Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جانباختگان   جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ ژانويه ۲۰۲۰                    
 
Shokrolah Ahmadi

رفیق شكرالله احمدی

رفیق شكرالله احمدی (محمود اف) در سال 1330 درمحله فیض آباد كرمانشان متولد شد. اگرچه وی در محیطی مذهبی و صوفی مسلك بزرگ شد، اما از همان نوجوانی به نقش وماهیت خرافات مذهبی پی برد و به افشاگر پی گیر جهل و خرافه و مذهب بدل شد. او همانند بسیاری از نوجوانان انقلابی آن دوره، شیوه زندگی صمد بهرنگی را الگو قرار داد و شغل معلمی را انتخاب كرد و راهی روستاهای مناطق عقب مانده مرزی درمنطقه ثلاث باباجانی شد. او فقط تعلیم نمی داد بلكه همواره خود نیز تعلیم می یافت. او توانست مناسات عمیق وفشرده ای با توده های روستایی برقرار كند؛ با آنان در آمیزد و همدل و همدم فقیرترین اقشار روستایی از زن و مرد  و كودك شود و با درد و رنج زندگی شان از نزدیك آشنا شو د. رفیق شكرالله با كسب آگاهی انقلابی، به عمق مناسبات عقب مانده حاكم بر جامعه پی برد. او به یك ناقد استوار و فعال فئودالها و شیخهای منطقه كه روح و جان مردم را به بند كشیده بودند، بدل شد. به خاطر خصوصیات انقلابی و مبارزه جویانه اش "كاك شكور" سریعا در میان فقیرترین اقشار منطقه محبوبیت یافت. در همین دوره به سازمان كمونیستی شفق سرخ پیوست. او مبلغ پیگیر ایده های كمونیستی در میان جوانان منطقه شد. یك بار به آلمان سفر كرد و با كوله باری از كتب و نشریات كمونیستی به تركیه بازگشت. او با شناختی كه از مناطق مرزی داشت، و با عبور از كوههای سربلند كردستان، بطورغیرقانونی به كشور بازگشت و با تلاش و جدیت فراوان به پخش آثار ماركسیستی پرداخت.

رفیق "شكور" نقش مهمی در مبارزات مردم منطقه علیه رژیم شاه داشت. با منحل شدن "شفق سرخ" در سال 58 وی به صفوف اتحادیه كمونیستهای ایران پیوست. او از بنیانگزاران و فعالین اتحادیه دهقانی منطقه روانسر بود. با یورش رژیم به جنبش انقلابی كرد، او پشت جبهه فعالی را در منطقه ثلاث باجانی برای جنبش كردستان سازمان داد. رفیق شكرالله احمدی در مهرماه سال 1360 پیشقدم شركت در مبارزه مسلحانه سربداران شد. جدیت، نظم و انظباط انقلابی وی زبانزد همه رفقا بود و همگی را تحت تاثیر قرار می داد. متاسفانه رفیق "محمود اف" پس از مقاومت قهرمانانه ای كه رفقا هنگام عقب نشینی در باغ نارنج سازمان دادند و در هنگامه نبرد تن به تن زمانیكه اسلحه اش از كار افتاده بود، به اسارت دشمن درآمد. در روز 9 بهمن 1360، رفیق شكرالله احمدی با سری افراشته و با نگاه بر افق پیروزی توده ها در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت.او همراه با 7 تن دیگر از رفقا در استادیوم شهر آمل و در ملاء عام تیرباران شد. مردم منطقه ثلاث باباجانی عمیقا از مرگ كسی كه همواره پیام آور شادی و زندگی بود، متاثر شدند و یادش را گرامی داشتند.    

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 شكرالله احمدی
 در تاريخ
 2013-01-10
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در