Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جوانان-جنبش دانشجویی   سه-شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ فوريه ۲۰۲۰                    
 
آواز روشن دانشگاه

آواز روشن دانشگاه

 

اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م.ل.م.) به مناسبت 16 آذر روز دانشجو


شانزده آذر دوباره سر مي­زند به دانشگاهی كه هنوز زير چكمه سرمايه و دين و مردسالاری است؛

در روزهايی كه صدای نوحه و ستايش مرگ از منبر ايدئولوژی ارتجاعی به آسمان بلند است؛

در تماشاخانه عوامفريبی و توطئه كه حاكمان را وامي­دارد برای حل و فصل رقابت­های درونی و يا خروج از وضع بين­المللی نامساعدی كه گرفتارش شده­اند امروز از ديوار سفارت بالا بروند و به بحران­سازی رو بياورند و فردا زبونانه از اربابان امپرياليست عذرخواهی كنند.

 

شانزده آذر از راه مي­رسد، در كشوری كه مزد گوركن از ارزش جان آدمی بيشتر است و دانشجويانی مانند آزاده­ عطاالهی (از دانشگاه آزاد ورامين)، آمنه زنگنه­ (از دانشگاه پلي­تكنيك)، ميترا رضايی (از دانشگاه علم و صنعت) و ديگران قربانی بي­توجهی و بي­تفاوتی و بي­كفايتی مقامات دست­نشانده دولت در دانشگاه­ها مي­شوند و در سوانح دلخراش جان مي­بازند.

 

شانزده آذری ديگر، در گير و دار حراست و گيت بازرسی و تفكيك جنسيتی، در روزهای تذكر و تهديد و فيلمبرداری و تعليق و اخراج، در روزهای خفقان­آوری كه نيروهای امنيتی و بسيجی را تحت نام دانشجو و برای سركوب آزادی در محيط­های آموزشی مستقر كرده­اند؛

در نخستين رويارويي­ها و خطر كردن­های سال اولي­ها، با شور و جراتی كه هر سال با خود به دانشگاه ميآورند؛ با نخستين نافرماني­ها و فريادهای اعتراض، با نخستين جرقه­های آگاهی، با اشتياق به شناخت ريشه­های درد و راه رهايی، با احساس درد مشترك و تقسيم آنچه ياد گرفته­ايم به شكل شبنامه و اعلاميه و نشريه و چت و كامنت با ديگران، با تلاش برای دور زدن فيلترينگ و سرعت بخشيدن به مبارزه برای خنثی كردن سرعت پايين اينترنت.

 

شانزده آذری ديگر، نماد مبارزه دانشجويانی كه امروز به بهانه­های مختلف زبان به اعتراض مي­گشايند و اعتراض­شان به سرعت رنگ و بوی سياسی به خود مي­گيرد. همان­ها كه افزايش هزينه خوابگاه، كيفيت پايين يا قيمت بالای غذا، و اختلال در اينترنت مي­تواند بهانه آغاز­ تجمع و تحصن­شان شود. همان­ها كه خواسته­های صنفي­شان با كوچك­ترين عكس­العمل نيروهای امنيتی و سركوبگر به شعارهای سياسی تبديل مي­شود. همان­ها كه آتش خشم­شان با فشارهای تحقيرآميزی كه تحت عنوان سياست تفكيك جنسيتی بر  دختران دانشجو وارد مي­شود برانگيخته مي­شود و بذر اعتراض ادامه دار را در خاك اين جنبش مي­كارد. همان­ها كه با اعتراض به جداسازی سرويس اياب و ذهاب، درهای ورودی، سالن غذاخوری.... و ايجاد دانشگاه­های تك­جنسيتی، تدابير جمهوری اسلامی برای تحكيم سلطه سياسی و ايدئولوژيك و امنيتي­اش  بر دانشگاه و كل جامعه را به زير سوال مي­كشند.

