Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 اطلاعیه ها   جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ فوريه ۲۰۲۰                    
 
سی امین سال مرگ خمینی و رهبری خامنه ای

سی امین سال مرگ خمینی و رهبریِ خامنه ای

جمهوری اسلامی به دست مردمی آگاه و مصمم برای ایجاد یک جامعه سوسیالیستی نوین باید سرنگون شود

پیروزی ضد انقلاب بر انقلاب در سال 1357 بزرگترین فاجعه جامعه ما در نیم قرن اخیر است و این فاجعه با نام خمینی و قشر روحانیت شیعه درهم تنیده است. به قدرت رسیدن خمینی و بنیادگرایانِ اسلامی با کمک روشنفکران ملی-مذهبی یک ضد انقلابِ کامل با نام لوث کردن «انقلاب» بود. بر خلاف تصور عامیانه، قدرتهای امپریالیستی جهان (بهخصوص آمریکا) از چند ماه قبل از بهمن 57 به این نتیجه رسیده بودند که شاه باید برود و خمینی بیاید. در واقع بدون راه گشایی ایالات متحده و امپریالیستهای اروپای غربی، خمینی و دارودستهاش نمیتوانستند به قدرت برسند. ژنرال هویزر آمریکایی که روزهای قبل از افتادن سلطنت برای زد و بند با همدستان خمینی مخفیانه به ایران آمده بود بعدها در خاطرات خود نوشت که شاه را از پریز برق درآوردیم و خمینی را به پریز زدیم!

آگاهی از این فاجعه و علل آن موضوعی سرنوشتساز برای جامعه ما است. انقلاب یا ضد انقلاب قبل از هر چیز مربوط به آن است که کدام طبقه و نمایندگان سیاسی آن قدرت را بهدست میگیرند. در زمانه ما قدرت سیاسی یا دولت فقط میتواند حاکمیت یکی از دو طبقه بورژوازی یا پرولتاریا باشد. با سرنگونی رژیم شاه حاکمیت طبقات و قشرهای تحت ستم و استثمار جامعه برقرار نشد بلکه اسلامگرایان با آموزۀ حکومتیِ دینمدار فاشیستی به قدرت رسیدند و  انحصار خود را بر روبنای سیاسی و ایدئولوژیک اعمال کردند. انحصاری که طی چهل سال گذشته عمدتا با محوریت سرکوب نظامی و امنیتی برقرار و تحکیم شد و تداوم پیدا کرد. در واقع با استقرار جمهوری اسلامی هیچچیز عوض نشد و صرفا یک قشر از طبقه سرمایهداران بزرگ و کارگزاران دولتی آن، جای خود را به قشر جدیدی از همین طبقه و کارگزاران دولتی آن دادند.

جمهوری اسلامی، تجسم و نماد یک نظام اجتماعی ستمگر و منسوخ و حافظ منافع طبقۀ سرمایهدار استثمارگر است. رژیمی که نقش تاریخیاش سرکوب انقلاب ضد سلطنتی و نابود کردن آمال رهاییبخش و ظرفیتها و استعدادهای مردم ما بود. این رژیم شهروندان را بر حسب باورها و جنسیت و ملیتشان ردهبندی کرد و زنان و غیر شیعیان و غیر مسلمانان را در جایگاه مادون شهروندی قرار داد. از همان فردای بهمن 57 تیغ به دست و کف به دهان، دارهای اعدام و اتاقهای شکنجه بر هر کوی و برزن استوار کرد، منابر جهل و خرافه بر پا کرد و مرگ و آوای سوگواری و فغان و بانگ نحس «اللهاکبر» نواخت. همان روش و رویکرد تبهکارانه و ضد بشریِ اداره جامعه که توسط خمینی بنا نهاده شد و سه دهه پس از مرگ او توسط علی خامنه ای و تمامیت دولت جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده است. ثمرۀ چهل سالۀ درخت خبیثه ای که خمینی و یارانش کاشتند، چیزی جز فقر و فلاکت، آوارگی و جنگ افروزی، شکنجه و اعدام و زندان، جهل و خرافه، نابودی محیط زیست و امید و آیندۀ اکثریت مطلق مردم ایران و برخی از توده های مردم منطقه نبوده است.

جمهوری اسلامی باید برود. سرنگونی انقلابی این دولت یک ضرورت عاجل است که باید از سوی مردمی آگاه و مصمم، پاسخ بگیرد. مردم آگاه به خصلت و اصول جامعهای که بنیادا با چیزی که در چهل سال گذشته تجربه کردیم، متفاوت است و مردمی مصمم به سرنگونی انقلابی این رژیم و بر آوردن یک دولت و جامعه نوین. تنها راه به دست آوردن چنین جامعهای، به پیروزی رساندن یک انقلاب واقعی یعنی انقلاب کمونیستی و استقرار جمهوری سوسیالیستی نوین ایران است. هیچ تغییری کمتر از این، زخمهای عمیق این چهل سال را التیام نخواهد بخشید.

حزب کمونیست  ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

14 خرداد 1398/ 4 ژوئن 2019

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 سی امین سال مرگ خمینی و رهبریِ خامنه ای
 در تاريخ
 2019-06-04
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در