Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸                    
 
rouzbeh manafi

 

رفيق روزبه منافی در سال 1339 بدنيا آمد. برای تحصيلات راهی آمريكا شد و به كنفدراسيون پيوست. همزمان با قيام 57 به ايران بازگشت و بعنوان يكی از مسئولين تشكيلات ستاد (شاخه دانش آموزی اتحاديه) به فعاليت پرداخت. مدتی مسئول انتقال نشريه حقيقت به خوزستان بود. سپس در بخش تبليغات اتحاديه در تهران فعال شد. صراحت كلام، عدم پرده پوشی اشكالات موجود و پيشقدم شدن در انتقاد و انتقاد از خود از ويژه گيهای بارز رفيق روزبه بود. پائيز 59 به آبادان رفت و دوره آموزش نظامی را گذراند. بعد به تهران برگشت و در بخش كارگری فعاليت خود را ادامه داد. با طرح قيام مسلحانه از طرف اتحاديه روزبه بيدرنگ داوطلب پيوستن به سربداران شد. مخالفت جدی او با اقليت راست درون اتحاديه باعث شد كه عضويت وی را بحالت تعليق درآورند. اما او با تلاش خستگی ناپذير تماس خود با رفقای سربدار را برقرار كرد و درست يكروز قبل از قيام آمل خود را به شهر رساند. او سنگر به سنگر با مزدوران رژيم جنگيد تا آن هنگام كه زخمی سخت برداشت و يارای ادامه نبرد نيافت. در جريان خانه گرديهای پاسداران بعد از نبرد آمل عصر 6 بهمن دستگير شد. روز هفتم بهمن روزبه در كنار 9 تن از ياران سربدارش در حاليكه وی را روی صندلی نشانده بودند تيرباران شد. در نامه ای كه از او بجای مانده چنين ميخوانيم: اوضاع خوبست و سيل كماكان جلو ميرود تا آبراه آزادی را بيابد. تنها كوشش و سعی و آگاهی ميخواهد. من تا آنجا كه بتوانم در اين راه كوشش خواهم كرد. زيرا هدف زندگی و آينده ما جز اين نيست و نميتواند باشد. اميدوارم كه بتوانم تا انتهای راه را بپيمايم. راهی كه همه رفقای ما با عزت و افتخار پيموده اند. راه سرخ زندگی كردن. سرخ پيروز شدن.  

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفيق روزبه منافی
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در