Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 78  پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ آوريل ۲۰۱۸       
کمونیستها و بزنگاه خطیر جهانی

سی و پنج سال پس از قیام سربداران

کمونیستها و بزنگاه خطیر جهانی

گزیدهای از اطلاعیه حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 

سی و پنج سال از قیام سربداران در 5 بهمن سال 1360 در آمل میگذرد. اوضاع کنونی در مقیاسی جهانی و بسیار سرنوشت سازتر یادآور گرهگاه سیاسی خطیری است که در سال 1360 در ایران شکل گرفت و از کمونیستهای انقلابی پاسخ طلبید.

از آن زمان تاکنون، ایران دستخوش تغییرات زیادی شده است. اما تغییری که سرنوشت اکثریت مردم ما به آن گره خورده است صورت نگرفته و سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که هدفِ قیام سربداران بود، هنوز متحقق نشده است. در این فاصله، نه فقط در ایران بلکه در هیچ نقطه ی جهان، انقلابی که در دستور کار ما کمونیستهای انقلابی و وظیفه ی مرکزی و علت وجودی ما است انجام نشده و به پیروزی نرسیده است. هم اینجا است علت اصلی سیر قهقرایی شتابان اوضاع جهان علیه حیات میلیاردها انسان و وجودِ خودِ کره ی زمین.

از 35 سال پیش تا کنون، جهان شاهد تغییرات زیادی بود که تأثیرات بلافصل خود را بر ایران نیز گذاشته است. سرمایهداری در جستجوی دیوانهوار برای بسط و گسترش سود، شکاف طبقاتی را به آنجا رسانده که اکنون چند نفر ثروتی برابر با دارایی نیمی از مردم جهان یعنی 3.5 میلیارد نفر را کنترل میکنند. در نتیجه ی کارکرد سرمایهداری، صدها میلیون بیکار و آواره تولید شده و محیط زیست چنان شتابان در حال نابودی است که دانشمندان هشدار دادهاند «تمدن بشری در خطر است».

در این مدت جنگهای تجاوزگرانه و بیانتهای قدرتهای امپریالیستی در خاورمیانه با همدستی دولتهای مرتجع منطقه از جمله جمهوری اسلامی، به نابودی چندین کشور مانند عراق و افغانستان و سوریه منجر شده است. میلیونها نفر کشته یا خانه و کاشانه خود را ترک کرده و آواره کشورهای دیگر و قربانی دریاها شدهاند. فاجعهبارتر این که مقاومت تودههای مردم علیه این وضعیت، به زیر رهبری نیروهای ارتجاعی اسلامی و تاریک اندیشان دینی از شاخههای مختلف درآمده و مردم در گرداب جنگهای نیابتی گرفتار شدهاند. زنستیزی و بسط و گسترش شکلهای سنتی و مدرن ستم بر زن، مانند حفرهی زخمی عمیقی، زشتی و تعفن نظام سرمایهداری را آشکار میکند و به بشریت نهیب میزند این نظام اجتماعی اصلاحناپذیر را تحمل نکنید!

در این 35 سال جمهوری اسلامی که جزئی لاینفک از نظام سرمایهداری حاکم بر جهان و خادم و پایگاه آن در ایران است، نه فقط علیه اکثریت مردم در ایران بلکه علیه مردم خاورمیانه، تاخت و تاز و جنایت کرده است. و در مقابل تاخت و تاز افسارگسیخته ی این مرتجعین، انقلابی که در دستور کار ما کمونیستهای انقلابی و وظیفه ی مرکزی و علت موجودی ما است، صورت نگرفته است.

نظام سرمایهداری جهانی با کارکرد خود چنان وضعیتی را به وجود آورده که هیچ کس، حتی خودِ قدرتهای امپریالیستی بزرگ که در رأس این کوه سرگین نشستهاند قادر به کنترل آن نیستند. اکنون هیتلری در آمریکا بر قدرت نشسته تا با استفاده از یک ایدئولوژی و رژیمِ فاشیستی و گسترش جنگها و حتی شاید آغاز جنگهایی که تا کنون بشریت به خود ندیده است، به این وضعیت پاسخ دهد. رژیم ترامپ تفاوت ماهوی با دیگر جناحهای طبقه حاکم در آمریکا از جمله حزب دمکرات ندارد، اما بیانگر اشکال عریانتر سرکوب دولت دیکتاتوری بورژوایی و پاسخی به واقع فاشیستی به تضادهای داخلی و بینالمللی پیش پای امپریالیسم آمریکا است که ماحصلِ تثبیت آن چیزی نخواهد بود جز تشدید بیسابقه ی کلیه ی جنایتهای امپریالیسم آمریکا در سراسر جهان. ...

