Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ آوريل ۲۰۲۰                    
 
گزارش بیستمین سالگرد کشتار بزرگ 67

 

گزارش بیستمین سالگرد کشتار بزرگ 67

Tekstvak:

 

رژیم پوسیده و خونخوار جمهوری اسلامی،

 

ما اینجا جمع شدیم تا یه شما اطمینان دهیم همانطور که در طی سی سال گذشته نشان دادیم تمام عاملین و آمرین جنایات  دهه شصت و نظامتان را به محاکمه خواهیم کشید.

 

سی سال زندانی؛ شکنجه و اعدام بهترین فرزاندان مردم، سی سال سنگسار و حلق آویز کردن زنان که حاضر نبوده اند به قوانین ضد زن تان تن دهند. سی سال اعدام کودکان و نوجوانان، سی سال سر به نیست کردن روشنفکران و روزنامه نگاران - شکنجه و تجاوزجنسی  و قتل زهرا کاظمی هرگز نه فراموش و نه بخشیده خواهد شد.

 

وقتی شبانه در تابستان 67 هزاران زندانی سیاسی را اعدام می کردید و آنها را در کانتینر های گوشت ریخته و شبانه آنها را در گورهای دسته جمعی دفن میکردید تصور نمی کردید روزی راز این جنایت بر ملا می شود.

 

 ما امروز اینجا جمع شدیم با به شما اطمینا ن دهیم که راز جنایت هایتان برای تمام مردم  بر ملا می شود و می رود تا تبدیل به جنبش عظیمی برای ریشه کن کردن نظامتان شود. اگر هیتلرها وپینوشه ها توانستند از زیرمجازات و عدالت فرار کنند شما نیز میتوانید. اطمینان داشته باشید که جنایت هایتان بی پاسخ نخواهد ماند.

 

با توطئه های مزبوحانه تلاش دارید چند صباحی دیگر به عمر ننگین تان ادامه دهید. بدین منظور  چوبه های دار در خیابان ها بر پا میکنید؛ هزاران زن و جوان را در ملا عام شلاق میزنید؛ اپوزیسیون سازی می کنید؛ اشک تمساح میریزید و جنایت هایتان را به یکی دو نفر حواله می دهید تا تمام دستگاه ظلم و ستم تان را از زیر خشم مردم برهانید. ولی تمام اینها بیهوده است! ما مصمم ایم تمام این جرثومه ی فساد؛ تمام این دستگاه ظلم و بیدادگری را به زباله دان تاریخ بیندازیم.

 

ما اینجا جمع شده ایم تا به شما اطمینان بدهیم همانطور که در طی سی سال گدذشته لحظه ای برای سرنگونی تان از پا ننشسته ایم تا محاکمه و مجازات تمام افراد و مرتکبین این جنایات و نظام پوسیده تان به مبارزات مان ادامه خواهیم داد.

 

                                                                  ******

 

این سخنان آناهیتا رحمانی از طرف حزب کمونیست ایران (م- ل – م) در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در آتاوا (کانادا)  بود.

 

 به مناسبت بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 جمعی از سازمانها و احزاب انقلابی  سیاسی و فرهنگی  به دعوت کانون خاوران برای اعتراض به جنایت جمهوری اسلامی در تابستان 67 و همچنین اعتراض به زندانی و حکم اعدام دانشجویان، درروز 26 آگوست در جلوی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا جمع شده و خشم و نفرت خود را از رژیم ددمنش جمهوری اسلامی به نمایش گذاشتند.این برنامه با سرود انترناسیونال آغاز گردید و سپس  تمام  گروهها و احزاب انقلابی پیامهای خود را خواندند جمعیت خشمگین تظاهر کننده در جلو سفارت جمهوری اسلامی یک صدا  فریاد میزدند:

 سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

 قطع فوری اعدام – شکنجه – سنگسار

محاکمه و مجازات آمرین و عاملین جنایات دهه شصت

آزادی زندانی سیاسی

سفارت جمهوری اسلامی بعنوان نماینده رژیم ضد بشری؛ رژیم قتل، شکنجه، سنگسار و زندان باید در تمام کشور ها بسته شود

 

 سپس جمعیت تظاهر کننده که بیش از صد نفر بودند با شعارها و پرچمهای خود به طرف پارلمان کانادا بحرکت در امدند.

 

در طول مسیرشعار افشاگرانه در مورد جنایات رژیم  داده میشد و  اعلامیه پخش می گردید. در جلوی پارلمان قطعنامه پایانی این مراسم  که قبلا به توافق تمام گروههای شرکت کننده رسیده بود خوانده شد. در پایان فریدون فرهی با صدای گرم خود دوباره سرود انترناسیول را خواند.

 

                                                                هواداران حزب کمونیست ایران ( م – ل – م ) شاخه تورنتو

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 گزارش بیستمین سالگرد کشتار بزرگ 67 رژیم پوسیده و خونخوار جمهوری اسلامی،
 نوشته
 هواداران حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست) ـ کانادا
 در تاريخ
 2008-08-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در