Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 هنر و ادبیات   شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸                    
 
چند يادداشت درباره اوضاع سياسی ايران

شعر ارسالی برای نشريه حقيقت

 

در گراميداشت قتل عام شدگان دهه 60

 

  به ياد آن جنگل نشين پير و پسر

 

... از سوسک ها دل کند

و به سقف زل زد

آسمان، چهار خانه بود

بی آنکه دست هايش را جلو بگيرد، گفت:

«ماه!... ای ماه مشبک!»

و به مهتاب کف اتاق نگاه کرد

                                   که رنده شده بود

بار ديگر گفت:

«ماه!... ای ماه مشبک!»

و صدايش در دهليزهای ساکت شب

                                          زنگ انداخت.

شب، سوت زد

و لولای در با حنجره آهنی اش جيغ کشيد

لازم نبود پلاسی پس برود

ـ که بيداری در جغرافيای چشم های خسته

                                 منتشر شده بود ـ

شب بان،

انگشت های سياهش را

                          شليک کرد

مردی در انتهای پنجره

                              قد کشيد

سالن در انتظار يک اتفاق

                             تب کرده بود

انگشت های سياه شب بان غريد:

«تو!....»

«و تو!....»

پايی که سال ها از پويه باز مانده بود

در گير و دار انکار و اعتراف

در انجماد گچ و باند

ترديد را مزه مزه می کرد

و ماه تاسيده

 

            در توری زمخت پنجره رنده شده بود

مردی که به ارتفاع پنجره قد راست کرده بود

او را به دوش گرفت

ـ تاوان سال هايی که به دوشش گرفته بود ـ

اين شاهکار در هيچ شاهنامه ای نبود.

سهراب،

کی پدرش را تا چاه

                      بدرقه کرده بود؟

شغاد

     ماشه را چکاند

و ماه زمستاني

            در پشت ابر رنگ باخت.

باريکه ای از خون پدر و پسر

 

به برف

      آبرو بخشيد.

27 خرداد 1384

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در گرامي داشت قتل عام شدگان دهه 60
 نوشته
 شعر ارسالی
 در تاريخ
 2010-08-23
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در