... حزب کمونیست انقلابی آمریکا تحت رهبری باب آواکیان، بر پایه ی هدف، برنامه و یک نقشه ی راه انقلابی در حال سازمان دادن مبارزه ی تودهای و از پایین علیه این رژیم فاشیستی است تا بتواند به حداکثر امکان، وضعیت را به سمت شکلگیری اوضاع انقلابی تسریع کند. زیرا شکلگیری اوضاع انقلابی برای عملی کردن استراتژی جنگ درازمدت انقلابی(1) برای سرنگونی این سیستم و بنای یک دولت نوین سوسیالیستی در آمریکا، با هدف خدمت به رهایی کل بشریت، تعیین کننده است. این حزب مرتباً افقی روشن را مقابل مردمی که در صحنه مبارزه قرار گرفتهاند ترسیم میکند و بدیل جامعه ی ضروری، ممکن و مطلوب آینده را طرح میکند. آر.سی.پی جنایتهای آمریکا را نه تنها در خود آمریکا و آنطور که برای مردم این کشور «قابل لمس» است بلکه در طول تاریخ و در سراسر جهان نشان می‏دهد و تأکید دارد این سیستم اصلاحناپذیر است و باید به خاطر نجات بشریت سرنگون شود. این حزب، انترناسیونالیسم پرولتری را نه تنها به سنگ محک سیاستهای خود بلکه تبدیل به یک معیار اخلاقی میکند. این حزب، همه کسانی را که در این مبارزه ی ضد فاشیستی سهیم هستند به اتحاد بزرگتر برای ادامه ی راه تا استقرار دولتی که اصول آن در «طرح پیشنهادی قانون اساسی برای جمهوری سوسیالیستی طراز نوین در آمریکای شمالی» توسط رفیق آواکیان مدون شده است، دعوت میکند.

حزب کمونیست انقلابی، در این عرصه رقبای قدرتمندی دارد و تنها نیروی حاضر در صحنه نیست. اما یک نیروی کوچک میتواند در چنین شرایطی تبدیل به نیرویی بشود که بر سر آینده ی جامعه، با دولت طبقاتی حاکم به رقابت برخیزد. کمونیستهای انقلابی، در هر نقطه ی جهان حتی در کشوری مانند آمریکا، هرقدر هم کوچک باشند با داشتن استراتژی انقلابی و سیاستهایی که راه را بر آن استراتژی میگشاید، میتوانند از نیرویی کوچک به بزرگ تبدیل شوند، از عقب به جلو آمده و یک نیرو و قطب سیاسی رقابتجوی مؤثر در جامعه شوند که پرچم رهایی بشریت و یک دنیای بنیاداً متفاوت را در دست دارد. با این نگرش و هدف، حزب کمونیست انقلابی آمریکا، بر بستر شرایطی سخت و پیچیده، تودههای مردم را در نبرد علیه قدرت حاکم (مشخصاً علیه رژیم ترامپ/پنس) سازمان میدهد و هم زمان تلاش میکند تا افکار آنان را چنان تغییر دهد که تبدیل به کمونیستهای آگاه و سازمان یافته در صفوف حزب شده و هر یک رهبران هزار تن دیگر در راه انجام انقلابی به خاطر رهایی بشریت بشوند. به این ترتیب، این حزب خود را نیز آماده میکند: آماده ی رهبری انقلاب بزرگی که حتی اگر به فرجام پیروزمند نرسد، دستاوردهای شگرفی برای سرنوشت بشریت و کره ی زمین خواهد داشت.

