Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
rouzbeh manafi

 

رفيق روزبه منافی در سال 1339 بدنيا آمد. برای تحصيلات راهی آمريكا شد و به كنفدراسيون پيوست. همزمان با قيام 57 به ايران بازگشت و بعنوان يكی از مسئولين تشكيلات ستاد (شاخه دانش آموزی اتحاديه) به فعاليت پرداخت. مدتی مسئول انتقال نشريه حقيقت به خوزستان بود. سپس در بخش تبليغات اتحاديه در تهران فعال شد. صراحت كلام، عدم پرده پوشی اشكالات موجود و پيشقدم شدن در انتقاد و انتقاد از خود از ويژه گيهای بارز رفيق روزبه بود. پائيز 59 به آبادان رفت و دوره آموزش نظامی را گذراند. بعد به تهران برگشت و در بخش كارگری فعاليت خود را ادامه داد. با طرح قيام مسلحانه از طرف اتحاديه روزبه بيدرنگ داوطلب پيوستن به سربداران شد. مخالفت جدی او با اقليت راست درون اتحاديه باعث شد كه عضويت وی را بحالت تعليق درآورند. اما او با تلاش خستگی ناپذير تماس خود با رفقای سربدار را برقرار كرد و درست يكروز قبل از قيام آمل خود را به شهر رساند. او سنگر به سنگر با مزدوران رژيم جنگيد تا آن هنگام كه زخمی سخت برداشت و يارای ادامه نبرد نيافت. در جريان خانه گرديهای پاسداران بعد از نبرد آمل عصر 6 بهمن دستگير شد. روز هفتم بهمن روزبه در كنار 9 تن از ياران سربدارش در حاليكه وی را روی صندلی نشانده بودند تيرباران شد. در نامه ای كه از او بجای مانده چنين ميخوانيم: اوضاع خوبست و سيل كماكان جلو ميرود تا آبراه آزادی را بيابد. تنها كوشش و سعی و آگاهی ميخواهد. من تا آنجا كه بتوانم در اين راه كوشش خواهم كرد. زيرا هدف زندگی و آينده ما جز اين نيست و نميتواند باشد. اميدوارم كه بتوانم تا انتهای راه را بپيمايم. راهی كه همه رفقای ما با عزت و افتخار پيموده اند. راه سرخ زندگی كردن. سرخ پيروز شدن.  

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 روزبه منافی
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در