Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سربداران   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
پارسابناب

تصحيح اشتباهات آقای پارسا بناب

 

چندی پيش جلد دوم کتاب "تاريخ صد ساله احزاب و سازمانهای سياسی ايران (1384 – 1284 ) - از انقلاب 1357 تا  توسط آقای پارسا بناب در آمريکا منتشر شد. اين کتاب اخيرا در اروپا نيز توزيع شده است. بخشی از اين کتاب به تاريخ "اتحاديه کمونيستهای ايران" اختصاص يافته است. متاسفانه لغزشهائی در بررسی تاريخ "اتحاديه ...." توسط نويسنده صورت گرفته نيازمند تصحيح است.

ما يکسال پيش اين نکات نادرست را پس از شنيدن سخنرانی آقای پارسا بناب در اتاق پالتاکی "سوسيال فروم" در نامه ای خصوصی  به ايشان متذکر شديم و از ايشان خواستيم به گونه ای مناسب آنها را تصحيح کنند. از آنجا که تا کنون اقدامی در اين جهت توسط ايشان صورت نگرفته و کتاب مذکور نيز در سطح وسيع پخش شده ما نامه فوق را منتشر می کنم تا خوانندگانی که به مطالعه تاريخ "اتحاديه ..." علاقمندند مانند اين تاريخ پژوه دچار اشتباه نشوند.

 

حزب کمونيست ايران (م ل م )

بهمن 1386

 

 

آقای پارسا بناب عزيز:

 

با درودهای گرم

 

ما در جريان تلاشهای شما برای تدوين تاريخ  احزاب و سازمانهای چپ در ايران قرار داريم. بدون شک اين مسئوليت خطيری است که بر دوش گرفته ايد. ما از دشواريهائی که در زمينه تاريخنگاری چپ موجود است با خبريم. بويژه آنکه احزاب و سازمانهای چپ در ايران تقريبا همواره تحت پيگرد، سرکوب و خطر شکنجه و اعدام قرار داشته و کمتر کسی در طول تاريخ صد ساله اخير صدای آنان را منعکس کرده است. در نتيجه انجام اينکار در هر سطحی که باشد امر مثبتی است و در خدمت ارتقا آگاهی همگان بويژه نسل جوان قرار دارد.

ما سخنرانی شما در مورد اتحاديه کمونيستهای ايران را در اتاق پالتاکی”سوسيال فوروم" شنيديم. با کمال تاسف متوجه شديم که بخشی از سخنان شما در مورد تاريخ "اتحاديه کمونيستهای ايران" حاوی نکات نادرستی است.  فاکتهائی که در رابطه با تاريخ "اتحاديه ..." ارائه داده ايد  در پاره ای موارد  نادقيق، غلط و شبه آور است. پاره ای اظهار نظرات شما می تواند موجب برداشتهای سياسی بسيار غير واقعی و غلط شود. اين اظهار نظرات عمدتا مربوط به دوره سربداران است.

 

شما در سخنرانی تان گفته ايد که : "کادرهای اتحاديه با همکاری برخی مليون و عناصر طرفدار بنی صدر تحت نام سربداران به مبارزه مسلحانه عليه رژيم اسلامی برخاستند." ما نمی دانيم شما اين اطلاعات خود را از چه منبعی تهيه کرده ايد. اما اين فاکت کاملا خلاف واقعيت است. پيداست که شما حتا به کتاب "پرنده نوپرواز" که در تابستان 1383 منتشر شد  رجوع نکرده ايد. (بخشهای اصلی اين کتاب به مرور در نشريه حقيقت طی سالهای 82 – 1380 چاپ شده بود.) اين کتاب سندی معتبر و دست اول از قيام سربداران است. همانگونه که در اين کتاب آمده حرکت سربداران را اتحاديه کمونيستهای ايران فقط و فقط با اتکاء به نيروی خويش راه انداخت. پس از آن عده ای از جوانان که در گذشته گرايش به اين يا آن سازمان داشتند يا به هيچ سازمانی مرتبط نبودند به آن پيوستند. تمام فاکتها در کتاب "پرنده نوپرواز" موجود است. اين کتاب تمام وقايع حرکت سربداران را از زمان تصميم گيری تا اجرا و پس از آن از زبان يکی از شرکت کنندگان اين حرکت شرح می دهد. بعلاوه، بخش بزرگی از اين کتاب به تجديد چاپ اسناد تاريخی مهم اتحاديه کمونيستهای ايران در باره اين قيام اختصاص يافته است. اسنادی که می تواند ياری رسان شما در ارائه دقيقتر فاکتها باشد.

