Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ایران   جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸                    
 
ما در انتخابات شرکت نمی کنیم

ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!

 

این انتخابات علیه مردم است.

شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به معنی تایید فقر و فلاکت و نکبتی است که این نظام ضدمردمی و طبقه حاکمه تبهکار بر سر مردم آوار کرده است.

شرکت در انتخابات به معنی مشروعیت بخشیدن به بهره کشی طبقاتی و ستم جنسیتی و ملی و مذهبی است. به معنی تایید حجاب اجباری و گشت ارشاد و بی آیندگی و کشتن آرزوهای نسل جوان است.

شرکت در انتخابات به معنی چشم بستن بر سرکوب ها و کشتارهای حکومت در سی و پنج سال گذشته است.

شرکت در انتخابات به جمهوری اسلامی کمک می کند که در این شرایط بحرانی فرصت تنفس پیدا کند؛ مخالفانش را تحقیر و دلسرد کند؛ به فرصت طلبی و خودفریبی در جامعه دامن بزند.

ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!

 

ما می خواهیم در جامعه ای زندگی کنیم که در آن:

هیچکس نتواند کار و اندیشه انسان های دیگر را به مالکیت خود در آورد. نتواند دسترنج میلیون ها زن و مرد و ثروت ها و منابع کشور را به جیب بزند.

دین از دولت جدا باشد. دستگاه روحانیت حق دخالت در حکومت، قضاوت، امور اقتصادی، آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر، حق صدور فتوا بر سر جان و مال مردم را نداشته باشد.

اکثریت مردمش گرفتار فقر و بیکاری و تحقیر و بهره کشی نباشند.

شادابی و تعاون و مبارزه جویی جای فرهنگ نوحه و عزا و خرافه را بگیرد.

هیچکس به خاطر نظرات سیاسی و مرام و عقیده اش سرکوب و زندانی نشود.

زنانش از بند مردسالاری و تبعیض جنسیتی و تجاوز آزاد باشند. حکومت، قانون، شرع و عرف نتواند به جای شان تصمیم بگیرد که چه بپوشند، چگونه معاشرت کنند، شریک زندگی خود را چگونه انتخاب کنند، چه درسی بخوانند و به کجا سفر کنند.

جامعه ای که معنی زندگی در آن، تلاش آگاهانه و به هم پیوسته مردمی باشد که حال و آینده شان را خود تعیین می کنند.

جامعه ای که در آنجا دیگر سرمایه داران و آقازاده های شان، سرداران و آیت الله ها نیستند که سیاست و اقتصاد و فرهنگ را بر اساس منافع اقتصادی و امتیازات اجتماعی شان کنترل می کنند.

جامعه ای که چرخ هایش با اتکاء به نیروی مردم و رها از سلطه سود و نظام جهانی سرمایه داری به حرکت در می آید. که یاران و متحدانش را در میان ستمدیدگان و آزادیخواهان دنیا پیدا می کند و نه در بین قدرت های سلطه گر و واپس گرایان عوامفریب.

جامعه ای که در آن شهروند افغانی و کرد و عرب و بلوچ و ترک با همه تنوع و تفاوت های ملی و نژادی و زبانی مورد تبعیض و تحقیر قرار نگیرند.

جامعه ای که در آن، مردم در تعیین سرنوشت خود و تصمیم گیری ها شرکت فعال داشته باشند؛ در نهادهای اداره امور جامعه متشکل شوند؛ دیگر ولی فقیه یا یک گروه کوچک از بالای سرشان برای آنان تصمیم گیری نکنند؛ حال و آینده شان در گرو حکم حکومتی، نظارت استصوابی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت، فتوای مراجع، بازی انتصابات یا انتخابات مشتی زالوصفت سودجو و خونخوار نباشد.

 

چنین جامعه ای با شرکت در انتخابات، با دل بستن به صندوق رای و وعده های نامزدهای فریبکار به دست نخواهد آمد.

این خواسته ها فقط می تواند نتیجه سرنگونی انقلابی و قهرآمیز نظام موجود باشد.

پیش شرط ساختن جامعه ای نو و متفاوت براندازی جمهوری اسلامی است.

این کار با سازش و مسالمت انجام نخواهد شد. باید انقلاب کرد! یک انقلاب واقعی نه از نوع «انقلاب اسلامی» 57 که گروهی مرتجع را به قدرت رساند و بر دوش مردم سوار کرد.

انقلاب مردم باید سوسیالیسم را برقرار کند!

فقط سوسیالیسم می تواند به خواسته های اساسی مردم و منافع واقعی اکثریت جامعه جامه عمل بپوشاند. و فقط با آگاه شدن و متشکل شدن  زیر پرچم یک حزب کمونیستی است که مي توان  انقلاب را به پیروزی رساند و ادامه داد. حزبی که حرف و عملش یکی است؛  منافع اساسی مردم را نمی فروشد؛ از تلاش برای تحقق آرمان انقلابی که رهایی نوع بشر از جامعه طبقاتی و ساختن دنیای کمونیستی است دست نمی کشد.

ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!

ما انقلاب را تدارک می بینیم! 

 

«آتش»

خرداد ماه 1392

 

Weblog: n-atash@blogspot.com

e-mail: atash1917@yahoo.com

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ما در انتخابات شرکت نمی کنیم!
 نوشته
 «آتش»
 در تاريخ
 2013-06-13
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در