 

شانزده آذر از راه مي­رسد، در دوره­ای كه جنبش دانشجويی شرايطی متفاوت از چند سال پيش دارد. و صحنه از نسل گذشته فعالان چپ جنبش خالي­ست. و آنان كه هر شانزده آذر پرچم­های سرخ را به اهتزاز در مي­آوردند و شعارهای سياسی راديكال را به گوش جامعه مي­رساندند جای خود را به نسل جوان­تر داده­اند بی آنكه تئوری انقلابی و تجربه مبارزاتی و راه و رسم تشكل­سازی را در سوراخ سنبه­های دانشگاه برايش جاسازی كرده باشند؛ 

در روزهايی كه دانشگاه­ به هر شكل ممكن مقاومت می كند. و جنبش دانشجويی ايران اگرچه محدودتر و پراكنده­تر از سال­های پيش است، اما تك­جوش­های مهر و آبان و آذر در زنجان و مازندران و شهركرد و ورامين و يزد و پلی تكنيك و خواجه نصير و علم و صنعت نشان مي­دهد كه هنوز قلب اين جنبش مي­تپد و تداوم دارد.

اين جنبشی است كه به ناگزير تضادهای اجتماعی و سياست­های طبقاتی گوناگون را در خود بازتاب مي­دهد و عرصه جدال راديكاليسم و انقلابي­گری با اصلاح­طلبی و مسالمت­جويی است ـ گاه آشكار و گاه پنهان؛ جنبشی تاثيرگذار كه نگاه بسياری از مردم به آن دوخته شده است، جنبشی خطرناك از ديد دستگاه ارتجاعی حاكم كه به كمك ”بسيج دانشجويی” كمر به مهار و سركوبش بسته است، جنبشی كه هميشه يك منبع مهم برای تامين نيروهای فعال و رزمنده سياسی بوده و ”سبزهای” مغضوب حكومتی نيز از طريق نهادهايی مانند ”دفتر تحكيم وحدت“ برای سوار شدن بر آن دندان تيز كرده­اند.

اين جنبشی است كه كمونيست­های انقلابی هميشه از آن نيروی تازه­نفس گرفته­اند و برای هدايتاش در راستای اهداف انقلاب ريشه­ای اجتماعی و برای راديكال كردن شعارهايش تلاش كرده­اند. كوشيده­اند تا اين جنبش، قدرت سياسی حاكم و ستم­های طبقاتی و جنسيتی و ملی و مذهبی را نشانه بگيرد. از صحن دانشگاه و محدوده خواسته­های دانشجويی و آموزشی فراتر برود. به دنبال پيوند و اتحاد با توده­های كارگر و زحمتكش و زنان آزاديخواه و روشنفكران نوانديش و ملل ستمديده عليه طبقه حاكمه و نظام جهانی سرمايه داری امپرياليستی باشد. خرافه­های ناسيوناليستی و برتري­جويانه ملی را كنار بزند و انترناسيوناليست شود. پرچم نوانديشی و علم را برافرازد و احكام ضدعلمی و ارزش­های كهنه مذهبی و تخدير عرفانی را نقد كند و به چالش بگيرد.

 

شانزدهم آذر در مي­كوبد تا تاكيدی دوباره باشد بر اين اهداف و جهت­گيري­ها بر متن اين اوضاع. تاكيدی دوباره باشد بر ضرورت جبران عقب­ماندگي­ها، بر ضرورت انجام كارهايی كه زمينه­ساز تحول و تشكل انقلابی جنبش دانشجويی شود و در درجه اول آگاهی كمونيستی را به صورت يك هسته متشكل و منسجم از دانشجويان پيشرو انقلابی به يك نيروی مادی در بطن جنبش دانشجويی تبديل كند. آگاهی به ضرورت انقلاب سوسياليستی و مبارزه برای آرمان كمونيسم جهاني؛ آگاهی به ضرورت رهبری حزب پيشاهنگ؛ آگاهی به ضرورت قهر انقلابی برای كسب قدرت سياسي؛ آگاهی به نقش تاريخ­ساز توده­ها.

 

گرامی باد شانزده آذر روز دانشجو!

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامي!

مرگ بر ارتجاع! مرگ بر امپرياليسم!

زنده باد انقلاب! زنده باد كمونيسم

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 آواز روشن دانشگاه
 در تاريخ
 2012-01-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در