Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   سه-شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ فوريه ۲۰۲۰                    
 
درسهايی چند از جنگ و گريز در تهران

درسهايی چند از جنگ و گريز در تهران

گزارش ارسالی به سايت سربداران

بررسی قدرت مانور نيروهای سرکوب شهری رژيم مهم است. در گذشته، نيروهای انتظامی هر مدت يکبار مانورهای شهری تحت عنوان کنترل بحران و مقابله با "شورش های کور" برگزار ميکردند. اما وقتی اين خيزش شروع شد نقاط شکننده آن ظاهر شد.

 

 بايد توجه کرد که هنوز کمتر از يک چهارم يا حتی يک پنجم تهران و جمعيت آن درگير مبارزه شده اند. مبارزات خيابانی به مناطق پائين شهر که محل تجمع انبوه زيادتری است و راههای جنگ و گريز فراوانی دارد کشيده نشده است. يا به روستاها و  شهرک ها در اطراف تهران.... اما در همين حد هم  قوای دشمن در برابر مردم نقاط ضعف زيادی نشان داد.

 

شکل بندی شهر (خيابان ها و بلوارهای پهن و تعداد بسيار زيادی کوچه و يا خيابان های کوچک تر) موانع زيادی را در مقابل عمل کرد نيروهای نظامی رژيم ايجاد کرد بطوريکه اين نيروها اساسا در بلوارها می توانستند عمل کنند. در کوچه ها مردم به خانه ها پناه می بردند و قوای دشمن در موقعيتی قرار می گرفت که احساس خطر می کرد. حمايت مردمی آنهم در وسط نبرد نقطه قوت تعيين کننده ای بود که دشمن از آن محروم بود. اگر اين حمايت ها نبود تعداد کشته شدگان و دستگير شدگان بسيار بيشتر بود.

 

اين موضوع بويژه در درگيری های شبانه بسيار محسوس بود. دشمن از کشيده شدن به کوچه ها پرهيز ميکرد و جوانان سعی ميکردند آنها را به کوچه بکشانند چون در آنجا امکان گير انداختنشان زياد بود. در اين گونه مواقع مجبور بودند برای زدن تعداد نه چندان زيادی جوان، قوای موتوری چند برابر وارد کوچه ها کنند. و زمانی که در چند کوچه هم زمان درگيری می شد نيرو کم می آوردند و صفوف شان آشفته ميشد.

 

علاوه بر استفاده از بی سيم، نيروهای سرکوبگر از بالا و با هليکوپتر قوای خود را از منطقه ای به منطقه ای ديگر که نبرد شديد بود هدايت ميکردند. مردم در زمان هايی که موبايل ها قطع نميشد (که اين اتفاق اغلب می افتاد) به يکديگر خبر ميدادند. اما در صورت نبود موبايل جوانان از اين منطقه به آن منطقه ميرفتند و موقعيت تجمع يا کم و زياد شدن قوای سرکوب و محل گير افتادن آن ها را خبر رسانی کرده و جمعيت به آن سمت ها روانه می شد.

 

دشمن دارای قوای متعدد سرکوب است که تاريخ شکل گيری و ميزان ايدئولوژيک يا غير ايدئولوژيک بودنشان متفاوت است و بين شان تضاد و رقابت است. گرچه همه با فرمان و برای سرکوب مردم آمده بودند اما در نوع وفاداری شان به نظام تفاوت بود و اين بطور عينی شکافی در بينشان بود.

 

برای سرکوب اين تظاهرات ها رژيم هنوز تمام قوايش را به ميدان نياورده است. اما عموما قوای زيادی به ميدان آورده که گاه تعدادشان  از جمعيت زياد تر به نظر می آمد. اما با شکل بندی شهر و راه های گريز قادر به خاموش کردن مردم به سرعتی که می خواستند نبودند. اين يک نقطه ضعف مهمشان بود و هر شب در صدا و سيما مردم را تهديد ميکردند که ما يک دهم قوايمان را هم نياورده ايم و اگر آرام نگيريد دفعه ی بعد نيروی بيشتری می آوريم.

 

 ايده ضرورت مسلح شدن بسرعت به ميان آمد. در نقاطی جوانان موفق به حمله و به آتش کشيدن مقر بسيج شدند. هر کسی با هر چيزی که می توانست خود را مسلح می کرد. نيروهای دشمن هنوز دستور شليک مستقيم نداشتند. اما اگر داشتند جنبش در سطوح تکامل يافته ترش برای گرفتن اسلحه از دست آنها اقدام ميکرد. اينکه جريان سبز بيش از هر چيز متمرکز عليه استفاده از قهر موضع ميگيرد و خرافه ی مسالمت جويی را موعظه ميکند فقط بخاطر سازکاری شان نيست. آنان پتانسيل ها را ديده و درک ميکنند.

