Print  |  close
بدين وسيله تائيد مي شود كه آقاي

کور خوانده اند !

گلزار خاوران سالهاست که به تاریخ مبارزاتی خلق ما پیوسته است!

 

َ

17 سال از آنزمانی که خمینی جلاد، آمر کشتار بهترین فرزندان خلق شد، می گذرد. 17 سال از آن زمان که همه جناحهای این رژیم، از اصلاح طلب تا اصولگرایش، عامل این کشتار شدند، می گذرد. از آنزمان تا کنون ، مردم ما هر ساله این جنایت را همچون سندی علیه رژیم دعوی می کنند و منتظرند تا روزی این عدالت طلبی را به اجرا گذارند و بیشک تنها این عدالت طلبی خواهد توانست زمینه ای باشد برای جلوگیری و تکرار این جنایات.

پس از سرکوب حکومت کمون پاریس در سال 1871 بو سیله ورسای نشینان، اعدام، زندانی و تبعید مبارزین کمونارد، نتوانست آن میراث تاریخی را از بین ببرد و این رزم به بخشی از تاریخ مبارزاتی پرولتاریای جهانی تبدیل گشت. سی سال پس از سرکوب کمون پاریس، تاریخ نبرد کموناردها و درسهای ان به نگارش در آمد و سپس در ضلع شمالی گورستان پرلا شز دیوار سمبلیکی از سنگرهای کمونارد ها حکاکی شد. در طول تاريخ طبقات استثمارگر، همواره کوشيده اند جای پای پرولتاريا را در تاريخ پاک کنند و دستان آلوده به خون خود را نيز پنهان کنند.

اکنون با انتخاب چند تن از عاملین کشتار تابستان 1367، در پست وزارت حکومت احمدی نژاد، این جانیان قصد دارند تحت عنوان مشخص کردن گور جانباختگان و محدود کردن آن، به محو کانالهایی که بسیاری از عزیزان ما بطور دسته جمعی در آنجا دفن شده اند آثار این جنایت را پاک کنند.

ما خانواده جانباختگان، زندانیان سیاسی سابق (که همبندان این یاران بودند)، همه نیروهای کمونیست، انقلابی و انسانهای آزاده را فرا می خوانیم که با افشای این توطئه بی شرمانه و آگاه کردن مردم مانع تحقق آن شوند . شرکت در مراسم روز جمعه 11 شهریور ماه، سالگرد جانباختگان خلق در گلزار خاوران و عهد وپیمان بر سر آرمانهایی که آن عزیزان جانشان را فدا نمودند، وظیفه هر انسان مبارز و آزاده ای است. در عین حال زمان و مکان مناسبی برای اعتراض به این توطئه بی شرمانه است . افشای وسیع این توطئه در خارج از کشور نیز وظیفه همه نیروهای کمونیست و انقلابی و مترقی می باشد. بدون شک تنها سرنگونی کلیت این نظام می تواند مرهمی بر این زخم دیرینه باشد.

 

گرامی باد یاد همه جانباخته گان خلق در کشتار سال 67!

سرنگون باد رژیم جنایتکار اسلامی ایران!

زنده باد انقلاب!

 

حزب کمونیست ایران (مارکسیست_لنینیست_مائوئیست)

7شهریور 1384

29-08-2005