Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸                    
 
hasan amiri

رفیق حسن امیری

رفیق حسن امیری (كاك جلال): از فعالین گروه مبارزه برای آزادی طبقه كارگر؛ از فعالین جنبش كارگری در شهر اصفهان در سال 57؛ از اعضای برجسته اتحادیه كمونیستهای ایران و از مسئولین نظامی پیشمرگه های زحمتكشان در بوكان. معاون نظامی گروه وریا درجنگل.

رفیق حسن با وجود اینكه طرفدار نظرات رفیق جانباخته هاشم مازندرانی – مسئول شاخه آذربایجان اتحادیه – و مخالف طرح سربداران بود، اما فعالانه برای به اجرا درآوردن طرح اكثریت سازمان تلاش كرد و نقش و مسئولیتهای مهم بر عهده گرفت. او نمونه برجسته ای از بكاربست پرنسیپهای كمونیستی در رابطه با مناسبات میان اقلیت و اكثریت در یك سازمان كمونیستی بود. او در عین مبارزه اصولی برای نظرات خویش، تلاش داشت كه اتحاد عمل سازمان حفظ شود. رفیق حسن در پاییز سال 62 دستگیر شد. قهرمانانه در مقابل فشارهای دشمن ایستادگی كرد و به دفاع از آرمانهای كمونیستی پرداخت. رفیق حسن امیری در سال 63 به جوخه اعدام سپرده شد

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفیق حسن امیری
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در