Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ می ۲۰۲۰                    
 
بردگان جهان در انتظارند: آیا خانه ارباب آتش خواهد گرفت؟

 

بردگان جهان در انتظارند: آیا خانه ارباب آتش خواهد گرفت؟

نگاهی به گزارش کميسيون بيکر

 

انتشار گزارش "کميسيون بيکر" نه تنها شکاف های درون هيئت حاکمه آمريکا را بهم نياورد بلکه آن را بيش از پيش به مطبوعات و اخبار روز کشاند. روند عمومی مباحث درون هيئت حاکمه آمريکا آن است که اوضاع عراق ديگر از کنترل خارج شده  و حتا اين گزارش و رهنمودهای آن "دير است" و دردی را درمان نخواهد کرد. عده ای اضافه می کنند که حتا اگر "دير" نشده باشد اما بوش توان آن را ندارد که يک تغيير جهت "180 درجه ای” ای در سياستهايش بدهد. آنطور که از شواهد پيداست، دعواها و بحران سياسی درون هيئت حاکمه آمريکا حادتر خواهد شد. يکی از اهداف مهم اعلام شده اين کميسون آن است که جلوی "شکاف بيشتر در آمريکا" را بگيرد.                                            

 

اما اين شکاف هم در بالائی ها و هم در ميان مردم و دولت وسيعتر خواهد شد. از زاويه منافع مردم جهان و آغاز يک مبارزه توفانی انقلابی در آمريکا، هر چه اين دو شکاف بيشتر شود، بهتر است.سه راه حل از سوی جناح های هيئت حاکمه آمريکا ارائه می شود. اين راه حلها به "راست" و "چپ" و "ميانه" تقسيم شده اند. رهنمودهای گزارش بيکر در واقع راه حل ميانه را بازتاب می دهد. راه حل "چپ" که از سوی جناحی از حزب دموکرات داده می شود اين است که آمريکا بايد اعلام کند که در عراق شکست خورده است و هر چه سريعتر  بايدبيرون کشد. مثلا فرانک ريچ می نويسد: «اين کميسيون با ارائه اين پلاسيبو (داروئی که در واقع دارو نيست اما چون مريض فکر می کند دارو است بدنش نسبت به آن عکس العمل مثبت نشان می دهد – مترجم) نه تنها راه برون رفتی را نشان نمی دهد بلکه برسميت شناختن شکست آمريکا را به تاخير می اندازد  ...  تنها راهی که ممکنست واقعيت را عوض کند اتفاقا نه از سوی اينان بلکه از سوی منتقدين دست راستی آنان ارائه شده است. يعنی افزايش بسيار زياد سربازان در عراق و کنار زدن هر گونه ضرب الاجل زمانی برای بيرون کشيدن. اما هفته گذشته يک سند وزارت دفاع به دست روزنامه واشنگتن پست افتاد که می گويد اگر آمريکا واقعا بخواهد دست به يک کارزار ضد چريکی بزند "چند صد هزار سرباز اضافه (آمريکائی و عراقي) و همچنين يک نيروی پليس مسلح به سلاح سنگين نياز دارد." ... از آنجا که اين تعداد سرباز موجود نيست و جنگ در آمريکا و عراق از حمايت مردم برخوردار نيست که بتوان مردم را برای اينکار بسيج کرد، بنابراين رئيس جمهور حتا اگر بخواهد قادر نيست دست راستی ها را راضی کند. و از آنجا که بشدت با بيرون کشيدن مخالف است ... می دانيم که چه خواهد کرد... آنقدر آمريکائی ها را با اخبار قلابی از اين واقعيت که ما باخته ايم دور نگاه خواهد داشت که رياست جمهوری اش تمام شود و اين خرابکاری را به دامن رئيس جمهور بعدی بيندازد. .....اوضاع در عراق خيلی خراب است. اما خرابتر از اين هم می تواند بشود. آنهم نه فقط در عراق.» (روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون 11 دسامبر – فرانک ريچ – صفحه 9)

نويسنده در همين مقاله می گويد، تعداد پناهندگی داخلی در عراق به ماهانه 100 هزار نفر رسيده است و بزودی عراق در اين زمينه با دارفور (در سودان) رقابت خواهد کرد.

 راه حل "راست" که از سوی طرفداران بوش يعنی يک جناح از حزب جمهوريخواهان طرح می شود معتقد است که اين جنگ حتا اگر سراسر خاورميانه و جهان را در بر گيرد بايد تا "پيروزی” ادامه يابد. رامسلفد وزير دفاع برکنار شده دولت بوش، هفته پيش سفری به عراق کرد و به سربازان آمريکائی گفت که بايد تا "انجام کار" در عراق ماند.

سرمقاله نويس روزنامه وال استريت گزارش و رهنمودهای کميسيون بيکر را  يک "حماقت استراتژيک" ناميد و روزنامه نيويورک پست، بيکر و هميلتون (رئيس و معاون کميسيون بيکر) را "ميمون های تسليم طلب" خواند.

