Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 چين   شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۴ آوريل ۲۰۲۰                    
 
چند خبر مهم

 

چند خبر مهم

 

حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ( م – ل – م ) شماره 20 بهمن 1383

 

 

دولت چين انقلابيون طرفدار مائو را دستگير و زنداني مي کند

 

 سرويس خبري جهاني براي فتح. 17 ژانويه

 

طبق آخرين اخبار رسيده از چين، هر روز در نقطه اي از کشور اعتصابات کارگري و خيزشهاي دهقاني خشونت آميز عليه دولت مستبد حاکم بر چين در جريان است. در چند هفته گذشته هراس دولت از اينکه مخالفتهاي مردم يکباره تبديل به شعله هاي سرکش آتش شود، فزوني يافته است بطوريکه بر تدابير امنيتي اش در ميدان  تين آن من (صلح آسماني) افزوده و هر روز صبح قبل از گشودن ميدان،  هزار نفر نيروي انتظامي در آنجا مستقر مي شوند. اخيرا تارنماي مجله "مانتلي ريويو" گزارش داد که 4 نفر چيني به جرم پخش اعلاميه هاي حمايت از مائوتسه دون دستگير شده اند و در حمايت از اين 4 نفر موج حمايتهاي مردمي براه افتاده است. دستگير شدگان در اعلاميه هاي خود گفته اند که چين ديگر يک کشور سوسياليستي نيست بلکه يک کشور سرمايه داريست. آنان در اعلاميه خود رهبران حزب کمونيست چين را "دشمنان سوسياليسم و مردم" خوانده اند.

 

 ژن ژنگيائو و ژان روکوآن، روز 24 دسامبر دريک دادگاه فرمايشي به اتهام برهم زدن نظم اجتماعي و خدشه دار کردن امنيت ملي محاکمه و محکوم به سه سال زندان شدند. در ابتدا مي خواستند آنان را به جرم "خرابکاري" محاکمه کنند اما اين اتهام را کنار گذاشتند. دو نفر ديگر بزودي محاکمه خواهند شد. در روز تشکيل دادگاه عده زيادي از مردم به آنجا آمدند تا پشتيباني خود را از اين دو نفر نشان دهند. اما به آنان اجازه ورود به جلسه دادگاه داده نشد.  بسياري از اين مردم از شهرهاي ديگر و نقاط دوردست خود را به آنجا رسانده بودند. اخبار اين دستگيري و محتواي اعلاميه از طريق اينترنت در همه جا پخش شده بود.

 

اعلاميه اي که عليه دولت چين پخش شده، به چيزي بنام "سه نمايندگي" اشاره مي کند. اين "سه نمايندگي" وضع کنوني چين را بيان مي کند. رهبران حزب کمونيست چين مدعي اند که آنها "نماينده نيروهاي توليدي پيشرفته اند" (به عبارت ديگر نماينده آن هستند که اقتصاد به قيمت لگد مال کردن مردم توسعه يابد و نه در جهت منافع مردم)؛ نماينده "فرهنگ پيشرفته" هستند (به عبارت ديگر نماينده فرهنگ پرستش پول و پرستش بنده وار فرهنگ غرب که مردم عادي چين را ذباله حساب مي کند) و "نماينده منافع اکثريت مردم" (که امکان ندارد! حزبي که نماينده دو تاي اول باشد مطمئنا نمي تواند نماينده منافع اکثريت مردم باشد بنابراين دروغي بيش نيست).

 

مقامات دولت چين اين اعلاميه را خطرناک تشخيص دادند زيرا نقاب "سوسياليستي" آنان را بر مي دارد و ماهيت طبقاتي واقعيشان را به مردم نشان مي دهد. شک نيست که اين اعلاميه احساسات ميليون ها نفر را در جامعه چين بيان مي کند؛ ميليونها تني که در زمان مائوتسه دون وضعشان فرسنگها بهتر از حال حاضر و حتا بهتر از آينده اي که اکنون در چين به مردم وعده اش را مي دهند، بود. و اين ميليون ها مي خواهند بفهمند که چه شد که سوسياليسم از دست رفت و چگونه مي توانند آنرا برگردانند.

نشريه حقيقت بزودي ترجمه اين اعلاميه را در اختيار خوانندگان خود قرار خواهد داد.

