Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
Alborz Javeri Shahni

رفیق البرز جاوری شهنی

 رفیق البرز جاوری شهنی (اكبر) در سال 1332 در خانواده ای متوسط در شهر مسجد سلیمان متولد شد. در سالهای 52 و 53 بعنوان سپاه دانش داوطلب خدمت در روستاهای محروم بندرعباس شد تا از نزدیك محرومیت توده های روستایی را در دروان (دروازه های تمدن شاه) مشاهده كند. مردمی كه به دلیل محرومیت از ابتدایی ترین نعمات زندگی به خاطر بیماری ساده ای فرزندانشان را از دست می دادند. این تجارب تاثیری عمیق بر ذهن رفیق البرز نهاد.

رفیق البرز در سال 55 برای ادامه تحصیل راهی آمریكا شد. پس از مدت كوتاهی جلب كنفدراسیون دانشجویان ایرانی (احیاء) شد. او سریعا به یك فعال پرشور جنبش دانشجویی در مناطق تگزاس و هوستون بدل شد. بواسطه آشنایی با كمونیسم انقلابی، فصل تازه ای در زندگی او آغاز شد. در ابتدای سال 57 به ایران بازگشت. با جمعی از پیشروترین روشنفكران انقلابی و كارگران مبارز خطه خوزستان تشكل "ماركسیست – لنینیستهای جنوب" معروف به "رزم خونین" را بنیان گذاشت. تشكلی كه در سال 58 به اتحادیه كمونیستهای ایران پیوست. البرز به همراه دیگر رفقایش فعالانه در مبارزات انقلابی آن دوران شركت جست. در شب قیام 22 بهمن نقش فعالی در تصرف ارگانهای دولتی در شهر مسجد سلیمان و مصادره سلاحها ایفا كرد.

او طی دوران 60 – 58 بعنوان یكی از اعضای هیئت مسئولین شهر اهواز نقش برجسته ای در سازماندهی مبارزات توده ای بر عهده گرفت. در تابستان 1360 به دلیل دستگیری رفیق محمد فرهادی، مسئولیت تشكیلات مسجد سلیمان را به عهده گرفت وبا جسارت به ترمیم ضربات وارد بر تشكیلات مسجد سلیمان پرداخت. رفیق البرز با جسارت یاری رسان رفقا در نقل و انتقال سلاح از جنوب به تهران برای آغاز مبارزه مسلحانه سربداران بود. پس از ضربه سراسری رژیم در تابستان 61، رژیم اقدامات گسترده ای برای دستگیری این كمونیست انقلابی سازمان داد. خانه ای كه رفیق البرز در شهر اهواز در آن  مخفی بود، مورد شناسایی مزدوران رژیم قرار گرفت. رفیق البرز با هشیاری توانست از دست پاسداران علیرغم تیری كه در اثر تیراندازی پاسداران به پایش خورده بود بگریزد و از طریق نواحی روستایی خود را به اصفهان برساند. رفیق البرز مصممانه به  دفاع از فعالیتهای "كمیته موقت رهبری" برای بازسازی تشكیلات اتحادیه برخاست و با استواری و استحكام ایدئولوژیك شانه به زیر بار مسئولیتهای خطیرنهاد. در همین رابطه او در زمستان 1361 به جنگلهای آمل اعزام شد. متاسفانه رفیق البرز در درگیری 12 اسفند سال 1361، مورد اصابت گلوله پاسداران قرار گرفت وجان باخت. خاطره این كمونیست آگاه و جسور برای همیشه در ذهن طبقه كارگر ایران بویژه كارگران خطه جنوب نقش بسته است.

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 البرز جاوری شهنی
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در