 

ابتکارات جوانان و آموزش هايی که از طريق اينترنت سر چگونه فلج کردن نيروهای سرکوب داده می شد، در صورت فراگير شدن و توده ای شدن مشکلات جدی ای برای اين نيروها درست کرد. ابتکاراتی مثل سيم بستن در خيابان و به زمين زدن قوای موتوری و بسيار وحشی رژيم و بعد گوشمالی شان . يا ميخ و پونز ريختن بر سر راهشان.

 

در اوايل خيزش، هم زمانی درگيری ها در تهران و شهرک های اطراف تهران  باعث تقسيم قوای سرکوب و آشفتگی در ميان انان می شد.

 

  

يک تضاد رژيم اين بود که ميخواست وضعيت را عادی جلوه بدهد. در نتيجه همه ادارات برقرار بودند و همه به اداره و سر کار ميرفتند. حجم عظيم خود روها و اتوبوس های شهری مانع بزرگی برای عبور نيروهای دشمن ميشد. خيابانهای اصلی شهر صحنه ی جنگ می شد، صدها اتومبيل و موتورهای نيروهای سرکوب به جمعيت بزرگ حمله ور می شدند و هم زمان هزاران خود رو و اتوبوس در ترافيکی ديوانه وار بوق ميزدند و  راه نيروی موتوريزه دشمن را می بستند.هم زمان از بالای ساختمانها برويشان سنگ و آشغال ريخته می شد و جوانان شجاع از پشت روزنه ها با تير کمان به سمت آنان نشانه می رفتند.

 

بعد از مدتی رژيم مجبور شد يکی از اصلی ترين و طولانی ترين خيابانهای شهر را يکطرفه اعلام کند تا راه برای عبور قوايش باز بماند. دسته هايی از نيروهای دشمن گاه بسيار خسته بنظر ميآمدند. از شب قبل آنها را برای روز آماده ميکردند، صبح زود به خيابان های ميريختند. ساعتها کنار خيابان ولو می شدند تا جمعيت بزرگی بعنوان مثال از مراسم يادبود ندا به محلی که در وسط شهر تعيين کرده بودند برسند. موقعی که جمعيت ميرسيد اينان توان زيادی برای مقابله نداشتند. مجبور بودند نيروهای ديگری بياورند. نيروهای ديگر در مناطق بين راه درگير بودند. و اين باعث در هم آشفتگی بين شان می شد.

 

برخی از نيروهای ساده ی ضربتشان را از روستاها می آوردند. جوانان 16 – 17 ساله ی بسيجی که اصلا نمی دانستند برای چه کاری آمده اند. يک کلاه خود به سرشان گذاشته بودند و با دم پايي. شهر و مناطقش را بلد نبودند و هميشه بايد راهنمايی همراه آنها می بود. برخی شان برای اولين بار به شهر آمده بودند و بيش از هرچيز شهر و دختران را تماشا ميکردند. اينها را با پول و در ازای 200 هزارتومان روزانه آورده بودند.

 

چند نوع نيروی ضربت مزدور داشتند. يکی بسيجی های موقتی بودند و ديگری يک نيروی بسيار زبده، بسيار وحشی که حرفه اشان آدمکشی است. مجهز با پيشرفته ترين تجهيزات و با صورت های پوشيده. بيشتر شبيه کماندوهای اسرائيلی هستند که در صحنه های تلويزيونی می بينيم. حاميان حکومت در ميان مردم در موضع انفعال قرار دارند.

 

در اين خيزش هنوز ارتش وارد سرکوب نشده است. از نيروی سپاه و اطلاعات با ظرفيت کم و بصورت (لباس شخصی های آدمکش) استفاده کردند. و نيروهای انتظامی و پليس رژيم هنوز دست به کشتارهای بزرگ از آن نوع  که در دورهء انقلاب 57 نزده است. يا  آن نوع کشتاری که جمهوری اسلامی در جريان شورش مردم اسلامشهر در جنوب تهران سازمان داد و مردم را از هليکوپتر به رگبار بست.

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درسهايی چند از جنگ و گريز در تهران
 در تاريخ
 2010-02-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در