Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 81  سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹       
پاسخی تاریخی جهانی به عصری با اهمیت تاریخی جهانی

پاسخی تاریخی جهانی به عصری با اهمیت تاریخی جهانی

در بارۀ پیش نویس «مانیفست و برنامۀ انقلاب کمونیستی در ایران»!

 

در عصری به سر میبریم که جامعة بشری زیر فشار ضرورت پشت سر گذاشتن نظام طبقاتی و استقرار سازمان اجتماعی کمونیستی قرار دارد. بی پاسخ ماندن این ضرورت، رنجهای بیسابقه، جنگهای ویرانگر و بیانتها، نابودی حریقوار محیط زیست را برای مردم ایران و جهان به بار آورده است. در چنین شرایطی انقلاب نکردن و تن به این وضعیت دیوانگی است. فقط یک راه نجات وجود دارد. هر چیز دیگر توهمی بیش نیست. باید تمامِ نظامِ سیاسی-ایدئولوژیک و اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران و جهان را نابود کرد و به جای آن جامعه و جهانی دیگر بنا کرد. جهانی که در آن هرگونه پایه و اساس تولید فقیر و غنی، ارباب و برده، حاکم و محکوم، جنگهای ویرانگر محو شده باشد و به جای آن انسانها برای نیکبختی اشتراکی در تعاون و همآهنگی کار کنند و جهان خود را بسازند. انتشار پیش نویسِ «مانیفست و برنامة انقلاب کمونیستی در ایران» دعوتی است تا صدها هزار نفر برای تحقق این هدف تعهد سپرده و رهروان پایدار و ثابت قدم این راه شوند.

این سند، جایگزین برنامة حزب کمونیست ایران (م.ل.م) میشود. انتظار و آرزوی ماست تا «پیش نویس» سند، در میانِ طیفِ وسیعی از مبارزین، از فعالین و دوستداران این حزب تا رفقای جنبش چپ و فعالین حرکتهای اجتماعی، بحث و بررسی شود. به ویژه، فعالین حزب موظفاند تا آن را به میان جوانان مبارزی که با خیزش دی ماه وارد صحنة سیاسی جامعه شدهاند، ببرند تا با افکار و واکنشها و احساسات آنها که سند را خوانده و بحث و بررسی میکنند آشنا شویم، بیاموزیم و مصالح  بیشتری برای غنیتر و صحیحتر کردن سند به دست آوریم.

«مانیفست و برنامة انقلاب کمونیستی در ایران» خصلت نظام طبقاتی حاکم در جهان و در بستر آن، چهل سال حاکمیت جمهوری اسلامی را نقد کرده و بدیل انقلاب کمونیستی را به عنوان پاسخی به چالش عصر کنونی و در خدمت به تحقق کمونیسم در جهان، پیش میگذارد. این سند، بیان کاربستِ انضمامی کمونیسم نوین در شرایط خاص ایران است.

 

سی و ششمین سالروز قیام سربداران

 

«مانیفست و برنامه انقلاب کمونیستی در ایران» را در سی و ششمین سالروز قیام سربداران در آمل، منتشر میکنیم. قصدمان این است که بر هدف تحقق نیافتة قیام سربداران تاکیدی دوباره بگذاریم و آن را در چارچوب پیشبرد نبرد برای استقرار «جمهوری سوسیالیستی نوین ایران» قرار دهیم. قیام  پنجم بهمن 1360، نقطة اوج مبارزة مسلحانهای بود که اتحادیه کمونیستهای ایران (سازمان پیش حزبی حزب کمونیست ایران م.ل.م) با هدف سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، آغاز کرد. در فراخوان به مردم برای پیوستن به قیام چنین نوشته شده بود:

 

ای مردم ایران! ... جمهوری اسلامی، خمینی و دارودسته‏اش چیزی جز یک دستگاه فساد و زور و قلدری آخوندی نیست. خمینی دغلکار، رژیم مطلقة سلطنتی را در شکل و شمایل مذهبی و بر تَلی از بدن‏های متلاشی شده جوانان انقلابی ما، بار دیگر احیاء کرده است... ای رفیقان کارگر و ای برادران و خواهران رنجبر در همة شهرها و روستاها!... یک دل و متحد به پا خیزید! از توپ و تشر توخالی و تیر و تفنگ پوشالی مشتی اشرار و اوباش بی ‏آبرو نهراسید. خیمه و بارگاه این خیره سران را که هوای سلطنت به سرهای بی مغزشان زده است باید بیرحمانه به آتش کشید...

 

اگر چه قیام پنجم بهمن، در یورش اوباش تبهکار جمهوری اسلامی شکست خورد اما کابوس آن، هرگز دامان رژیم را رها نکرد. خمینی به پیروانش وصیت کرد که آمل را فراموش نکنند و خطر اتحادیه کمونیستها را دست کم نگیرند.

36 سال پس از شکست قیام سربداران، رنگ چهرههای رزمندگان کمونیست و صدای فریادهایشان در جنگل و شهر، در خاطرة مردم استوار است و آموزههای آن قیام هنوز پر تپش و پر طنین این حقیقت را تکرار میکنند که راه رهایی تنها در گروی سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک قدرت سیاسی و دولت بنیادا متفاوت و نوین است. دولتی که بر ویرانههای دولت طبقة سرمایهداران و کارگزاران آنها بنا شده و راه ریشهکن کردن تمامی انواع و اشکال ستم و تبعیض و بهرهکشی و در مسیر حرکت به سوی جهانِ کمونیسم را هموارمیکند.

بدون کسب قدرت سیاسی، حل تضادها و معضلات اجتماعی موجود، ناممکن است و «مانیفست و برنامة انقلاب کمونیستی در ایران»، اصول و نقشة راه تحقق انقلاب و بنای دولت جمهوری سوسیالیستی نوین در ایران است. طی کردن چنین طریقی بدون رهبری یک حزب انقلابی کمونیست و متکی بر سنتز نوین کمونیسم، امکانپذیر نیست. در تداوم خیزش دی ماه 1396، یا با هزاران کمونیست و انقلابی و مبارز دیگر، جنبشی برای چنین انقلابی بر پا کرده و جامعه را به آن سو میبریم، و یا هم چون انقلاب شکست خوردة بهمن 57، نیروهای سیاسی طبقات مرتجع آن را به سمتِ فاجعهای دیگر هدایت خواهند کرد.

بر آنیم تا بار دیگر در مسیر گامی که حزب ما برای به راه انداختن جنبشی برای انقلاب کمونیستی بر میدارد، خشم تودههای مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان شورشی و جنبش فرودستان را در مدار این انقلاب و افق رهاییبخش آن قرار داده و تا رسیدن به رهایی، دست از جنگ و مبارزه با مرتجعین و ستمگران بر نداشته و مردم را برای چنین انقلابی سازماندهی کنیم.

در این نبرد، دوش به دوش تودههای مردم و جنبش فرودستان، هیچ چیز برای از دست دادن نداریم و جز امید برای انقلابِ و پیکار برای رهایی به هیچ چیز دیگر نمیاندیشیم. رهایی ممکن است اگر تحت پرچم کمونیسم نوین و حزب آن در ایران یعنی حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) متحد شویم و به انقلاب بپیوندیم.

راه پر پیچ و خم اما درخشان است•

پیش به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی و نبرد برای جمهوری سوسیالیستی نوین ایران

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (مارکسیست.لنینیست. مائوئیست)- بهمن 1396

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در