای سرشان برای آنان تصمیم گیری نکنند؛ حال و آینده شان در گرو حکم حکومتی، نظارت استصوابی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، فتوای مراجع، بازی انتصابات یا انتخابات مشتی زالوصفت سودجو و خونخوار نباشد.

 

چنین جامعه ای با شرکت در انتخابات، با دل بستن به صندوق رای و وعده های نامزدهای فریبکار به دست نخواهد آمد.

این خواسته ها فقط می تواند نتیجه سرنگونی انقلابی و قهرآمیز نظام موجود باشد.

پیش شرط ساختن جامعه ای نو و متفاوت براندازی جمهوری اسلامی است.

این کار با سازش و مسالمت انجام نخواهد شد. باید انقلاب کرد! یک انقلاب واقعی نه از نوع انقلاب اسلامی 57 که گروهی مرتجع را به قدرت رساند و بر دوش مردم سوار کرد.

انقلاب مردم باید سوسیالیسم را برقرار کند!

فقط سوسیالیسم می تواند به خواسته های اساسی مردم و منافع واقعی اکثریت جامعه جامه عمل بپوشاند. و فقط با آگاه شدن و متشکل شدن زیر پرچم یک حزب کمونیستی است که مي توان انقلاب را به پیروزی رساند و ادامه داد. حزبی که حرف و عملش یکی است؛ منافع اساسی مردم را نمی فروشد؛ از تلاش برای تحقق آرمان انقلابی که رهایی نوع بشر از جامعه طبقاتی و ساختن دنیای کمونیستی است دست نمی کشد.

ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!

ما انقلاب را تدارک می بینیم!

 

آتش

خرداد ماه 1392

 

Weblog: n-atash@blogspot.com

e-mail: atash1917@yahoo.com