Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سربداران   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
«پرنده نوپرواز» منتشر شد

 

«پرنده نوپرواز» منتشر شد!

 

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 17 شهريور 1383

 

«پرنده نوپرواز» را به يك ابزار كار سياسي با توده ها بدل كنيد!

 آنرا وسيعا پخش كنيد!

با توده ها بر سر آن بحث کنيد!

نشريه حقيقت در نظر دارد ستوني را به ابراز نظرات خوانندگان اين كتاب و پاسخگوئي به سئوالات آنان اختصاص دهد.

نظرات، انتقادات، پيشنهادات و پرسشهائي را که در گفتگو با مردم مي شنويد گرد آوري کرده و براي نشريه حقيقت ارسال داريد!

***

نامه زير منعكس كننده نظرات يک رفيق زن جوان است که براي نشريه حقيقت ارسال شده است:

 پرنده هاي آزاده بار ديگر به پرواز در آمدند!

همچون گذشته پر صلابت و با اقتدار !

راز پروازشان را بازگو مي كنند در "پرنده نو پرواز"!

 

باشد كه درس بگيريم از صلابت و همبستگي شان، از يكرنگي و مقاومتشان، از فداكاري و از خود گذشتگي شان ‍‍!

تجارب رفقا در گذشته همواره چراغي فرا روي آيندگان است . در سراسر كتاب نكاتي كه بسيار بارز بود همدلي و همراهي در فكر و عمل ياران بود. نكته اي كه در مبارزه انقلابي حائز اهميت فراوان است . موردي در كتاب بسيار برجسته مي نمود و آن بازگو كردن شكست قيام آمل در سال شصت و دلايل آن بود. موردي كه تنها در مبارزات انقلابي ومردمي ديده مي شود.

حكومتهاي امپرياليستي و ارتجاعي همواره خود را پيروز و صاحب قدرت مي دانند_قدرتي پوشالي و منفور _ زيرا با توسل به زور وستم بر توده هاي مردم به دست آمده است. اما شكست قيام آمل شكستي سرافرازانه و قهرمانانه بود كه ياد و خاطره اين قهرماني براي هميشه در اذهان توده هاي مردم باقي خواهد ماند.

بررسي دلائل اين شكست و درس گرفتن از آن و بكارگيري آنها در مبارزه انقلابي از نكات برجسته كتاب است . همبستگي و اراده رفقا و تفكرشان در مبارزه براي مردم ستمديده و آزادي آنان يكي  ديگر از مباحث مهم كتاب است .

باشد كه بخوانيم و درس بگيريم و براي ساختن جامعه اي عاري از ستم و نا برابري كه در آن هيچ انساني انسان ديگر را استثمار نكند مبارزه كنيم !                                       

           به اميد آنروز!                                                           

             پرواز                  24 آگوست 2004

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 «پرنده نوپرواز» منتشر شد!
 نوشته
 حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 17 شهريور 1383
 در تاريخ
 2004-08-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در