در این اوضاع وجود چنین حزبی (آر.سی.پی) و با چنین رهبری (آواکیان) عنصری بسیار مثبت نه فقط به نفع اکثریت تودههای تحت ستم و استثمار در آمریکا بلکه مردم سراسر جهان است. این حزب، در عین حال که باید با تمام قوا در میدان حضور داشته باشد اما نباید به خطر نابودی نیروهای انقلابی کم بها دهد. واضح است که رژیم ترامپ و کلیت هیئت حاکمه ی آمریکا با خشونتی بینظیر با انقلابیون رفتار خواهند کرد. در میدان بودن و درهم شکسته نشدن، یکی دیگر از پیچیدگیها است که باید از طرف یک حزب انقلابی پاسخ بگیرد.

سی و پنج سال پیش در چنین روزهایی بود که نیروهای نظامی سربداران در نبردی جسورانه با کمک مردم، شهر آمل را کوچه به کوچه و خیابان به خیابان به تصرف خود در آوردند. ستون فقرات سربداران کمونیستهای انقلابی و آگاهی بودند که با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، این بنیانگذار اولین جنبش ارتجاعی اسلامی و حکومت داعشی در خاورمیانه، مبارزه ی مسلحانهای را آغاز کردند و پس از ماهها استقرار در جنگلهای شمال و پیشبرد جنگهای کوچک با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و از پای در آوردن و درهم شکستن واحدهای آنان، وارد نبردی تعیین کننده در شهر آمل شدند. سازمانده و رهبر این قیام، اتحادیه کمونیستهای ایران بود. شرکت کنندگان در قیام، کمونیستها و انقلابیونی بودند که در مبارزه با رژیم شاه و سپس طی سالهای 57 تا شروع مبارزه مسلحانه در جنگلهای شمال، در صحنههای مختلف مبارزاتی از خوزستان تا آذربایجان، از فارس تا خراسان، از مبارزات کارگری و دهقانی تا مبارزه مسلحانه در کردستان تبدیل به انقلابیون آبدیدهای شدند. این مبارزه ی بزرگ و قیام سربداران به هدف خود نرسید و شکست خورد اما مانند قیام کموناردهای پاریس (1871) دستاوردهای بزرگی بر جای گذاشت که توشه ی ادامه ی راه مبارزه در راه رهایی بشریت شد. رژیم جمهوری اسلامی از آن زمان تا کنون، هر ساله جشن شکست قیام ما را برپا میکند، همچنان که ما نیز قیام آمل و مبارزه ی مسلحانه ی سربداران را جشن گرفته و هدف ناتمام آن را اما با افق و برنامه و نقشه ی راهی روشنتر و صحیحتر، برای اینکه آن را به واقع متحقق کنیم دنبال میکنیم. ما امروز، با همان روحیهای که اولین اطلاعیه ی سربداران نیروهای انقلابی و کمونیست را خطاب قرار داد، بر اساس تحلیل علمی از اوضاع ایران و جهان لازم میبینیم بگوییم چرخش بزرگی در اوضاع جهان صورت گرفته است که تأثیرات تعیین کننده بر اوضاع ایران هم خواهد داشت. اوضاع آبستن حوادث غیرمنتظره است. ما کمونیستهای انقلابی و کلیه ی کسانی که آرزوی محو این جهان ستم و استثمار سرمایهداری و ایجاد جهانی بنیادا متفاوت را دارند، باید شرایط کنونی را خوب درک کرده و طبق آن عمل کنیم. اوضاع در عین خطرات بزرگ فرصتهای عظیمی را در مقابلمان قرار خواهد داد تا به وظیفه ی انقلابیمان عمل کنیم. در بهار سال 1360 رفیق سیامک زعیم، هنگام تشریح اضطرار اوضاع گرهگاهی در آن سال و روشن کردن وظیفه ی کمونیستها، در مقابل کسانی که تحلیل او از اوضاع را غلوآمیز میدانستند، گفت: «باید گوش هوش داشت تا آن را شنید».

 

5 بهمن 1395

پانوشت

 

(1) سند «ساختن جنبشی برای انقلاب» نوشته ی رفیق آواکیان، اصولِ کلی این استراتژی را تشریح میکند و پیوند کلیه ی فعالیتهای امروز با آن را نشان می‏دهد. گزیدهای از این سند به فارسی ترجمه و در وبسایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م) در دسترس است.

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در