Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   سه-شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ فوريه ۲۰۲۰                    
 
برما نبخشد فتح و شادي

برما نبخشد فتح و شادی

خدا، نه شه، نه قهرمان

 

درود بر زنان شورشگری كه حجاب، این سمبل اسارت زنان را به آتش كشیدند!

درود بر دانشجویانی كه شجاعانه حق مزدوران رژیم را كف دستشان گذاشتند!

 

تهران دیشب هم شاهد جنگ و گریزهای خیابانی بود. مردم بار دیگر در دفاع از فرزندان دانشجوی خود به خیابانها آمدند و با مزدوران رژیم به درگیری پرداختند.

در اتوبان كردستان دو موتور بسیجی توسط مردم به آتش كشیده شد و مردم با پریدن از روی آتش آن به پایكوبی پرداختند.

در خوابگاه ولنجك دانشجویان با كوكتل مولوتف ماشین بسیج را به آتش كشیدند.

یكی دیگر از انصار حزب الله توسط دانشجویان دستگیر و بشدت مضروب شد.

در این مبارزه انقلابی نقش زنان برجسته بود. زنان در شمار زیاد پا بمیدان گذاشتند و ارزشهای ضد زن اسلامی را لگد مال كردند. در برخی از صحنه های درگیری های دیشب، عده ای از زنان در حالیكه شعار می دادند «آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شه! آزادی اندیشه با مانتو و مقنعه نمی شه!» روسری و مقنعه را  از سر كنده و در شعله های آتش افكندند. این حركات جسورانه و عادلانه زنان كه ستم دیده ترین ستمدیدگان جامعه مایند، نقش بسیار مهمی در دمیدن بر شور و اشتیاق توده های مردم به مبارزه در راه آزادی و رهائی دارد. 

هر آنجائیكه مزدوران رژیم خواستند از این جسارت زنان انتقام بگیرند، جواب درخوری از مردم - اعم از زن و مرد – دریافت كردند. نقش الهام بخش و دلیرانه زنان در این جنبش یك دستاورد مهم برای جنبش مردم و جنبش زنان ایران است.

این دستاورد و دستاوردهای دیگر سه شبانه روز گذشته به بهای فداكاریها و از خود گذشتگی های زنان و مردانی بدست آمده است كه از ضرب و شتم، دستگیری و شكنجه و بازداشت و اصابت باتون و گلوله های پلاستیكی نهراسیدند و تا صبح صحنه نبرد را ترك نكردند.

برای مرتجعین اسلامی، برای این «مردان برگزیده خدا» خشم زنان از آتش هر جهنمی سوزانتر است. هر روسری و حجابی كه از سر برداشته می شود هر مقنعه و چادری كه در آتش سوزانده می شود، آتش بر خیمه مرتجعین اسلامی است و لحظه مرگ حكومت مذهبی را نزدیكتر می كند.

هر زنی كه دلیرانه پرچم نبرد را در جنگ و گریزهای خیابانی بر دوش می گیرد، با این كار ضربه محكمی بر تفكرات مردسالارانه كه زن را فرودست مرد می داند، می زند..

مبارزه زنان ضربه مضاعفی بر جمهوری اسلامی كه عامل اصلی ستم مضاعف بر زنان است، می زند. این مبارزه هم قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را به مصاف می طلبد هم ایدئولوژی زن ستیزانه قرون وسطائی شان را. به همین دلیل است كه مزدوران و شحنه های دربار خامنه ای و خاتمی و اكبرشاه این چنین بیمارگونه به زنان مبارز حمله می كنند.

حركت دیشب نشان داد كه آزادی زنان بدست خود آنان و در صحنه واقعی نبرد با حافظان نظام مردسالار بدست می آید. نه وعده و وعیدهای مزورانه دوم خردادیها، و حجاب رنگی دوران خاتمی،  نه دفاع ریاكارانه جورج بوش، این بنیادگرای مسیحی فاشیست، از «حقوق زنان ایرانی» و نه  دروغهای فرومایه «شیر نر سلطنت پهلوی» در مورد آزادی زنان، هیچیك ارمغانی برای زنان ایران نداشته اند و نخواهند داشت. حق گرفتنی است و نه دادنی. آنانی كه خود بانیان ستمگری اند نمی توانند مبشر برابری و آزادی باشند. 

حركت دیشب زنان و دختران در تهران نه تنها باید فراگیر شود بلكه باید مورد حمایت بی قید و شرط همه مردم قرار گیرد. زنان بویژه دختران جوان در دانشگاهها و محلات باید دسته های دفاع از خود بوجود آورند و حق هر مزدور متعرضی را بر كف دستش بگذارند.

 

پیش به سوی حك شعار «آزادی و برابری زنان» در تارك جنبش آزادیخواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران!

پیش بسوی برگزاری هر چه باشكوه تر خیزش 18 تیر!

زنجیرها را بگسلیم؛ خشم زنان را به مثابه نیروی قدرتمندی در راه انقلاب رهاكنیم!

 

حزب كمونیست ایران (ماركسیست - لنینیست - مائوئیست)

23 خرداد 1382

www.sarbedaran.org

email: haghighat@sarbedaran.org

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 برما نبخشد فتح و شادی خدا، نه شه، نه قهرمان
 در تاريخ
 2003-06-13
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در