Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۵ مارس ۲۰۱۹  در باره ما
حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) در اردیبهشت 1380 (اول ماه مه 2001)، در تداوم و تکامل اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) تشکیل شد

حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست)  در اردیبهشت 1380 (اول ماه مه 2001)، در تداوم و تکامل اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) تشکیل شد. اتحادیه کمونیستها، خود، در سال 1355 در خارجِ از کشور توسط عدهای از کمونیستهای جوان ایرانی تاسیس شد. این سازمان در سال 1360 قیامِ سربدارانِ آمل را با هدفِ سرنگونیِ رژیمِ جمهوری اسلامی ایران رهبری کرد. در سال 1361 تشکیلات سراسری آن در نتیجهی یورش امنیتی و نظامیِ جمهوری اسلامی ضربهای مهلک خورد و رهبران و کادرهای اصلیاش دستگیر و اعدام شدند. اما بازماندگان اتحادیه کمونیستها به بازسازیِ آن پرداختند و در سال 1380 حزب کمونیست ایران (م.ل.م) را تاسیس کردند.
حزب کمونیست ایران(م.ل.م)، حزبی سیاسی برای رهبری پرولتاریا و تودههای مردم در جهت انجام انقلاب سوسیالیستی در ایران است. این حزب، حزبی انترناسیونالیست است که رهبریِ انقلاب سوسیالیستی در ایران را بخشی از وظیفهی انترناسیونالیستی خود در پیش برد فرآیند یگانهی انقلاب جهانی میداند.

 با استقرار جامعه ی سوسیالیستی که نظام سیاسی آن بیان اراده اکثریت مردم خواهد بود، دولتی کاملا متفاوت از کلیهی دولتهای حاکم بر جهان ایجاد میشود که بر مبنای اصول و قوانینی روشن در مقابل مردم جوابگو خواهد بود. در این جامعه، نظام اقتصادی، برای تامین نیازهای مادی مردم و نه برای سود شکل خواهد گرفت. بر خلاف نظام اقتصادیِ سرمایه داری، مالکیتِ خصوصیِ ابزار تولید معاش و نیازهای اساسی جامعه، مقدس نبوده و اجتماعی خواهد شد. هدفِ جامعه محو کلیهی شکلهای بهرهکشی انسان از انسان و از بین بردن کلیهی تمایزات اجتماعی خواهد بود. امتیازات اجتماعی همچون برتری مرد بر زن و یک ملت بر ملل دیگر برچیده خواهد شد و جامعه به سوی ریشه کن کردن آنها حرکت خواهد کرد. آزادی بیان و نشر و آفرینش هنری حاکم بوده و به روشهای نوین و شورانگیز شکوفا خواهند شد. بر خلاف سرمایهداری، اقتصاد سوسیالیستی حافظ محیط زیست بوده و آن را غنیتر و سالمتر از پیش به  نسلهای بعدی خواهد سپرد. فرهنگ و افکاری که امتیاز و سلسله مراتب اقتصادی و اجتماعی میان انسان ها و ملل و جنسیت ها و نژادها را تبلیغ و ترویج می کنند، از جمله دین هیچ نقشی در اداره و کارکرد جامعه آینده و نظام سیاسی و اقتصادی نخواهند داشت.

پیروزی چنین انقلابی وابسته به رهبری کمونیستی آن و همچنین آگاه و انقلابی شدن توده های پرولتر و دیگر ستم دیدگان و استثمارشوندگان جامعه است. از این رو حزب خود را موظف میداند که با صد تدبیر و هزار چاره، آگاهی درمورد این تنها راه نجات بشریت از دهشت نظام طبقاتی را به میان تودههای مردم برده و به شکلهای گوناگون آنان را در این راه سازمان دهد.

جامعهی سوسیالیستی ما را هدفِ مبارزه برای دست یافتن به جهانی کمونیستی هدایت خواهد کرد. جهانی که در آن دیگر مرزی نخواهد بود. پول و مبادلهی کالائی از روابط میان مردم جهان رخت بر بسته و  میلیاردها انسان کره زمین، نه با انگیزهی بده و بستان بلکه در همکاری داوطلبانه و آگاهانه به تولید و بازتولید نیازهای مشترکشان خواهند پرداخت. به یک کلام، گرسنگی و آز، تحقیر و سرکوب، قانون و دولت و حزب، تخاصمات ملی و جنگ به تاریخ پیوسته و ماجرای آن را در اوراق کتابها خواهیم خواند.

 

تغییر و تحولات جدید در حزب

عزم و تصمیم حزب در انجام وظایفش به آن قدرت و انگیزه داده است تا در مقابل سرکوبهای خونین از اهداف رهائیبخش ومواضع  انقلابی کمونیستی خود عقب ننشیند. به آن انگیزه و توان گسستن از ایده ها و افکاری را داده است که دیگر صحیح نیستند و یا در گذشته نیز درست نبودند. این حزب تنها حزب انقلابیِ جنبش چپ است که در هر مرحله از حیات مبارزاتیاش طرازبندیِ علمی از عملکرد خود داده و شفاف و صریح به انتقاد از اشتباهاتش پرداخته است.

پسوند مارکسیست – لنینیست – مائوئیست در دنبالهی نامِ حزب تاکیدی بر آن بوده است که این حزب هیچیک از دستاوردهای انقلابهای سوسیالیستیِ قرن بیستم و تکامل تئوریهای مارکسیستی توسط لنین و مائوتسه دون را حذف نکرده و بر خلاف سایر جریانهای منتسب به جنبش کمونیستیِ ایران، خود را بر آنها استوار کرده است.

اما، حزب کمونیست ایران (مارکسیست- لنینیست- مائوئیست) به ضرورت تکامل تئوریهای کمونیستی نیز واقف است و از سال 1385 تلاش کرده است تا مفاهيم پايه ای، الگوهای تئوريكِ مطرح و غالب در جنبش بين المللی كمونيستی را بازبینی کرده و نظر خود را در باره آنها روشن کند (به مطالب «نوسازی جنبش کمونیستی» در این سایت رجوع کنید) و در پرتو آن، برنامه و اساسنامه حزب را نيز مورد نقد و بازبينی قرار دهد. این بازبینیها شامل  تحلیل از ساختار اقتصادی اجتماعی ايران، خصلت و راه انقلاب ايران نیز هست. نتایج این فرآیند به تدریج در این سایت در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

 

 

    
در باره ما 
تاريخجه حزب
برنامه حزب
اساسنامه حزب
کنگره ها و پلنوم ها
جان باختگان
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در