Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 چين   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
در مورد مسئولیت روشنفکران نسبت به حقیقت

 

در مورد مسئولیت روشنفکران نسبت به حقیقت ... بخصوص حقیقت کمونیسم

 

ريموند لوتا از کمونيست های انقلابی مشهور جهان و از اعضای برجسته حزب کمونيست انقلابی آمريکاست. وی در حال  انجام يک سلسله سخنرانی در دانشگاه های مختلف تحت عنوان «آنچه تا کنون به شما در مورد کمونيسم گفته اند غلط است!» می باشدکه توسط فعالين حزب کمونيست انقلابی آمريکا و استادان و دانشجويان مترقی که در کشف حقايق اين جهان جدی هستند سازمان يافته است. هدف از اين فعاليت شکستن جو شايعه و تهمت و ابهام در مورد کمونيسم و باز کردن فضای انديشه انتقادی و جستجوگر است. نامه زير در چارچوب اين تور سخنرانی نوشته شده است.

 

من از دانشجويان و کارکنان دانشگاه نيويورک دعوت می کنم در سخنرانی من که در 26 اکتبر در اين دانشگاه برگزار خواهد شد شرکت کنند. عنوان سخنرانی من اين است: آنچه تا کنون به شما در مورد کمونيسم گفته اند غلط است!

 

من در اين سخنرانی دروغ های شايع در مورد کمونيسم و گذشته کمونيسم را خواهم شکافت، درس ها و دستاوردهای تجربه کمونيستی را تشريح کرده و تصوير يک چشم انداز واقعی برای آينده را ارائه خواهم داد.

 

من اين نامه را به ويژه خطاب به پروفسور تونی جودت می نويسم زيرا او در دوره گذشته به باز کردن فضای گفتمان روشنفکری و انتقادی در برخی زمينه ها منجمله صهيونيسم خدمت کرده است. وی همچنين به دليل اينکه خلاف اين گونه خدمات را نيز انجام داده مخاطب ويژه من در اين نامه است. وی در برخورد به دگرگونی بی نظير سياسی که در قرن بيستم رخ داد و طی آن «هيچ بودگان زمين» برخاسته و انقلاب هائی را در اتحاد شوروی (1917-1956) و چين (1949-1976) کردند و گام های ابتدائی و اوليه به سوی خلق يک جهان کمونيستی عاری از استثمار و ستم را برداشتند؛ روش متفاوتی اتخاذ کرده است. در واقع پروفسور جودت در اين زمينه به اشاعه جهل خدمت کرده است. در اين زمينه او تفکر انتقادی و جستجوی انتقادی را کنار گذاشته و «احکام رسمي» و تحريفات مبتذل در مورد کمونيسم را تکرار و تقويت کرده است.

 

در سال 1998 جودت در اظهار نظر نسبت به  «کتاب سياه کمونيسم» می گويد: «کمونيسم و نازيسم به لحاظ اخلاقی غير قابل تمايز بوده و هستند.» او می گويد تحت هر دو رژيم، «طبقه بندی های مشخصی از مردم ... صرفا بخاطر آنچه که بودند نابود شدند و نه بخاطر کاری که کرده بودند.»

 

در مقابل اين حرف فقط می توانم بگويم: اشتباه می کني،دروغ اشاعه می دهي، و نمی دانی در مورد چه چيزی حرف می زنی و به اين ترتيب لطمه بزرگی می زنی.

 

يکی از نويسندگان کتاب ضد کمونيستی «کتاب سياه کمونيسم» که پس از انتشار اين کتاب پای خود را از آن کنار کشيد، به روزنامه لوموند می گويد: «اردوگاه های مرگ در شوروی وجود نداشت ... هر چه بيشتر کمونيسم و نازيسم را با هم مقايسه می کنيم متوجه تفاوت واضح آن ها می شويم.»به نظر تونی جودت کمونيسم يک ورشکستگی سياسی و فاجعه اخلاقی بود و به حمايت از اين حکم، نظريه های بی اساسی می دهد از اين قبيل که: «فاکت ها و ارقام کتاب سياه ... غير قابل انکارند.»اما کذب اين «فاکت ها و ارقامی» را که گويا «جنايت های» کمونيسم را ثابت می کنند به راحتی می توان نشان داد.

 

مشکل در آن است که به کسی اجازه داده نمی شود در ميادين شهر به طور جدی اين کار را انجام دهد. نفوذ و وزن باور رسمی و نهادينه شده در باره کمونيسم تا بدين حد سنگين است.

