Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
monir noormohamadi

رفیق منیر نورمحمدی در سال 1336 در شهر آمل در خانواده ای سنتی به دنیا آمد. از همان نوجوانی در تضاد با ارزشها، سنتها و رفتارهای فئودالی كه زنجیرهای بردگی زن هستند و پدر، مادر و برادر می خواستند بر او تحمیل كنند قرار گرفت. او تن به بندهای اسارت خانوادگی نمی داد. او تلاش كرد یك زن مستقل باشد و بر پای خود بایستد. منیر پس از گرفتن دیپلم، معلم روستاهای اطراف آمل شد. قبل از انقلاب 57 به یكی از فعالین خط سه بدل شد و فعالیتهای آگاهگرانه ای را در بین جوانان روستایی به پیش برد و در بین دهقانان محبوبیت كسب كرد. در دورن انقلاب 57 منیر نقش فعالی در سازمان دادن تظاهراتهای توده ای و درگیریهای خیابانی داشت. او پس از انقلاب به یاری جنبشهای دهقانی و كارگری شتافت و فعالیتهای آگاهگرانه ای را در رابطه با زنان به پیش برد. منیر در سال 59 به صفوف اتحادیه كمونیستهای ایران پیوست. رفیق منیز زنی پیشرو وحساس نسبت به مسئله زنان بود. زمانی كه قیود خانوادگی مانعی برای فعالیتهای وی شد جسورانه آنها را از هم گسیخت، ارتباطات خود را با خانواده اش قطع كرد و با اتكاء به یك خانواده كارگری زندگی مستقل خود ا سازمان داد. این حركت خلاف جریان در شهر آمل كه جو سنتی در آن غالب بوده وهر حركت شورشگرانه زنان ودختران جوان با انگ خوردنهای عقب مانده محكوم می شد، در آن دوران منحصر به فرد بود.

زمانی كه طرح قیام سربداران مطرح شد، رفیق منیر شكوفا شد. او مسئولیت شناسایی از مقرهای دشمن را بر عهده گرفت. منیر در تامین تداركات سربداران در زمینه های گوناگون و پخش اطلاعیه های نظامی سربداران در آمل فعالانه نقش گرفت. اومدت كوتاهی قبل از قیام دستگیر شد اما با هشیاری انقلابی توانست دشمن را فریب دهد وآزاد شود. در روزای پنجم و ششم بهمن به یاری رفقای سربداران شتافت و راهنمای دسته های قیامگر شد . مدت كوتاهی پس از قیام آمل مجددا دستگیر شد. این بار دشمن به هویت سیاسی تشكیلاتی وی كاملا پی برده بود. منیر در مقابل فشارهای دشمن ایستادگی كرد. توانست از پس عوارض روحی تسلیم شدن برخی از افراد سابقه دار و مورد اعتمادش بربیاید ونمونه شایسته ای از برخورد یك زن كمونیست را در سخت ترین شرایط به نمایش درآورد. منیر آگاهانه برای نجات جان برخی از رفقای دیگركه اسیر بود ند، جرمهای آنان را تقبل كرد و از مرگ نهراسید. درخت زندگی پربار و نمونه وارش در مرداد ماه 61 توسط مزدوران اسلامی قطع شد.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 خيرنساء نورمحمدی(منير)
 در تاريخ
 0000-00-00
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در