Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 سه-شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۹
‹‹سرويس خبری جهانی برای فتح››
سرویس خبری جهانی برای فتح A World to Win News Service با الهام از مجله ی انترناسیونالیستیِ ‹‹جهانی برای فتح››(www.aworldtowin.org) شروع به کار کرد. مجله جهانی برای فتح، یک مجله ی تئوریک بود که با تاسیس ‹‹جنبش انقلابی انترناسیونالیستی›› در سال ۱۹۸۴ آغاز به کار کرد و پس از 32 شماره در سال ۲٠٠۶ متوقف شد. سرویس خبری به کار خود ادامه داده و هر هفته از دیدگاهی مارکسیست- لنینیست- مائوئیستی دست به تحلیل مهمترین وقایع سیاسی جهان می زند. ترجمه ی فارسی سرویس خبری، هر از گاهی انجام شده و توسط سایت حزب کمونیست ایران (م ل م) نشر می یابد. باز تکثیر و نقل از مطالب سرویس خبری با ذكر منبع آن مجاز است. برای آبونمان سرویس خبری جهانی برای فتح به زبان انگلیسی کافی است به ای میل زیر پیامی بفرستید و عضو گروه ای میل آن شوید:
[email protected]
در همین سایت در بخش زبان های دیگر نیز می توانید به مطالب انگلیسیِ این سرویس خبری دست یابید.  
 سرويس خبری جهانی برای فتح 
 آفریقای جنوبی نگهبان عوض میكند  نگاهی به ماهیت کنگره ملی آفریقا، حزب حاکم در آفریقای جنوبی
 مهاجر مجرم نیست، نظام سرمایه داری امپریالیستی مجرم است  به یاد آجیت سورندرا والنتین روپاسینگ (رفیق سورندرا)
 فرانسه: آیا جمهوری پابرجا خواهد ماند؟ اصلا جمهوری چیست؟  بحران مهاجرت: بشریت نیاز به انقلاب کمونیستی دارد
 را ه حل فلسطین، استقرار «دو دولت» نیست!  آمریکا بار دیگر به بغداد باز می گردد
 کوبانی: در حالی که توده ها به هر ریسمانی چنگ می اندازند، - کسانی که باید بهتر از این ها بدانند کف می زنند   نگاهی به نقش ماندلا در ترمیم حاکمیت سرمایه داری-امپریالیسم در آفریقای جنوبی
 مردم مبارک را نمی خواهند؛ مصر را می خواهند!  افغانستان: در مورد مذاکره طالبان
 لمپه‏ دوسا: هنگامی که جستجوی زندگی بهتر با مرگ همراه می‏شود  زنان و "بهار عربی"
 فرانسوا اولاند: کاپيتانِ «سوسياليستِ» کشتی بي‏ثباتِ امپرياليسم فرانسه  زنان و «نقشه​ های شیطانی علیه ملت تُرک»
 کارگران بنگالی زنده زنده در میان دام مرگبار کارخانه پوشاک سوختند  ایران تریبونال و جنایت های جمهوری اسلامی ایران
 درس‌های اعطای مقام «دولت ناظر» در سازمان ملل به فلسطين
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در