 

در سخنرانی ام در دانشگاه نيويورک قصد دارم در اين باور شکافی باز کنم و مناظره ای به راه اندازم و وضع را تغيير دهم. هدف غلط را شکاف دهم. من نشان خواهم داد که اين باور دريافت شده بر شالوده ای دروغين بنا شده است و تحريف اهداف و روش های انقلاب کمونيستی است و می خواهم نشان دهم که اين انقلاب ها با چه شرايط تاريخي- اجتماعی روبرو بوده و قصد تغيير چه چيزی را داشته اند. نشان خواهم داد که چگونه در جريان آن انقلاب ها، بشر جهش های بی سابقه ای در راه گذر از «شب تاريک بلند» جامعه ی استثمارگر و مبتنی بر تمايزات طبقاتی کرد. اين بحث دارای اهميت مرگ و زندگی است. اين احکام جعلی در باره کمونيسم افق ها را پائين می آورد، گفتمان و جستجو در مورد اينکه جهان می تواند به طور بنيادی متفاوت از اين باشد را خفه می کند. به طور خلاصه، اين احکام، چارچوبه های ستم گرانه وضع موجود و اين نظريه رسمی را تقويت می کند که حداکثر می توان سرمايه داری را اصلاح کرد.

 

 روايت تونی جودت از کمونيسم اين است که کمونيسم يک نظام بسته و تفکر تماميت گراست که می خواهد، «مشکلات نوع بشر را به يک ضرب حل کند.» (به  نقل از جودت). اين حرف نه تنها يک تحريف حيرت انگيز و مبتذل است، بلکه اين واقعيت را کاملا ناديده می گيرد که پروژه کمونيسم يک پروژه تکامل يابنده است که از تجارب گذشته و اشتباهات تئوريک و عملی خود ياد گرفته است. همانطور که در سخنرانی ام نشان خواهم داد، در واقع مائوتسه دون يک گسست مهم از رويکرد استالين به ساختمان اقتصاد سوسياليستی و مقابله با ضد انقلاب را عملی کرد. مائو برای ادامه انقلابی که هدفش عوض کردن موقعيت مادی انسان ها همراه با فکر و ارزش هايشان از طريق فعاليت آگاهانه فزاينده ی خودشان است، درک جديدی را تکامل داد.

 

اما سخنان من محدود به دفاع از گذشته نخواهد بود. مهمتر از همه، من در مورد سنتز نوين کمونيسم که توسط باب آواکيان انجام شده صحبت خواهم کرد. بله، قدرت انقلابی را پس از اينکه کسب شد بايد حفظ کرد: يک قدرت دولتی نوين و رهبری کلی يک حزب پيشاهنگ واجب است. اما رهبری بايد به طرقی انجام شود که در جنبه های مهم و تعيين کننده ای متفاوت از گذشته است – هم در زمينه درک از اينکه رهبری چيست و هم در زمينه عملی کردن آن. سنتز نوين بر نقش ضروری و گريز ناپذير جوشش فکری و نارضايتی در جامعه سوسياليستی تاکيد می گذارد. در واقع، سوسياليسم بايد مکانی باشد که تونی جودت بتواند و امکان آن را داشته باشد که افکار مخالفت جويانه اش را منسجم کند و در مورد اين نظرات؛ مجادله های بزرگ به راه افتد تا درک ما از جهان و تغيير آن عميق تر شود.

 

در انتها دعوت خود را تکرار می کنم. به آن ها که به طور جدی نگران وضع کنونی جهان هستند می گويم که بيائيد و سخت ترين و چالشگرانه ترين سوالات خود را نيز بياوريد.به بسياری از دانشجويان دانشگاه نيويورک که می خواهند زندگی خود را به اين يا آن شکل وقف بهبود وضع نوع بشر کنند اما هرگز شانس شنيدن يک دفاع منسجم و با حرارت از گذشته، حال و آينده ی پروژه ی کمونيستی را نداشته اند می گويم: به اميد ديدار در سخنراني. به کسانی که می خواهند از اين نظام حمايت کنند نيز می گويم که شما هم بيائيد؛ زيرا در اين مناظره به روی همه چالش ها باز است.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 در مورد مسئولیت روشنفکران نسبت به حقیقت ... بخصوص حقیقت کمونیسم
 نوشته
 ریموند لوتا
 در تاريخ
 2009-11-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در