Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 زندان   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
جمهوري اسلامي و كنوانسيون بين المللي رفع شكنجه و تبعيض

جمهوري اسلامي و كنوانسيون منع تبعيض و شكنجه

شوراي نگهبان اعلام كرد كه الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و الحاق به كنوانسيون منع شكنجه، خلاف شرع و در تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

آنچه بر خبرنگار جانباخته زهرا كاظمي گذشت، نمادي از حكم جلادانه و زن ستيزانه شوراي نگهبان رژيم مذهبي است. از اين نظام ستمگر، جز اين انتظار نيست. هر دو جناح جمهوري اسلامي در اين جنايات شريكند. فقط ساده لوحان مي توانند از اين نظام جنايت و تجاوز انتظار اصلاح داشته باشند. چه شوراي نگهبان كه حكم به منع الحاق به كنوانسيون داده، چه آن گروه از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه طرح الحاق را به تصويب رساندند، هدفي جز حفظ اين نظام ضد مردمي و زن ستيز ندارند. «اصلاح طلبان» رژيم در مجلس طرح الحاق ايران به اين كنوانسيون را تصويب كردند. اما هدفشان نه رفع تبعيض و شكنجه بلكه چيز ديگري است. اشرف بروجردي كه معاون اجتماعي وزير كشور است مي گويد: «با توجه به فشارها و تبليغات كشورهاي خارجي نپذيرفتن اين كنوانسيون در تغيير شرايط بين المللي كشور ما موثر خواهد بود.» هدف اين فريبكاران دوم خردادي از طرح الحاق حتي گول زدن زنان ستمديده كشور و مردم آگاه و ترقيخواه نيست! بعد از رسوا شدن خاتمي و جريان دوم خرداد، اينها مي دانند كه حنايشان براي مردم ديگر رنگي ندارد. هدفشان فقط اين است كه دل اربابان غربي را بدست بياورند و شرايط نامناسبي كه در سطح بين المللي براي رژيم اسلامي بوجود آمده را عوض كنند. يادتان هست كه بر سر انتصاب همين چند نماينده زن در مجلس و كابينه چه جنجال و تبليغاتي به پا كرده بودند؟ وعده هاي دوم خردادي ها در مورد رفع تبعيض از زنان يادتان هست؟ حالا ببينيد همان چند نماينده زن در مجلس و دولت كه در واقع نه نماينده منافع زنان ستمديده ايران، بلكه نماينده بخشي از حاكميت سرمايه داري - فئودالي هستند در مورد طرح الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان چه مي گويند. اشرف بروجردي به فسيل هاي شوراي نگهبان و حوزه علميه اطمينان مي دهد كه : «الحاق به اين كنوانسيون به معناي پذيرفتن همه مفاد آن نخواهد بود.» و فاطمه راكعي كه عضو كميسون فرهنگي مجلس هم هست بر ظاهري بودن و لازم الاجرا نبودن مفاد اينگونه كنوانسيون ها تاكيد مي كند: «50 كشور اسلامي با شروط تحفظ كلي و جزئي به اين كنوانسيون پيوسته اند و تا كنون شاهد تحولي از آن نوع كه مخالفين از آن سخن مي گويند(در اين كشورها ) نبوده ايم.» اين شخص در واقع  دارد به شوراي نگهبان قول مي دهد كه مي شود به كنوانسيون ملحق شد ولي كماكان به زنان تجاوز كرد و موقعيت ستمديدگي و اسارت زن را در جامعه حفظ كرد. قوانين شرعي و مدني زن ستيزانه و تبعيضات اجتماعي و اقتصادي و سياسي عليه زنان را حفظ كرد. فرهنگ و ايدئولوژي پوسيده و خرافي قرون وسطائي كه پدرسالاري و مردسالاري يكي از اركان اساسي آن است را حفظ كرد. يعني مي توان با اين الحاق، آب و رنگ تازه اي به چهره زشت اسلامي زد بدون آنكه آب از آب تكان بخورد. و بالاخره حرف آخر را مثل هميشه در جمهوري اسلامي يك مرد مي زند. آخوندي به نام مجيد انصاري كه نماينده تهران است مي گويد: «مجلس شوراي اسلامي به دليل رفع اين تهمت از جمهوري اسلامي كه نفي كننده حقوق زنان است و پايبند به ميثاق هاي جهاني نيست به تصويب كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان پرداخت». معني رك و راست حرف او اينست كه تصويب طرح الحاق توسط اينان، هيچ ربطي به منع تبعيض عليه زنان ايران ندارد! تنها ارزشي كه حرفها و حرافي هاي اين فريبكاران و رقيبان حكومتي آنان دارد اين است كه به عنوان سندي بر هزاران سند و جنايت و خيانت افزون شود و آينده نزديك به دادگاهي كه مردم ايرن عليه سران جمهوري اسلامي بر پا خواهند كرد عرضه شود.

بيائيد با عزمي مستحكمتر از گذشته آستين ها را بالا بزنيم. براي آنكه سرچشمه جنايت و تجاوز و چپاول رژيم اسلامي خشكانده شود، براي آنكه آمران و عاملان كشتار و شكنجه بيست و چهار ساله به سزاي اعمال خود برسند، براي آنكه نشاني از تبعيض و بي عدالتي و ستم برجاي نماند، براي آنكه داغ ننگين خرافه و فرهنگ عقب مانده و زن ستيز از پيشاني جامعه ما پاك شود، براي آنكه آتش شورش و عشق به پيروزي در ذهن ميليونها زن و مرد ستمديده و زحمتكش شعله كشد، براي آنكه شور آينده و شادي و بهروزي در نگاه ميليونها جوان موج زند، بايد همگي آستينها را بالا بزنيم. بايد با اتكاء به نيروي خشم و مبارزه خود حساب نظام جمهوري اسلامي و سران و حاميانش را برسيم. ما در  اين راه به كمك و حمايت هيچ نيروي ستمگر خارجي نبايد دل ببنديم. قدرتهاي خونخوار سرمايه دار و استعمارگر كه دمار از روزگار مردم عراق و افغانستان و فلسطين و سراسر دنيا درآورده اند، هيچ چيز براي مردم ما به ارمغان نخواهند آورد مگر فقر و بدبختي و بندگي. خميني و جمهوري اسلامي را همين آمريكا و اروپا براي جامعه ايران سوغات آوردند و به جاي مهره از كار افتاده شان يعني شاه و رژيم سلطنتي به مردم تحميل كردند. واي بر ما اگر به مهره هاي جديد اينان راه دهيم و از قدرت خويش براي فتح آينده و ساختن جامعه اي نوين و مترقي و انقلابي غافل شويم.

آزادي و پيروزي را بايد به چنگ آورد! آينده را بايد با دست خود ساخت!

 

حزب كمونيست ايران (ماركسيست - لنينيست - مائوئيست)

 

5 شهريور 1382

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 جمهوري اسلامي و كنوانسيون منع تبعيض و شكنجه
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2003-08-27
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در