Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ می ۲۰۲۰                    
 
گلوباليزاسيون و خودکشي دهقانان هند

گلوباليزاسيون و خودکشي دهقانان هند

- به نقل از "حقيقت" شماره ي 34  

هزاران دهقان خودکشي کرده اند. اين رخدادهاي دردآور ادامه دارد و به تمامي مناطق روستائي هندوستان گسترش يافته است. براي سرپوش گذاشتن بر اين حوادث، مقامات بي شرم محلي داستانهاي فراواني جعل مي کنند. اما مسئله آنقدر آشکار است که انکار آن را غير ممکن کرده است. ... خودکشي دهقانان، نشان دهنده ي عمق بحران و فلاکتي است که روستاهاي هند را فرا گرفته است.دهقانان از زمان اجراي برنامه "رفرم اقتصادي”  در سال 1990،  بطور دائم  ضرر کرده  و زير بار قروض سنگين و کمرشکن رفته اند. در برخي ايالات ( مانند آندرا  پرادش، مهاراشترا  و ماديا پرادش، همچنين ايالت پنجاب، کرالا، اتور پرادش، راجستان، بنگال غربي، تاميل نادو، گوجرات، اوريسا، هيمچال پرادش) خودکشي بسيار گسترده است.

اين خودکشي هاي دلخراش نتيجه ي بلافصل برنامه رفرم اقتصادي است که راه را براي نفوذ  عميق تر شرکتهاي چند مليتي در روستاهاي هند باز کرده است. استثمار شديدتر و وضعيت اکثريت دهقانان، بطور فزاينده، رقت انگيزتر شده است.

خانم پروفسور آتسا پتنياک مي گويد: هنگامي که رقم مصرف سالانه ي دانه هاي خوراکي (گندم، برنج و غيره) توسط يک خانواده ي 4 نفره در سال 2002-2001 را با مصرف آنها در سال 98-1997 مقايسه مي کنيم، متوجه مي شويم که بطور متوسط 93 کيلوگرم از مصرف آنها کاسته شده است. يعني هر خانواده، بطور متوسط،  روزانه 64 گرم کمتر دانه هاي خوراکي يا  256 کالري کمتر، مصرف کرده است. ( دانه هاي خوراکي 64 تا 75 درصد بودجه مردم فقير هندوستان را تشکيل مي دهد). اين سطح پائين تغذيه  وحشتناک بوده و  فقط با  خشکسالي مخوف ِ سال 1943 در استان بنگال  قابل مقايسه است. ( مجله فرانت لاين، 12 مارس، 04). در حقيقت، دهقانان تهيدست و بي زمين و مزدبگيران که 60 در صد دهقانان هند را تشکيل مي دهند  در گرسنگي و  سوء تغذيه دائم به سر مي برند. اين تنزل فاحش در مصرف دانه هاي خوراکي نتيجه ي برنامه رفرم اقتصادي است که بحران مزمن اقتصاد کشاورزي را تشديد کرده  و موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم فقير روستا شده است. مقررات ناچيز و نيم بند اشتغال کاري نيز از ميان رفته است.  زراعت مقرون به صرفه نيست و غير اقتصادي شده است. اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، بخصوص کشاورزان خرده پا و حاشيه نشين و برزگران اجاره دار بيشتر و بيشتر به وام دهندگان خصوصي که نرخ هاي بهره ي گزاف طلب مي کنند، وابسته شده اند. دهقاناني که تا خرخره مقروض بوده و قادر به بازپرداخت قرض هايشان نيستند؛ چاره اي جز خودکشي نمي بينند.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گلوباليزاسيون و خودکشي دهقانان هند
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 34
 در تاريخ
 2008-10-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در