 

دانشگاه کابل سنگر مبارزه

طبق گزارش سرويس خبري جهاني براي فتح در ماه نوامبر گذشته ( آبان ) دانشجويان دانشگاه کابل، دست به تظاهراتي عليه نيروهاي امنيتي رژيم حامد کرزاي زدند. جرقه اين  اعتراضات را قتل دانشجوئي به نام حبيب الله حيدري بدست چاقوکشان مارشال فهيم زد. مارشال فهيم وزير دفاع اسبق حامد کرزاي بوده و از جنگ سالاران با نفوذ افغانستان است. وي از رهبران "ائتلاف شمال" است که با اشغال افغانستان توسط آمريکا، به قدرت رسيد. باند چاقوکشان مارشال فهيم براي دانشجويان قلدري مي کردند و حيدري يکي از دانشجوياني بود که حاضر به گردن گذاشتن به قلدري و تهديدات اينان نبود. آدمهاي فهيم مقابل چشم نيروهاي امنيتي مستقر در دانشگاه حيدري را به قتل رساندند. بنا به گفته دانشجويان،  نيروهاي امنيتي در اين قتل دست داشتند.  روز بعد، تظاهراتي با شعار "مرگ بر نيروهاي امنيتي" و "قاتلين حيدري بايد محاکمه شوند" براه افتاد. صف تظاهرات از محيط دانشگاه بيرون شده و بسوي وزارت کشور حرکت کرد. مقامات به دانشجويان وعده هاي فريبکارانه دادند که به مسئله رسيدگي خواهند کرد که البته نکردند. دانشجويان به اعتراضات خود ادامه دادند. نيروهاي امنيتي سعي کردند تظاهرات دانشجويان را سرکوب کنند. اما دانشجويان منفعل نمانده و حمله آنان را با حمله پاسخ دادند و نيروهاي انتظامي را با سنگ و چوب فراري دادند. نيرهاي انتظامي بروي دانشجويان آتش گشودند و بسياري را زخمي و دستگير کردند. مضحک آنجاست که حامد کرزاي که محافظانش آمريکائي اند و صبحانه و نهار و شامش را هم با آنان مي خورد، دانشجويان را متهم کرد که بخاطر تحريکات "خارجي" دست به مبارزه زده اند!

دانشجويان دانشگاه کابل از هر فرصتي براي اعلام اعتراض خود عليه شرايط حاکم بر دانشگاه و عليه رژيم دست نشانده حامد کرزاي و حضور نيروهاي اشغالگر امپرياليسم آمريکا و ديگر امپرياليستها استفاده کرده اند. يکسال پيش اعتراض آنان به شرايط فلاکت بار خوابگاه ها به خاک و خون کشيده شد. در جريان آن تظاهرات، نيروهاي امنيتي مستقر در دانشگاه بروي آنان آتش گشوده و چند تن از دانشجويان را به قتل رساندند.

 

زنان افغانستان عليه قلدري نيروهاي اشغالگر آمريکائي

 طبق گزارش سرويس خبري جهاني براي فتح در روز 27 نوامبر يک تظاهرات توده اي در "ننگرهار" واقع  جنوب شرقي افغانستان، عليه سربازان آمريکائي براه افتاد. سربازان آمريکائي تحت عنوان "جستجوي تروريستها" در خانه هاي مردم را شکسته و به خانه گردي پرداختند. در اين خانه گردي هاي فاشيستي، سه مرد و يک زن را دستگير کردند. بفاصله کوتاهي يک تظاهرات ده هزار نفره  که مردم با عصبانيت عليه آمريکا و رژيم دست نشانده کرزاي شعار مي دادند براه افتاد. تظاهر کنندگان اتوبان اصلي ميان جلال آباد و ترخام (جاده اي که کابل را به پيشاور پاکستان وصل مي کند)  را بستند. در درگيري هاي ميان مردم و نيروهاي امنيتي محلي، يک دختر جوان کشته شد.

ويژگي اين مبارزه توده اي در آن بود که تعداد چشمگيري از زنان در آن حضور داشتند. از صبح روز 27نوامبر تا ظهر روز بعد، زنان روي  اتوبان جلال آباد- ترخاي بست نشستند. آنان اتوبان را کاملا بلوکه کرده و اعلام کردند که  تا زمان آزادي دستگير شدگان به اين کار ادامه خواهند داد.  اعتراضات توده اي به ديگر نقاط  آن منطقه سرايت کرد. بالاخره اشغالگران آمريکائي و رژيم دست نشانده شان از ترس اينکه ممکنست اعتراضات توده اي بيش از اين گسترش يابد، دستگير شدگان را آزاد کردند. مقامات به مردم قول دادند که از اين پس سربازان آمريکائي همراه با نيروهاي حکومت افغانستان دست به خانه گردي خواهند زد. اما مردم اين را قبول نکرده و اعلام کردند که خانه گردي هاي فاشيستي اينان بايد فورا و بالکل قطع شود.

خانه گردي ها و اذيت و آزار ارتش فاشيستي آمريکا در افغانستان ادامه خواهد يافت و مردم را بيش از پيش مصمم خواهد کرد که عليه اين نيروي اشغالگر و رژيم دست نشانده اش بپا خيزند و به حساب تک تک جنايات آنان رسيدگي کنند. مطمئنا زنان افغانستان نقش مهمي در اين ماجرا خواهند داشت.

 

 

www.sarbedaran.org

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دولت چين انقلابيون طرفدار مائو را دستگير و زنداني مي کند
 نوشته
 سرویس خبری جهانی برای فتح
 در تاريخ
 2005-01-20
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در