Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 مسئله ی ملی   پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ فوريه ۲۰۲۰                    
 
مردم مهاباد به یاوه گویی های سردار احمدی مقدم پاسخ دادند

ديروز، يکبار ديگر مردم مهاباد به یاوه گویی های سردار احمدی مقدم پاسخ دادند!

 

شورش خلق کرد بر حق است. آنان تحقیر و لگدمال شدن را حتی اگر به قیمت جانشان تمام شود، نمی پذیرند. آنان نیروهای سرکوبگر دشمن را در خاک سرزمینشان بگور می سپارند. کمونیستها و انقلابیون واقعی همدست توده ها ی به پا خاسته  هستند.

چند روز پس از سخنان سردار احمدی مقدم فرمانده مزدور نیروی انتظامی کشور و شرور خواندن جوان مبارز کرد شوانه سید قادری که سبعانه بدست مزدوران رژیم بقتل رسيد، سرتیپ احمد گراوند فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی ، با تکرار همان فحاشی ها گفت:"عده ای در جریان در گیری ها ی اخیر مهاباد، از یک شرور یک قهرمان درست کردند و رسانه ها آن را علیه نظام تبلیغ کردند" متعاقب این توهین به جانباخته گان خلق

، روز گذشته سه شنبه 25 مرداد،  مردم مبارز مهاباد بار دیگر از زن ومرد، جوان و پیر در خیابان و محلات شهر دست به اعتراض زدند و با نیروهای رژیم به جنگ وگریز پرداختند. این درگیریها بنا بر برخی گزارشات تا نیمه شب ادامه داشته ، هنوز از میزان تلفات و دستگیری ها آماری در دست نیست.

از سه روز قبل رژیم با نزدیک شدند 25 گلاویژ (مرداد)ماه سالگرد تاسیس حزب دموکرات کردستان ایران دست به تدابیر پیشگیرانه ای زد. شهرداری تمامی لاستیکهای مستعمل ماشین ها را از سطح شهر و حومه  جمع آوری کرده و نیروهای نظامی رژیم برای ممانعت از اینکه جوانان در کوهها و تپه های شهر به مناسبت این روز جشن بگیرند و آتش روشن بکنند  تمام تپه ها و کوههای اطراف شهر را به اشغال خود در آورد. علیرغم این تدابیر پیشگیرانه نوجوانان و جوانان پر شور شهر با بر پا کردن آتش مزدوران را به درون محلات و کوچه ها کشیده اند. هنگامیکه که  ماموران آتش نشانی تحت حمایت نیروهای نظامی برای خاموش کردن آتش به این محلات میروند با مقاومت جوانان محل روبرو میشوند.

از سوی دیگر سرکوب، دستگیری، ارعاب و جنایت در سایر شهرهای کردستان ادامه دارد. متاسفانه یکی از دستگیر شده گان شهر جوانرود  به نام "فریدون عباسی"پس از چند روز اسارت در دست مزدوران اطلاعات منطقه جانباخت. درود برخاطره سرخ  "فریدون عباسی" عزیز !

در شهرهای مختلف کردستان جوانان و نوجوانان کرد که دسترسی به اینترنت و کامپیوتر دارند با تکثیراطلاعیه های نیروهای ضد رژیم  و یا صدور تراکت های کوچک، مردم را به ادامه مبارزه فرا می خوانند ، بخشی از این جوانان توسط ماموران رژیم دستگیر شده و پس از خانه گردهایی که رژیم در کردستان به راه انداخته کامپیوترها را نیز ضبط کرده اند، صفحه اصلی بسیاری از مونیتورها به عکس "شوانه" مزین شده است.

بار دیگر ما جوانان، زنان، دانشجویان و همه فعالین کارگری و مردم ایران  در سراسر کشور را فرا میخوانیم که با انعکاس مبارزات خلق قهرمان کرد به مقابله و مبارزه با این جنایات بپردازند.

 

 

درود بر خاطره سرخ  جانباختگان خلق!

مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری  اسلامی ایران !

زنده باد انقلاب!

 

حزب کمونیست ایران(م-ل-م)

26مرداد ماه 1384

 2005-08-17

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ديروز، يکبار ديگر مردم مهاباد به یاوه گویی های سردار احمدی مقدم پاسخ دادند!
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست)
 در تاريخ
 2005-08-17
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در