جلال طالبانی ـ رئيس جمهور دست نشانده عراق ـ  و متحد عراقی راه حل "راست" با شدت به کميسيون بيکر حمله کرد و به رهنمودهای کميسيون بيکر مبنی بر بازگرداندن افسران اخراجی بعث و ادغام سربازان آمريکائی در داخل ارتش عراق تحت عنوان "آموزگاران" ارتش عراق، اعتراض کرد و گفت: "اين برای مردم عراق توهين آميز است زيرا با عراق مثل مستعمره برخورد می کند"!!؟؟ اينکه جلال طالبانی با چه روئی ادعای "استقلال" می کند بماند. عده ای می گويند انتقادات طالبانی در واقع پارس کردن بسوی اربابان آمريکائی اش در کاخ سفيد است. طالبانی از رهنمودهای اين گزارش بشدت ترسيده است. زيرا اين گزارش می گويد آمريکا بايد حکومت کنونی عراق را تهديد کند که : "يا در زمينه کنترل اوضاع کارآئی نشان بدهد يا ....."!

امپرياليستهای آمريکائی زمانی همين کار را با دولت ويتنام جنوبی انجام دادند و در نتيجه "يک کودتا" نوکر خود " نگودين ديم" را سرنگون کردند به اين خيال که می توانند اوضاع را بهتر کنند. اما بهر حال در ويتنام شکست خوردند و کودتا در ويتنام جنوبی و "کارآتر" کردن آن درد آمريکا را درمان نکرد.

با وجود آنکه بوش اعلام کرد گزارش و رهنمودهای کميسيون بيکر را جدی خواهد گرفت اما طرفدارانش حمله به اين گزارش و نتيجه گيری های آن را شروع کرده اند. اين گزارش در زمينه انتقاد از بوش تا سر حد تهديد بوش پيشرفته است. هر چند به صراحت نگفته که اگر بوش سياستهايش را عوض نکند، کنگره او را استيضاح خواهد کرد اما به اندازه کافی زمينه چينی کرده است. مثلا رهنمودهای گزارش بيکر فقط مختص به جنگ عراق نيست. بخش بزرگی از اين گزارش به "ترميم رژيم بوش" که از نظر گزارش "معيوب بوده و درست کار نمی کند" اختصاص دارد. بطور مشخص  سرمقاله نويس روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون می نويسد: « رهنمودهای شماره 46، 72 و 78 تحت عناوين گوناگون مربوط به ارتش، سازمان های اطلاعاتی و بودجه دولت فدرال می گويد: مقامات دولتی نبايد به مردم و به يکديگر دروغ بگويند بخصوص در مورد مسائل مربوط به جنگ.»

گزارش بطور صريح و مفصل توضيح می دهد که بوش چگونه آمريکا را وارد باتلاق عراق کرد و چرا بيرون آمدن از آن بسيار مشکل است.

 به نظر می آيد که بخشی از هيئت حاکمه آمريکا فقط بدنبال يافتن "نگودين ديم" در بغداد نيست بلکه  نظری به واشنگتن هم دارد. رهنمود شماره 72 می گويد که: «هزينه های جنگ در عراق بايد در تقاضای بودجه سالانه رئيس جمهور منظور شود.»

طبق سرمقاله همين روزنامه: «گزارش هشدار می دهد که کاخ سفيد عادت  کرده از ذخاير  اضطراری برای هزينه های جنگ عراق استفاده کند و با اين کار هم "انظباط بودجه ای” را شکسته و هم نظارت کنگره را زير پا گذاشته است. گزارش در ادامه می گويد کاخ سفيد تقاضاهای بودجه ای خود را آنچنان "قاراشميش" ارائه می دهد که فقط متخصصين پس از تجزيه و تحليل می توانند به سوالی که جوابش بايد بسيار ساده باشد جواب دهند: تقاضای رئيس جمهوری برای جنگ عراق چقدر است؟  ... گزارش می گويد مقامات اخبار و آمار عراق را طبق استانداردی تهيه می کنند که وخامت اوضاع را پنهان کند. گزارش يک مثال می زند و می گويد آمار حکومت در مورد "اعمال خشونت بار" در ماه ژوئيه گذشته 93 بود اما تحقيقات مستقل کميسيون بيکر نشان می دهد که رقم واقعی 1100 بود. ...» (به نقل از روزنامه اينترنشنال هرالد تريبون – 11 دسامبر صفحه 8 – سرمقاله) بالاخره سرمقاله نويس روزنامه می گويد:«واقعا حيرت آور است که اين کميسيون مجبور است 101 درس حکومتی به رئيس جمهوری ايالات متحده آمريکا بدهد. ... اما ديگر برای بوش خيلی دير شده است که به اين رهنمودها وقعی بگذارد.»

زمانی امپرياليسم آمريکا، وارد جنگی شد و "دير" از آن بيرون آمد. آنقدر دير که هيئت حاکمه آمريکا بزرگترين شکاف درونی خود را در قرن بيستم تجربه کرد و سراسر جامعه آمريکا را خيزش های انقلابی توده ای فرا گرفت و بالاخره کشور وارد يک بحران انقلابی شد. آن جنگ، جنگ ويتنام بود.

 

آيا اوضاع داخلی آمريکا در ابتدای قرن بيست و يکم بدان سمت تکامل خواهد يافت؟ ستمديدگان جهان به پرولتاريای انقلابی و مردم مترقی آمريکا چشم دوخته اند که چه خواهند کرد؟

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 بردگان جهان در انتظارند: آیا خانه ارباب آتش خواهد گرفت؟ نگاهی به گزارش کميسيون بيکر
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 31
 در تاريخ
 2006-12-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در