Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹
‹‹نشريه ی آتش››
امروز اگر کسی بخواهد عليه دروغ و ناآگاهی مبارزه کند، به قول برتولت برشت ‹‹بايد ... در شرايطی که همه جا حقيقت را پنهان میکنند، شهامت نوشتن آن را داشته باشد. ... . بايد به اندازۀ کافی دارای قدرت تشخيص باشد تا آن را به دست افرادی بسپارد که از آن به شکل مؤثر استفاده کنند. بايد به زيرکی حقیقت را ميان آنان منتشر کند. البته برای کسانی که تحت شرايطی مینويسند که حکومت فاشيستی قدرت را قبضه کرده، اين دشواریِ بزرگی است. ...››
نشریه ی آتش چنین نقشی را ایفا می کند. آتش در بهمن ۱۳۹٠ شروع به انتشار کرد. خط عمومی حزب کمونیست ایران (م.ل.م) راهنمای این نشریه در تجزیه و تحلیل اوضاع و مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران، برشکافتن تضادهای طبقاتی، جنسیتی، ملی و مذهبی و ارائه ی راه حل ریشهای و انقلابی برای این تضادها است. آتش مخالف بی چون و چرای دنیای وارونه سرمایه داری است با همه رنج و جنون و زشتیهایش، از اشغال گری امپریالیستی و جنگهای ناعادلانه گرفته تا بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی، از نابودی محیط زیست گرفته تا تجارت سكس و كار كودكان. این نشریه وقایع و تحولات مهم بین المللی، موقعیت جنبشها و انقلابات مردمی، جنگها و مداخلات امپریالیستی، علل و نتایج بحرانها را بررسی میکند.
آتش فرهنگ عقب گرا و مخدری كه مثل كوه زباله بر افكار جامعه سنگینی میكند را به چالش میگیرد. دیدگاه آتش، یک دیدگــاه کمونیستی است ــ کمونیسمی شاداب و پر توان که افســانه ‹‹مرگ کمونیسـم›› را به ریشخند میگیرد.
آتش همه كمونیستها، زنان آگاه و آزادیخواه، فعالان و مبارزان كارگر، هنرمندان و ادیبان ترقیخواه، دانشگاهیان و دانش پژوهان نواندیش و آزادمنش، جوانان شورش گر را دعوت می کند که آن را غنی تر کنند و مهم تر از همه این که به پخش گسترده ی آن یاری برسانند و مطالب هر شماره را با افراد مستعد و علاقمند در گروههای كوچك یا به شكل فردی به بحث بگذارند.
 
 آتش 
 واقعیت کمونیسم چیست؟ کمونیسم نوین و ستم بر زن  آرای رهبران کمونیست در بارۀ مساله زنان و رهایی
  نشریه آتش شماره ۸۸ اسفند ۱۳۹۷  چهلمین سالگرد فرمان حجاب اجباری، شورش زنان - و چالش‌ها و منازعات پا برجا!
 رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران: بخش دهم   نشریه آتش شماره 87
 واقعیت کمونیسم: کمونیسم نوین، نجات کمونیسم از انحطاط و سقوط  سازمان شکنجه، زندان و تجاوز جمهوری اسلامی را درهم بشکنیم!
 رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران - 9  واقعیت کمونیسم - درک قوای محرکه سرمایه‌داری و مقابله با فریب و خودفریبی
 رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه‌مستعمراتی در ایران - بخش هشت: سلطانِ صاحب زنان  آنان که باد می کارند، توفان درو می کنند!
  مقابله با دو گرایشِ راست در «چپ» دانشجویی: دو پوسیده، دو بن‌بست  جلیقه زردها در فرانسه
  نشریه آتش شماره 86  واقعیت کمونیسم - آنارشی در شیوۀ تولید سرمایه‌داری، قوۀ محرکۀ توسعه و نابودی
 رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران - 7  نان از میانِ «طلای کثیف»!
 نشریه آتش شماره 85  نقطه عزیمتی نوین برای جنبش دانشجویی: افق‌های محدود را درهم شکنیم!
 «درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر»  ضرورت مبارزه علیه بدیل‌های ارتجاعی و پپش گذاشتن بدیلِ کمونیستی!
 دو شكل حركت تضاد اساسی سرمایه‌داری : حركت آنارشیك و استثمار پرولتاریا  نقشة خامنه ای برای نیم قرن آینده ایران
 رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران - 6   نشریه آتش شماره 84
  جمهوری اسلامی ماندنی است اگر... جمهوری اسلامی رفتنی است اگر...   نشریه آتش شماره 83
  فرزند زریوار و شِلِر   به پیش در راه انقلاب سوسیالیستی نوین!
