Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سربداران   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
درسهاي قيام آمل را به ميان توده ها ببريم

درسهاي قيام آمل را به ميان توده ها ببريم!

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 20 بهمن 1383

 

«آزادي را جز در پرتو آتش قهر انقلابي، جز در پرتو جانفشاني بي محابا و جز در سايه  يورش بردن دليرانه به كاخ ظلم و بيداد نتوان بدست آورد. با دشمنان آزادي تنها با  زبان گلوله مي توان سخن گفت و بر اين حكم نيز تجربه اسارت و آزادي خلقها مهر  تائيد نهاده است.

قيام پنجم بهمن آمل حركتي بود عظيم در اين جهت و تجربه اي ساخت شگرف و سترگ براي همه آنهائي كه نمي خواهند تن به اسارت و بردگي دهند و برآنند كه آزادي را به قيمت خون به چنگ آرند.»

به نقل از بيانيه قيام پنج بهمن آمل _ 1360

23 امين سالگرد نبرد دلاورانه سربداران  را گرامي داريم

 

اين روز يادآور قهرماني، جسارت، شجاعت و ايستادگي كمونيستهاي انقلابي است كه سرشار از ايمان به پرولتاريا و و خلق بودند، كمونيستهائي كه نه از مرگ مي هراسيدند نه از سختي، نبردشان از جان مايه گرفته و متكي بر آرمانهاي والاي كمونيستي بود.

نبرد دلاورانه اي كه نقشي ماندگاردر تاريخ مبارزه طبقاتي در ايران ايفا  كرد.

 

«روز پنج بهمن فقط متعلق به يك سازمان يا حزب مشخص نيست. اين روز متعلق به همه نيروهاي انقلابي و طبقه كارگر و خلقهاي ستمديده ايران و جهان است. يادآوريش به همه ستمديدگان غرور و سربلندي مي بخشد. اينكه بزرگداشت روز پنج بهمن به يك سنت انقلابي بدل شود و فراگير شود اساسا به تلاش كليه نيروهاي انقلابي و كمونيست بستگي دارد. مسلما با بپاخيزي مجدد  تودهها و به ميان آمدن نسل جوان انقلابي زمينه براي اينكار بيشتر فراهم شد است. زماني كه باد به بادبان انقلاب افتد همگان بيشتر ارزش ستاره را در جهت يابي كشتي در خواهند يافت.»

به نقل از كتاب «پرنده نوپرواز»

 

سالگرد اين قيام فرصت مناسبي است كه درسهاي فراموش ناشدني اين قيام را به ميان توده ها بويژه نسل جوان انقلابي ببريم. كتاب «پرنده نوپرواز» را  كه يك جمعبندي همه جانبه از اين قيام شكوهنمد ارائه داده  است به آنها معرفي كنيم. مطالعه و بحث بر سر اين كتاب را  را دامن زنيم. از آنان بخواهيم كه به پخش گسترده اين كتاب در سراسر ايران ياري رسانند.

سالگرد پنج بهمن فرصت مناسبي است كه جوانان را با زندگي و مبارزه و آرمانهاي انقلابي پيشاهنگان كمونيستي كه در جريان اين قيام جان باختند آشنا كنيم.

 

باشد تا درهر محفل انقلابي تجربه قيام آمل به بحث گذاشته شود و رزمگاه سربداران  -  جنگلهاي شمال - به ميعادگاه جوانان مبارز و انقلابي بدل شود.

 

www.sarbedaran.org

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 درسهاي قيام آمل را به ميان توده ها ببريم!
 نوشته
 حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 20 بهمن 1383
 در تاريخ
 2005-01-24
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در