 

در جای ديگر سخنرانی تان گفته ايد: "اتحاديه در پائيز 1360 به شورای ملی مقاومت پيوست." اين هم فاکت نادرستی است. اتحاديه کمونيستهای ايران هيچگاه عضو شورای ملی مقاومت نبوده و حتی در يک جلسه اين شورا هم شرکت نکرده است. بهار سال 1361 يعنی بعد از نبرد مسلحانه پنجم بهمن سربداران در آمل فردی از سوی سازمان ما با شورای ملی مقاومت در خارج از کشور در تماس قرار گرفت. اين در شرايطی بود که در اتحاديه اختلاف نظرات شديدی موجود بود واتحاديه کمونيستها درحال تدارک برگزاری شورای چهارم سازمان برای حل قطعی مسائل درونی بود. اما پيش از برگزاری شورا اتحاديه کمونيستها تحت ضربه شديد رژيم قرار گرفت و بخش زيادی از رهبران، کادرها و اعضايش دستگير شدند. همزمان با اين ضربه فرد نامبرده در خارج از کشور از سوی خود اعلاميه ای با مضمون پيوستن به شورای ملی مقاومت نوشت و منتشر کرد که هيچ اعتبار رسمی و سازمانی نداشت. (و البته اين شخص کمی بعد خود دست از هر گونه فعاليت سياسی شست) زيرا اين گونه تصميم گيری ها تنها در صلاحيت مرکزيت و شورا يا کنگره يک سازمان است و مسئله تصميم گيری اين فرد و آن فرد نمی تواند باشد. بعد از شکل گيری دوباره کميته رهبری اتحاديه و ترميم ضربات، شورای چهارم سازمان  در بهار 1362 تشکيل شد و عدم عضويت ما در شورای ملی مقاومت را تصريح و تاکيد کرد و به اطلاع عموم رساند. اما عليرغم اينها سازمان مجاهدين و شورای ملی مقاومت تا مدتی کوشيدند با شايعات بی اساس پيرامون اين مسئله از يک طرف نبرد سربداران را بخود بچسبانند. از طرف ديگر بدروغ اتحاديه کمونيستها را بر سر نحوه برخورد به مجاهدين و شورا باصطلاح دو خطی جلوه دهند.

 

جملگی نکات فوق بطور رسمی در راديوی صدای سربداران در تاريخ دهم مرداد 1368 اعلام شد و همزمان در مجموعه گفتارهای راديوئی موسوم به "صدای سربداران" چاپ و در دسترس همگان قرار گرفت.

 

مضافا کتاب "پرنده نوپرواز" در زمينه رابطه ما با مجاهدين بر جزئيات بيشتری پرتو افکنده است و فاکتهای بيشتری می تواند در اختيار شما قرار دهد. 

در زمينه فعاليتهای اتحاديه کمونيستهای ايران پس از شکست قيام آمل و ضربه سراسری سال 1361 نيز اطلاعات ارائه شده توسط شما بسيار محدود بوده و منعکس کننده تمام واقعيات نيست. شما به گونه ای وانمود کرده ايد که پس از اين ضربات فعاليتهای اتحاديه صرفا به جنبش دانشجوئی خارج از کشور تحت نام ستاد و انتشار مجله "جهانی برای فتح" محدود شد. قابل ذکر است که اتحاديه بعد از قيام آمل و ضربات امنيتی سال 61 از ميان نرفت. با وجود ضربات متعدد بعدی پس از برگزاری شورای چهارم در بهار 1362 در کردستان (که  مصوبات آن موجود است) و ضربات سال 64 کماکان به حيات سياسی خود  ادامه داد. طی سالهای 1363 تا 1371 اتحاديه در کردستان عراق حضور علنی و متشکل داشت. انتشارات و اسناد رسمی تمام اين سالها موجود است.

 

برای ما تعجب آور است که شما به اسناد رسمی يک سازمان که خوشبختانه از بين نرفته و حتا با وجود ضربات امنيتی، با وقفه ای کوتاه به انتشار اسناد رسمی در مورد مواضع خود ادامه داد، رجوع نمی کنيد. شما تاريخ نگاريد و می دانيد که بدون ارائه فاکتهای صحيح نمی توان به حقايق تاريخی دست يافت. تاريخی که بر مبنای فاکتهای غلط استوار باشد تاريخی وارونه است.

 

در زمينه اسامی و زمان برخی رويدادها و برخی جزئيات ديگر سياسی نيز بی دقتی هائی در سخنرانی شما به چشم می خورد که اگر مايل باشيد می توانيم با ارائه اسناد معين شما را در تصحيح آنان ياری دهيم.

 

اگر اسناد و اطلاعات ديگری مورد نيازتان است ما را مطلع کنيد با کمال ميل آماده همکاری با شما در تکميل پروژه تان هستيم.

در ضمن مايليم که بگونه ای مناسب نکات انتقادی فوق را در اختيار جنبش سياسی ايران قرار دهيد.

 

به اميد موفقيت و تشکر از تلاشهای شما

 

بخش روابط عمومی سايت سربداران

 

25 بهمن 1385

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 تصحيح اشتباهات آقای پارسا بناب
 نوشته
 حقیقت شماره 32 دور دوم
 در تاريخ
 2008-01-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در