  واقعیت کمونیسم چیست؟   رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران - بخش چهار: ماهیت طبقاتی دولت رضا شاه
  کشتار67 عملکرد کل دولت طبقاتی جمهوری اسلامی بود!   دو نمایش و چند ایده
  نشریه آتش شماره 82  رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران بخش سوم: ایجاد دولت متمرکز
 واقعیت کمونیسم چیست؟ روش و رویکرد ماتریالیسم دیالکتیکی  دشمن ما همین‌جاست! آمریکا هم همین جاست!
  نشریه آتش شماره 81  جمهوری اسلامی باید سرنگون شود - اما چگونه و توسط کدام نیرو؟ - و برای سازماندهی کدام جمهوری؟
  نشریه آتش شماره 80   رضا شاه و تشکیل دولت متمرکز نیمه مستعمراتی در ایران
 بله! ما کمونیست ها تمامیت گرا هستیم همه چیز را باید تغییر داد!  درود بر مردم مبارز کازرون!
 همه بایستی بر ضد این جنایت علیه بشریت اعتراض کنیم!   نشریه آتش شماره 79
 تنها با انقلاب کمونیستی طبقه کارگر و کل بشریت از بردگـی رها خواهند شد! - اول ماه می  اعتراضات مردم عرب علیه جمهوری اسلامی به کدام سو بایستی برود؟
  نشریه آتش شماره 78  واقعیت کمونیسم چیست؟ فیلم مارکس جوان و روزهای اولیه انقلاب عظیم فکری
 زخم‌های وَرزَنه را چه چیزی درمان می‌کند؟   با ذهنی روشن به پیشواز امواج نوین مبارزه و مقاومت برویم!
  نشریه آتش شماره 77   رفراندوم، هم سرِ کاری است؛ هم ارتجاعی!
  نشریه آتش شماره 76   نشریه آتش شماره 75
  نشریه آتش شماره 74   نشریه آتش شماره 73
  نشریه آتش شماره 72   نشریه آتش شماره 71
  نشریه آتش شماره 70   نشریه آتش شماره 69
  نشریه آتش شماره 68   نشریه آتش شماره 67
  نشریه آتش شماره 66   نشریه آتش شماره 65
  نشریه آتش شماره 64   نشریه آتش شماره 63
  نشریه آتش شماره 62   نشریه آتش شماره 61
  نشریه آتش شماره 60   نشریه آتش شماره 59
  نشریه آتش شماره 58   نشریه آتش شماره 57
  نشریه آتش شماره 56   نشریه آتش شماره 55
  نشریه آتش شماره 54   نشریه آتش شماره 53
  نشریه آتش شماره 52   نشریه آتش شماره 51
  نشریه آتش شماره 50   نشریه آتش شماره 49
  نشریه آتش شماره 48   نشریه آتش شماره 47
  نشریه آتش شماره 46   نشریه آتش شماره 45
  نشریه آتش شماره 44   نشریه آتش شماره 43
  نشریه آتش شماره 42   نشریه آتش شماره 41
  نشریه آتش شماره 40   نشریه آتش شماره 39
  نشریه آتش شماره 38   نشریه آتش شماره 37
  نشریه آتش شماره 36   نشریه آتش شماره 35
  نشریه آتش شماره 34   نشریه آتش شماره 33
  نشریه آتش شماره 32   نشریه آتش شماره 31
  نشریه آتش شماره 30   نشریه آتش شماره 29
  نشریه آتش شماره 28   نشریه آتش شماره 27
  نشریه آتش شماره 26   نشریه آتش شماره 25
  نشریه آتش شماره 24   نشریه آتش شماره 23
  نشریه آتش شماره 22   نشریه آتش شماره 21
  نشریه آتش شماره 20   نشریه آتش شماره 19
  نشریه آتش شماره 18   نشریه آتش شماره 17
  نشریه آتش شماره 16   نشریه آتش شماره 15
  نشریه آتش شماره 14   نشریه آتش شماره 13
  نشریه آتش شماره 12   نشریه آتش شماره 11
  نشریه آتش شماره 10   نشریه آتش شماره 9
  نشریه آتش شماره 8   نشریه آتش شماره 7
  نشریه آتش شماره 6   نشریه آتش شماره 5
  نشریه آتش شماره 4   نشریه آتش شماره 3
  نشریه آتش شماره 2   نشریه آتش شماره 1
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در