Print  |  close
اول ماه مه تهران - استاديوم شيرودي (امجديه)

اول ماه مه تهران - استاديوم شيرودي (امجديه)

 

مرگ بر اين بندگي، اينهمه شرمندگي

اعتصاب، تشكل حق مسلم ماست

سرمايه دار حيا كن، كارگر را رها كن

مرگ بر حامي سرمايه دار

وزير بي كفايت استعفا، استعفا

كارگر مي ميمرد، ذلت نمي پذيرد

محمود صالحي آزاد بايد گردد

كارگر زنداني آزاد بايد گردد

معلم، معلم حمايتت مي كنيم

قرارداد موقت ملغي بايد گردد

 

اينها شعارهاي هزاران كارگر جان به لب رسيده است كه با روحيه اي تعرضي و خشمگين در خيابان طنين افكن مي شود. بروي پرچم و پلاكاردها اين شعارها نقش بسته است:

گرامي باد اول ماه مه روز جهاني كارگر

كارگران جهان متحد شويد

سرمايه دار حاكم شد، محرومان محروم تر شدند.

نان مسكن آزادي

 

مراسم اول ماه مه امسال در ورزشگاه شيرودي و با حضور نمايندگان خانه كارگر كه نهادي ضد كارگر و وابسته به جناح رفسنجاني است و با سخنراني بيروح نمايندگان آن آغاز شد. ديري نگذشت كه مراسم به خيابان كشانده شد. جمعيت انبوهي كه در خيابان و پياده رو ها گرد آمده بودند شروع به راهپيمائي به سمت ميدان 7 تير كردند. جمعيت خشمگين بود. جوان و پير با فرياد و گاه مشت هاي گره كرده شعار ميدادند. تعداد قابل توجهي دانشجويان دختر و پسر در صف كارگران حضور داشتند. مقامات خانه كارگر با استفاده از بلندگو تلاش مي كردند كارگران را به درون اتوبوس ها بكشانند و جلوي راهپيمايي رزمنده اول ماه مه را بگيرند. نيروهاي انتظامي و گردان هاي ويژه ضد شورش هراسان در پي متفرق كردن جمعيت بودند. آنها با موتور سيكلت، يا بصورت دسته هاي بزرگ و كوچك به كارگران حمله كرده و باتوم و ضرب و شتم سعي در پراكنده كردن جمعيت و دستگيري افراد نشان كرده در بين تظاهر كنندگان داشتند. در چند مورد كارگران به نيروهاي سركوبگر حمله برده و آنان را با سوت و هو به بيرون از صف تظاهرات پرتاب كردند. هنگام حمله نيروهاي رژيم، هزاران نفر يكصدا و با شور فراوان فرياد ميزدند: "مرگ بر حامي سرمايه دار". وقتي اين شعار تكرار مي شد، نگراني و وحشت و ترديد در چهره نيروهاي سركوب موج مي زد. اين كشمكش ميان كارگران و نيروهاي رژيم چندين بار تكرار شد. كارگران از روحيه بالا و پرشوري برخوردار بودند. مردمي كه در ميدان بزرگ 7 تير و اطراف مشغول تردد بودند با هيجان از اينكه تظاهرات روز كارگر است و پليس به كارگران حمله كرده با هم صحبت ميكردند. خيلي از آنان مدتها بود كه چنين تظاهرات رزمنده اي را در خيابانهاي پايتخت نديده بودند. تظاهراتي كه در مقابل ضربات باتوم و ضرب و شتم نيروي انتظامي پا پس نمي كشيد و راه هجوم آنها براي از صف بيرون كشيدن و دستگيري كارگران معترض را متحدانه سد مي كرد. اين تظاهرات بعد يكساعت و نيم با حملات شديد نيروهاي رژيم به پايان رسيد.

ما به کارگران، دانشجویان، زنان و معلمین مبارز شرکت کننده در این مراسم درود می فرستیم.

به امید آنکه درسهای این دستاورد مبارزاتی در میان همه کارگران ایران فراگیر شود.

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)

دوم ماه مه 1386