Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
آن جنایتهای نابخشــودنی

 

آن جنایت های نابخشــودنی

در تابستان 67 با فرمان خمینی، هزاران زندانی سیاسی کمونیست که نظام طبقاتی و خرافه خدا و دین را باور نداشتند؛ و یا زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین بودند، در دادگاه های تفتیش عقاید و در سوال و جواب هایی چند دقیقهای به اعدام محکوم شدند. سوال اصلی برای کمونیستها این بود: «آیا خدا را قبول داری، بهشت و جهنم را قبول داری یا نه؟» و برای مجاهدین مسلمان: «آیا سازمانت را محکوم میکنی یا نه؟» در قوانین اسلام مجازات اعدام مدعی تحقق دو «حق» است: حق الله و حقالناس. حقالناس به گرفتن «حق مردم» مربوط است و مجازات آن قوانین وحشیانه قصاص و چشم در برابر چشم است که عموما مردم بینوا و غیرسیاسی را هدف قرار میدهد. اما در مورد «حق الله»، هدف محاربین و کفارند. در کشتارهای دهه 60 و سال 67، جمهوری اسلامی در پیِ گرفتن «حقالله» بود. آن ها این کشتارها را نابودی «محاربین با خدا» و «نابودی منافقین» اعلام کردند. اما چون الله وجود ندارد که کسی حق او را ضایع کند، محارب او باشد و یا مزاحم ریاست او در امور دنیوی، پس باید ریشه این جنایت را در جایی دیگر جست. قتل عام سال 67 که در شرایط سیاسی اجتماعی مشخصی صورت گرفت، دنبالۀ کشتارهایی بود که در سال های آغازین جمهوری اسلامی (دهه 60) در جواب به هر مخالفتی با حاکمیت صورت گرفت. برخورد جمهوری اسلامی با مخالفینش، آئینۀ تمام نمای یک جامعه طبقاتی و دینی بود؛ یک نظام کهنه و پوسیده که فقط بر پایۀ ستمگری و تک عقیدهای و به ضرب کشتار و خفقان میتوانست خود را سرپا نگهدارد. حاکمیت اقلیتی که با چنگ انداختن و تملک بر تمام منابع تولیدی و تصرف قدرت سیاسی، با پشتوانۀ نیروهای سرکوب گر، مردم را استثمار میکنند، به بند میکشند، بر استخوان های مردم نشسته و «مشیت الهی» را موعظه میکنند. کشتارهای دهۀ 60 بیان رابطۀ این نظام با اکثریت مردم بود که پیشروترین آنها برای رسیدن به جامعهای که در آن از بردگی و خفت اثری نباشد، به پا خاسته بودند. پس سخت ترین انتقام باید گرفته میشد و مناسبات دو طرف با «خون و شمشیر» روشن میشد.تعداد اعدام شدگان سال 67 چهار هزار نفر گفته شده است. اما هنوز تخمین آن دشوار است. بههر کنار و گوشۀ کشور که میروی با گورستانهایی پرت و گورهایی بی نام و با نام روبرو میشوی که مردم محلی میگویند: «این گور آنهاست». گورستانی بی مرز شیار کردهاند.کشتار دهه 60 عین کوه بر دل و ذهن مردم، و بیشتر از همه بازماندگان آن، سنگینی میکند. بازماندگان، سال های سختی را از سر گذراندند که شاید فقط قلم خودشان بتواند ذرهای از آن را بیان کند. سال هایی که خشم و اندوه سینۀ هزاران «مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند و رفیق داغدار» را در هم فشرد. سال هایی که بسیاری «سرها در گریبان» بود تا مگر مورد اتهام همکاری و همدردی با «محاربین» قرار نگیری.اما سخن گفتن از آن سالها قصهای برای عزاداری و گریه نیست. فقط حکایت رنجها نیست. سخن گفتن از آن سال ها، و مکررا سخن گفتن، بازخوانی تاریخ یک دولت ارتجاعی و مبارزه علیه آن است، بازخوانی تاریخ فکر و عمل یک نسل انقلابی، فداکار و آرمان جو است که پیشتاز و نوید دهندۀ جامعۀ نوین کمونیستی بود. موردی است بی بدیل برای تبلیغ و اشاعۀ ایدهها و اعمال مبارزین کمونیست و درس آموزی نقادانه از آنان برای اینکه مجهزتر از قبل مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پایه ریزی نظام عادلانه کمونیستی را به پیش ببریم.

 

بر گرفته از نشريه آتش شماره 9

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 آن جنایت های نابخشــودنی
 نوشته
 نشریه آتش ـ شماره 9
 در تاريخ
 2012-08-22
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در