Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 آذر درخشان   شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۲۸ مارس ۲۰۲۰                    
 
دو نسلِ سرخ

دو نسلِ سرخ


اولدوز  درخشان


روی خط رادیکال- ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران، شماره 3

 

 گفتند: نسلِ جنگ و آوارگی، نسلِ آشفتگی و خفقان، نسل بي اميد و بي ترانه بي سرود، گفتند: نسلِ بي سوال، نسلِ صف های طولانی و  ريخت و قيافه های اخمو، نسلِ بي خاطره، بي ريشه، نسلِ ارتشِ بيست ميليونی خمينی، رای بيست ميليونی خاتمی و توهم ميليونی سبز. نسلِ سانسورِ تاريخ و سياست و هنر، گفتند: بچه ی دهه ی شصتی، افسرده، خشمگين و قهر، نسلِ مسجد و حسينيه و نوحه، نسل آژير خطر و بمباران و تابوت های خالی،گفتند: غنچه های انقلاب، نسل دهه ی فجر و آيين مدارس و دعا به جان رزمندگان اسلام. اين همه را گفتند و با افسون اين همه دروغ ديواری برگردِ نسل من کشيدند. ديوارِ بی اعتمادی به خود و به آينده، ديوار قهر،  ديوار نااميدی و ياس.

 آنقدر گفتند تا باورمان شود نمي توانيم، نمي شود، ممکن نيست، تنها راه رهايی، رای مقلدانه! صحنه را استادانه چيدند، تا بي پرسشی بپذيريم و سرنهيم، اما ريشه های نسل ما به خون سرخ ترين آلاله های آتشين انقلاب سيراب بود. از پس اين همه دروغ سرانجام ريشه ها استوار شد، قد برافراشت و بر ضد هرچه دروغ شوريد و در تاريکی اينهمه ياس دستان نسلی را جست که رسم معجزه مي دانست. نسلی که توانسته بود. نسلی سرخ که تاريخی عظيم نگاشته بود. از گردنه ها گذشته بود و تجربه ی روزگاری بس سخت و سرد را در کوله بار داشت. دستان نسل من هرچند دير، هرچند دور، به چنين دستانی پيوند خورد. ريشه هايش را يافت و باليدن آغاز کرد. شانه به شانه ی نسلی که توانستن برايش سوال نبود، شک نبود، شايد نبود! جنگ بود و نبرد.  شکست بود و پيروزی. تغيير برايش نه رويای فردای جهان که همين لحظه ی کنونی بود و ستيز خون بار برای تحقق آن.

نسل سياه مان خواندند و سالهاست که مي کوشند با زيرو رو کردن خاوران ها سرخی را از يادمان ببرند. سالهاست مي کوشند باورمان شود کودکان و نوباوگان انقلاب خمينی هستيم، ريخت مان را عوض کردند. در پوشش های سياه پوشاندندمان تا باورمان شود ما سوگواران هميشه ی تاريخ ايم. اما اراده ی پولادين نسلی که از طوفان ها گذشته و آبديده شده بود، طلسم شوم جانيان را در هم شکست. اميدهای آينده ی انقلاب خميني! دست بر کليت رژيم منحوس ولايت اش گشوده اند. ضربه اما کاری بود و ترميم اش سال ها زمان برد. هزينه ها داده شد تا درون تاريکی دروغين، روشنای رهبری کننده ای جوانه زند.

هر دو نسل هزينه های گزافی برای اين پيوند ضروری و رهايی بخش پرداختند و ما با مسئوليتی عظيم روبروييم. مسئوليت به دوش کشيدن پرچم رهايی بشر، رويايی که ديريست به فراموشی سپرده شده است. بر دوش گرفتن بار مسئوليت ياران سرخ مان که "نه" گفتند و در آسمان انقلاب درخشيدند. بايد بر سرعت گامهاي مان بيفزائيم. دير کرده ايم. ديرمان کرده اند. بايد دويد. بايد دست در دستان پولادين نسل انقلاب جبهه های نبرد را ديگرباره به رنگ سرخ طبقه ی جهاني مان آذين کنيم.

 بايد تجربه ی ارزشمند و آگاهی اين نسل را از زير خاک بيرون کشيم. دستان جوان نسل خود را به "اميدِ" چنان تجربه ای مسلح کنيم. بايد به پا خيزيم برشانه ی آنان که توانستند. آنان که جسارت گشودن دروازه های تاريخ را داشتند. آنان که تاريخ شان را بي رحمانه به نقد نشستند.

آذر درخشان از جنس همان ستاره هاست. آنان که درخشيدند و راه انقلاب آينده را روشن کردند. به احترام رفيق آذر، ستاره ای سرخ از آسمان انقلاب پيوندمان را با اين نسل و آگاهی و تجربه اش عميق تر خواهيم کرد.

 

 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 دو نسلِ سرخ
 نوشته
 اولدوز درخشان
 در تاريخ
 2013-01-09
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در