Print  |  close
frydon-aliabadi

 

frydon-aliabadi.jpg

فریدون علی آبادی

كمونیستهای انقلابی پیشروان و رهبران آگاه طبقه كارگرند. آنها در جریان نبرد طبقاتی گداخته و آبدیده گشته اند. آگاهی و تهور، گذشتن از منافع شخصی، سازش ناپذیری در برابر دشمن و پایداری بر اصول و آرمانهای انقلابی آنها را مظهر جامعه نوین ساخته است و اگر در میدان جنگ انقلابی زیر شكنجه  یا در مقابل جوخه اعدام با مرگ در راه رهایی بشریت ستمدیده روبرو شوند، آنرا قهرمانانه می پذیرند. جانباختن كمونیستهای انقلابی افشاندن بذر جامعه نوین است.

برای تكميل زندگينامه اين رفيق با ما تماس بگيريد.