Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
مرگ مشكوك يك جوان مبارز كرد

مرگ مشكوك يك جوان مبارز كرد!

 

عصر روز شنبه 26 ارديبهشت، در ميان بهت و ناباوري فراوان ، پيكر حلق آويز شده، «فواد گوران پديدار» (24 ساله) در اتاقش كشف شد. فواد كه در رشته مهندسي عمران فارغ التحصيل شده بود، در تهران مشغول گذراندن ماههاي آخر خدمت نظام وظيفه اجباري بود. او مدتها تحت فشار اطلاعات ارتش قرار داشت. به گفته شاهدان عيني در محل، فواد صبح روز شنبه توسط ماشيني ناشناس از مقابل خانه اش برده شد. ساعاتي بعد زماني كه پدرش و هم اتاقي اش به خانه برگشتند با پيكر حلق آويز شده فواد روبرو شدند. شواهد حاکی از انجام يك جنايت بزدلانه است.  

فواد از آن دسته جواناني بود كه محبوب دوستان و اطرافيانش بود. جوان مبازر كردي كه تن به ارزشهاي جمهوري اسلامي نمي داد و در مقابل آنان سر فرود نمي آورد.

جواني ورزشكار، كوهنورد كه آگاهانه تلاش داشت خود را سالم نگهدارد و روحيه اعتماد و و اميد و خوشبيني را به اطرافيانش بدمد.

بنا بگفته اطرافيان فواد، او  از شش ماه پيش شديدا تحت فشار ماموران اطلاعات ارتش  قرار داشت. بارها به زندان انفرادي فرستاده شد تا روحيه اش را خرد كنند. بارها از وي خواستند كه با آنان همكاري كند. اما فواد بهيچوجه زير بار نرفت و شجاعانه هر بار به افشاي مزدوران جمهوري اسلامي پرداخت. او اين مسئله را در سطح وسيع با دوستان دانشجو و همدوره اي هايش طرح كرد. به همين دليل بيشتر مورد اذيت و آزار و تهديد  قرار گرفت. روحيه پرطراوت و سر زنده فواد زبانزد خاص و عام بود. وي از آن دسته جواناني بود كه جمهوري اسلامي نه با مواد مخدر توانست وي را به بند كشد و نه با تهديدهاي سركوبگرانه مرعوبش كند.

مرگ فواد بخشي از مرگهاي مشكوك جوانان مبارز و پيشروئي است كه در ايندوره پيكرهاي شان در گوشه و كنار كشور پيدا مي شود. جواناني كه تن به جمهوري اسلامي نمي دهند، قيد و بندهايش را به هيچ مي انگارند. جواناني كه آسان تن به اجبارات نمي دهند و از وعده هاي دروغ و تظاهر و دوروئي متنفرند. جواناني كه بزرگترين تهديد براي اين نظام ضد زن، ضد كارگر، ضد كشاورز، ضد ملل ستمديده و ضد جوان به حساب مي آيند.

شايعه خودكشي فواد، مورد قبول هيچكس قرار نگرفت. سنندج شاهد تشيع جنازه پرشكوه چند هزار نفره براي فواد بود. دوستان وي با پخش تراكتهائي ياد وي را گرامي داشتند و مشكوك بودن مرگ وي را به همگان اعلان كردند.

ما ضمن اعلان همدردي با اعضاي خانواده، ياران و دوستان فواد از همگان مي خواهيم به افشاي اين جنايت بپردازند و خواهان رسيدگي به آن و روشن شدن كليه حقايق مربوطه شوند. مراسم هاي گراميداشت فواد عزيز را در سنندج و كرمانشان به محلي براي افشاي جسورانه جمهوري اسلامي بدل كنند.

ما از همگان مي خواهيم كه با بالا بردن هشياري خود به مقابله با شيوه هاي سركوب جديدي كه جمهوري اسلامي بكار گرفته، بپردازند و فشارهائي كه بر امثال فواد اعمال شده را افشا  و فعالانه به حفاظت از جان اين دسته از جوانان بپردازند.  اين واقعيتي است كه جوانان و فرزندان ما، عزيزان و دلبندان ما هيچ امنيتي در اين نظام ندارند. نظم ارتجاعي حاكم حاصلي جز بي آيندگي، بيكاري، تحقير، امر و نهي، و محروميت براي نسل جوان ندارد. اين نظام هيچ ارزشي براي جوانان قائل نيست و جوانان هيچ شانسي در چارچوبه اين نظام پدرسالار ارتجاعي ندارند. تنها چاره كار انقلاب است. انقلابي كه بدون شركت جوانان به پيش نخواهد رفت. انقلابي كه به حساب تك تك خونهاي ريخته شده، بدون شك رسيدگي خواهد كرد.

 

ياد فواد گوران پديدار گرامي باد!

مرگ بر رژيم جمهوري اسلامي ايران!

زنده باد انقلاب، زنده باد كمونيسم!

حزب كمونيست ايران (ماركسيست _ لنينيست _ مائوئيست)

 ارديبهشت 1383

 

 

نشانی های حزب کمونيست ایران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست)

صندوق پستی: POSTFACH 900211, 51112 koln, GERMANY

تارنمای حزب کمونيست ايران (م ل م): WWW.SARBEDARAN.ORG

پست الکترونيکی: Haghighat@sarbedaran.org

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 مرگ مشكوك يك جوان مبارز كرد!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2004-04-20
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در