Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 یادمان رفیق امیر حسن پور   چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ برابر با ۱۸ جولای ۲۰۱۸                    
 
نصرت تیمورزاده ،زمان مسعودی

رفیق گرامی شهرزاد مجاب

رفقای عزیز حزب کمونیست ایران م- ل- م

 

 

 خبرناگواربود، رفیق امیرحسن پور ازمیان ما رفت. آنهم در وانفسای زمانه ای که جهان آشوب زده نیازمند آنانیست که  در اندیشۀ بنای جهانی دیگرند. چه کسی میداند شاید انتشاراندیشه هایش در همین ماههاای  گذشته خود راز این    واپسین روزها را با خویش همراه داشت و اکنون افسوس که دیگراو را درکنار خویش نداریم و صد  افسوس که دل   نگرانان جهان وارونه همرزمی و رفیقی را با چنین قامتی ازدست دادند . پاسخ، اما نمی تواند در اندوه نشستن باشد .   پاسخ  میتواند و باید پیکار بیشتر برای آرمانی باشد که او تمام عمربرایش مبارزه کرد.  

ما بیش از همه خودر ا درکناررفیقمان شهرزاد  میدانیم و شانه هایمان پذیرای کشیدن بار اندوه صلاح عزیز و همه بستگانش .

نصرت تیمورزاده ،زمان مسعودی

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 نصرت تیمورزاده ،زمان مسعودی
 در تاريخ
 2017-06-27
.هستيد
 
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در