Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
Ahmad Sina

رفيق احمد سينا در سال 1340 به دنيا آمد. از دوران دبيرستان با مبارزه سياسي و كمونيسم انقلابي آشنا شد. در قيام 22 بهمن 57، در هجوم به كلانتري منطقه شاهپور تهران و مصادره سلاح جسارت فوق العاده اي از خود بروز داد. كمي بعد در ارتباط با كميته مبارزات دمكراتيك اتحاديه كمونيستها قرار گرفت و همزمان در تشكيلات «دانش آموزان مبارز» فعال شد. سپس به عضويت مركزيت ستاد (تشكيلات سراسري دانشچوئي و دانش آموزي تحت رهبري اتحاديه كمونيست ها) در آمد. بعد در بخش تبليغات جنوب تهران به فعاليت پرداخت و به عضويت اتحاديه در آمد. رفيق احمد كه از نظر تئوريك و سياسي سريعا رشد كرده بود، در نگارش مطالب نشريه خبرنامه دانش آموزي سازمان سهم گرفت.

زمستان 59 پاسداران كميته به قصد دستگيري وي كه در مدرسه كاملا سرشناس بود، به آنجا رفتند. ولي احمد به كمك ياران دانش آموزش موفق به فرار شد. در روزهاي توفاني خرداد 60، براي نجات چند مبارز كه در خيابان مورد ضرب و شتم چاقوكشان حزب اللهي قرار گرفته بودند، دگير شد. او را به زندان كميته بردند. در آنجا به همراه يك رفيق پيكاري به سازماندهي اعتراض جمعي پرداخت. مزدوران كميته او را زير ضربات قندان تفنگ قرار دادند و پرده گوشش را پاره كردند. او كه به شدت زخمي شده بود تحت الحفظ به بيمارستان منقل شد. ولي از آنجا فرار كرد. شهريور همان سال، بعد از اينكه يك تيم از رفقا را آموزش اسلحه داد، همراه آنان عازم جنگلهاي اطراف آمل شد و به سربداران پيوست. در درگيري هاي چند ماهه قبل از قيام آمل و در امر تداركات سنگين درون جنگل، احمد شجاعانه شركت كرد. رفيق احمد سينا سرانجام بعد ازظهر 6 بهمن 60 در جريان قيام مسلحانه آمل جان باخت.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 احمد سينا
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در