Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ آوريل ۲۰۲۰                    
 
رشاد مصطفی سلطانی

زندە یاد دکتر امیر حسن پور !


خامە ی رنگینش ، از حرکت باز ایستاد و گنجینەهای زبان کردی ، فارسی و انگلیسی را از تراوشات فکریش برای همیشە محروم ساخت. دکتر امیر حسن پور انسانی والا، نیک نفس ،انترناسیونال ،فرهیختە ، متواضع و بی ادعائی بود ، کە بە دگر اندیشان نیز احترام زایدالوصفی میگذاشت . مجموعە ی مقالات ، تحقیقات و کتاب های نغز و نفیسش ، بە سرمایەهای ادبیات و کلتور بین المللی تعلق دارند . در افق پرواز فکریش هرگز سکتاریزم ، مرزها، نژادها و رنگ ها وملێت ها جائی نداشتند . روان، سیلیس و با تسلط کامل می نوشت و سخاوتمندانە راە پر پیچ و خم نویسندگی را برای دیگران هموار میکرد . روشنفکران کردستان و کشور ایران از خلاقیت ها، ابتکارات و شیوەی تحقیقات مدرنش بهرە ها گرفتند و در این رهگذر سنت شکن بود . در تفسیر مبانی علمی بنیانگذاران عدالتخواهی، تحلیل های امروزی و متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ارائە میداد . با دگمایتزم ، سکتاریزم وماجراجوئی کە اپیدمی وامراضی متداول در دنیای چپ امروزهستند مرز بندی دقیقی داشت . بر اساس تحقیقات این خردمند ، ستاتوس زبان کردی جایگاە شامخ و وزینی در میان زبان های جهان یافت ، کە تلاش هایش شایستەی قدردانی و مباهات است . در اواخر سال ١٣٥٧ بە سنندج مسافرتی نمود و در کانون معلمان مبارز ، درخواست تدریس چند جلسە زبان مادری را نمود . با استقبال باشکوهی روبرو گشت .آنهائی کە زبان مادری را ارج می گذاشتند ، در کلاس های فشردەاش شرکت و برای اولین بار تدریس بە زبان مادری را مشاهدە کردە و ناخودآگاە " اعتماد " رادر فضای شهر سنندج بین خواستاران دمکراسی پر و بال داد . ظرفیتها و پتانسیل های یادی گیری زبان مادری را در شهر سنندج ارج گذاشت . بعنوان یکی از شاگردان آن روزهای تاریخی سنندج ، مراتب همدردی ، تسلیت و غمخواری خویش را بە همسر و اولادش، خواهرش و برادرش و بە وابستگان و اقوام دور و نزدیک و عزیزان کشور کانادا ،‌همکاران دانشگاهیش وخصوصأ مردم شریف و آزادەی سابلاغ عرص می نمایم .در پایان با قطعە شعر زیبائی از شاعر بلند پایەی کردستان " پیرە مێرد " یاد او را گرامی میدارم .

ئەگەر بەغدا شکا سەدی نەما داری لە سەر بەردی 


لە دیجلەی ناگرن حاجی دیارە  جۆشی گریانم !

رشاد مصطفی سلطانی 

) ر- م س ) بیست و شش یونی ٢٠١٧ ، سوید

پایان پیام 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رشاد مصطفی سلطانی 
 در تاريخ
 2017-06-26
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در