Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زنان   جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ می ۲۰۲۰                    
 
هشت مارس روز جهاني زن، روز مبارزه براي گسستن زنجيرهاي بردگي

هشت مارس روز جهانی زن، روز مبارزه برای گسستن زنجیرهای بردگی

 

زنان! زمان انتقام  گرفتن از  جمهوری اسلامی است!  زمان تبدیل کردن ولوله پراکنده به سرودی روشن است. این بساط تاراج و جهل و آدم کشی و فریب باید بر چیده شود و زنان باید در صف اول ریشه کن کردن اینان باشند. زیرا که زنان اولین قربانیان حکومت جور و بیداد خمینی بودند. زیرا که این دشمنان دغلکار خلق بطور خاص زنان را آماج خود قرار دادند و 26 سال با  زنجیرهای شریعت و سنت، آنان را به بردگی کشیدند.

زنان! زمان وارد کردن پتک بر زنجیرهاست.

دوره قدر قدرتی جمهوری اسلامی به پایان رسیده و  خیزشهای توده ای علیه دستگاه ستم و استثمار از هر جا سر بلند می کند. حكام منفور اسلامی دچار درماندگی و هراسی بزرگ شده اند. این مرتجعین از برخاستن توده ها، از برخاستن زنانی که مصممند درهم كوبیده نشوند و به برده تبدیل نشوند، زنانی که می خواهند بار ستم را بدور افكنند و آزادی بكف آورند، هراسناکند.

زنان! خشم خود را نشان دهید. مشتهای خود را برای زیر و رو كردن جامعه و سوزاندن ریشه های مظالم تبهکارانه و جانگداز  به حرکت در آورید. به دیگران نیز الهام ببخشید که برخیزند و برای ساختن آینده ای که در آن کنیزی و فرودستی، فقر و خودکشی و تحقیر نباشد، مبارزه کنند.

زنان! مرتجعین حاکم به قدرت نهفته در شما آگاهند. خود نیز به آن باور کنید. مرتجعین آنچنان به این قدرت نهفته آگاهند که دلقلک وار خود را دوست زنان قلمداد می کنند. احادیث و قصه های مذهبی شان را زیر و رو  می کنند و دنبال نشانه ای می گردند تا ثابت کنند در تاریخ و سنتشان به زن بصورت چیزی غیر از برده نیز نگریسته اند. اما  26 سال وقت گشتن داشتند و پیدا نکردند.

زنان! برای سرنگونی جمهوری اسلامی برخیزید و حتا پس از آن مبارزه را برای پیروزی یك انقلاب دمكراتیك نوین و سوسیالیستی ادامه دهید. زیرا  آزادی کامل زنان با سرنگون شدن تمام و کمال نظام طبقاتی میسر می شود.

زنان! در روز جهانی هشت مارس به یکدیگر بپیوندید و در مقابل قدرت حاکم قدر قدرتی کنید. در این روز  با زنان کمونیست و انقلابی که در  زندان های جمهوری اسلامی ایستاده جان باختند تا  نهال نبرد برای رهائی را  آبیاری کنند پیمان ببندید و عهد کنید که مانند آنان بپا دارنده آتش ها باشید. بسیاری از آنان در گلزار خاوران آرمیده اند و بسیاری دیگر فقط در قلبهای مردم. این قهرمانان الهام بخش مبارزات ما در طی این سالها بوده و هستند و  دور نیست روزی که مجسمه شهامت و ایستادگی این زنان دلیر بدست دختران جوان در گلزار خاوران و دیگر گلزارهای فرزندان خلق بر پا شود.

انقلاب قبل شکست خورد و لی بار دیگر افق های خیره کننده و رهائی بخش در حال شکل گرفتن اند. زمانی فرارسیده كه می توان بلندپروازیهای رهائی بخش را متحقق و آنچه را که در تمام 26 سال گذشته غیرممکن می نمود، ممکن کرد. زنان باید هر چه آگاهانه تر و قاطعانه تر در  مبارزات تاریخ سازی که فرا می رسد شرکت كنند. صف مبارزات دموکراتیک و کمونیستی بدون وجود زنان قاطعیت و رادیکالیسمی را که برای زیر و رو کردن جهان کهنه جور و بند لازم است نخواهد داشت. این مبارزات بدون آنکه زنان در زمره رهبران سیاسی و سازمانگران آن باشند، نخواهند توانست واقعا نوید دهنده جامعه ای نوین باشند.

روز هشت مارس، روز بین المللی زنان، روز تجدید عهد برای مبارزه سرسختانه و قهرمانانه همه زنان آزاده و انقلابی جهان علیه ظلم و ستم و استثمار است. باشد تا در این روز صلای نبرد علیه مرتجعین و امپریالیستها سراسر جهان را در نوردد و نیاز مبرم توده های ستمدیده به سرنگونی جهان كهنه و برقراری جهانی نوین اعلام شود. این روز رزم جهانی مبارك باد!

8 مارس 1383

حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 هشت مارس روز جهانی زن، روز مبارزه برای گسستن زنجیرهای - 1383 بردگی
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2013-01-09
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در