Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ می ۲۰۲۰                    
 
پيام حزب کمونيست ايران (مارکسيست- لنينيست- مائوئيست) به

پيام حزب کمونيست ايران (مارکسيست- لنينيست- مائوئيست) به

 

 كارزار مبارزه براي لغو کليه قوانين ضد زن

                                         و مجازات هاي اسلامي در ايران

 

زنان مبارز و انقلابي 

 

ما همبستگي خود را با ابتكار عمل جسورانه شما اعلام مي داريم و ضمن استقبال گرم از اين حركت مبارزاتي، به نوبه خود تلاش و فعاليت خواهيم کرد تا راهپيمائي شما (از کشور آلمان به هلند) هر چه با شكوهتر برگزار شود.

ما از همه زنان و مردان آزاديخواه در خارج از كشور مي خواهيم كه با شركت در اين راهپيمائي بزرگ، هشت مارس امسال را به يك روز فراموش نشدني در جنبش زنان ايران و همبستگي آن با جنبش جهاني زنان بدل كنند.

رژيم جمهوري اسلامي، از فرداي به قدرت رسيدن سركوب زنان را آغاز كرد. سلب  كليه حقوق دمكراتيك زنان از شاخص هاي اصلي اين حكومت زن ستيز مذهبي است. طي بيست و هفت سال گذشته، سركوب دائم و مستمر زنان يكي از جبهه هاي اصلي تعرض سياسي و ايدئولوژيك جمهوري اسلامي عليه مردم بوده است. چنين شرايطي، مبارزه و مقاومت زنان را به يكي از عرصه هاي اصلي نبرد مردم عليه اين رژيم زن ستيز و ارتجاعي بدل كرده است.

به نظر ما تاکيد بر مسئله زن و تقويت مبارزه رهائيبخش زنان بخشي از تقويت ايدئولوژي و فرهنگ كمونيستي در ميان مردم  و بخصوص در ميان کارگران است. ايدئولوژي و فرهنگ كمونيستي به اين  معنا كه در مقابل همه و هرگونه روابط اجتماعي و افکار ستمگرانه در جامعه، خانواده و در مناسبات ميان زن و مرد بايد ايستاد و آنرا سرنگون كرد. دگرگوني همه و هر گونه رابطه اجتماعي ستمگرانه و افكار و ايده هاي ستمگرانه و تبعيض آميز چه در ميان اعضاي طبقه كارگر و چه در ميان ديگر بخشهاي جامعه مسئله حياتي طبقه كارگر است. بدون مبارزه آگاهانه عليه روابط ستمگرانه اي كه ميان زنان  و مردان است، برپائي جهاني نوين امكان پذير نيست.

ستمگري مرد بر زن موجب شکافي مهم در طبقه کارگر شده است که بدون برخورد جدي به آن، اتحاد صفوف طبقه کارگر ممکن نيست. بخصوص در شرايطي که نيروي کار بشدت زنانه شده و بخش بزرگي از طبقه کارگرايران و جهان را زنان تشکيل مي دهند.

بدون شک ضربه وارد آوردن بر ستم جنسيتي چهار بند نظام سياسي در ايران را به لرزه مي اندازد؛ نه تنها به آگاهي و طغيانگري و توان نيمي از طبقه كارگر مي افزايد بلكه نيم ديگر (مردان) را نيز از بند ايده هاي كهن رها کرده و رزمش را براي سرنگوني نظم کهن طبقاتي آگاهانه تر و استوارتر مي کند. هيچ طبقه اي به اندازه طبقه كارگر در براه افتادن جنبش انقلابي زنان ذينفع نيست؛ زيرا  تنها طبقه اي است كه رهائي اش در گرو رهائي تمامي بشر از قيد هر شکل از ستم و استثمار است.

اين كارزار فرصت مناسبي را براي جنبش كمونيستي ايران فراهم کرده كه يك بار ديگرهمبستگي خود را از مبارزات آزاديخواهانه و برابري طلبانه زنان ابراز دارد و پيوندهاي خود را با جنبش زنان تازه کند.

 

 

زنجيرها را بگسليم! خشم زنان را به مثابه نيروي قدرتمندي در راه انقلاب رهاکنيم!

 

ژانويه 2006

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 كارزار مبارزه براي لغو کليه قوانين ضد زن و پیام به مجازات هاي اسلامي در ايران
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2006-01-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در