Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سربداران   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
نظر يکی از خوانندگان جوان کتاب "پرنده نو پرواز"

 

نظر يکی از خوانندگان جوان کتاب "پرنده نو پرواز"

(مباحثه حول کتاب پرنده نو پرواز)

 

من مانند هزاران جوان ايرانی و شايد در جهان، تا چندی پيش نه تنها از "پرنده نو پرواز" که شايد از پرنده ای با اين شوق پريدن و يا اساسا از مفهوم واقعی پرواز اطلاعی نداشتم.

مرا در خيل هزارانی قرار دهيد که تا حالا ، هنوز از سرقت، مفهوم ديگری در ذهن داشت. هنوز از انقلاب به معنی واقعي، دنبال جهت آن و بازيگرانش در صفحه تراژيک تئاتر مبارزه، بودم. هويت و تاريخ و مبارزات تحريف شده ای که به من و هزاران هزار نفر ديگر خورانده می شد و بعضا با سانسور کامل حذف می شدند، تصويری  متخلخل از جامعه و جهان در ذهن من ايجاد کرده بود. البته اين را هم اکنون می دانم که اگر سرکوب و تحريف و دروغ و حذف وجود داشته باشد، خانواده ها هم با ترس از بيان حقايق، به طور نا آگاهانه به تحقق اهداف دستگاه ارتجاعی رژيم همراهی می رسانند.

پس از اگاهی از قسمتی از تاريخ واقعی و دريافت سناريوی اصلی آن نمايش و تئاتر بزرگ، به گزينش و برنامه ريزی برای مطالعه دقيق تر، و در زمان حاضر ، عاری تر از خطا ناگزير شدم.

در نقطه ای به" پرنده نوپرواز" برخوردم که با سختی و از روی سايت آن را دنبال می کردم و صحنه های شنيده شده از افراد گوناگون در زندگی ام و خانواده ام و ديگران را با اين مطالب جان بخشيده و باز سازی می کردم و براستی جنبش و حرکات آن عزيزان را در جنگل حس می کردم. اثربخشی اين کتاب آنچنان زندگی من و بسياری از دوستانم را تغيير داد که گاها خطرناک می نمود.

تئوري، اراده انجام عمل، کنش و واکنش ، پيروزی و شکست، مهمتر از همه جمعبندی از تجارب و دروس ، از دست دادنها و لزوم برخورد صحيح و قاطع به هر پروسه و ....!

البته در پايان کتاب، من هم مثل اکثر خوانندگان حس تاسف بار کمبود قدرت و قوا برای تجهيز مجدد را داشتم!

ولی اين حس انقدر کمرنگ و زود گذر بود که جريان فکر را دوباره به مسير اصلی هدايت می کند. من هم در اين کتاب نکاتی را از ديد تئوريک و يا شرايط عملی آن دارای ايرادات جزئی و گاها اساسی ديدم ولی چون شرايط قبلی خود و کنونی هزاران جوان را، در ذهن دارم به اثر بخشی و نکات بارز و مثبت اين کتاب فوکوس کرده ام و سعی دارم تا انرژی خود را در راه آموختن تجارب جمعبندی شده آن و انتقال به افرادی در شرايط گذشته خود، هستم.

با تصميم خيلی از دوستان، ما راهی را انتخاب می کنيم که در آن مفهوم واقعی پرواز وجود داشته باشد. ما بدنبال اين نيز هستيم که اتحاديه کمونيستهای ايران و ساير دوستان با داشتن اين اگاهی ها ، در زمينه ارائه راه حلها و بکاربست آنها ، چگونه ما را ياری می کند ؟ وسعت کار اطلاع رسانی در اين شرايط خوب است ولی در مورد آموزش و استفاده عملی از تجارب، چگونه و چطور را نمی دانيم؟ اينکه همزمان در چندين نقطه ايران چنين قيامهايی با وحشيانه ترين اقدامات رژيم خونخوار و ارتجاعی سرکوب  شد ، آيا می توان شيوه های نوين مبارزاتی را آموخت تا به يک گام از هزار گام نزديک شويم؟

هنوز خاطره سرخ رفقای جنگل در ذهنم دوران دارد و مرا پر از انرژی و شتاب، حرکت می دهد. می دانم بعنوان يک انسان تازه انقلابي، وظيفه دارم در چهارچوب آگاهی ، به اتصال پيوند نسل انقلابی گذشته به نسل انقلابی زمان خود ياری برسانم و خدمت کنم و حالا می خواهم تجارب ساير رويدادهای اتحاديه کمونيستها و رفقا و دوستان ديگر را نيز بررسی کنم و از مزايا و اشتباهات جمعبندی داشته باشم.

با گراميداشت خاطره سرخ همه رفقای سربدار و ديگر کمونيستهای جانباخته ايران و جهان!

پيش بسوی پيروزی توده ها !

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نظر يکی از خوانندگان جوان کتاب "پرنده نو پرواز"
 نوشته
 حقیقت شماره 31 دور دوم
 در تاريخ
 2006-12-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در